Utbildningssamverkan i Skåne

Detta är ett organisationsschema med syfte att ge översiktlig bild av de grupper vi arbetar tillsammans i inom utbildningssamverkan i Skåne och västra Blekinge. Varje block har en siffra som motsvaras av en förklarande text efter schemat. Vill du veta mer om respektive block klickar du på rubriken i den gula listan nedan.

Vill du veta mer om respektive grupp klickar du på rubriken i den gula listan nedan.

1. Förvaltningschefer utbildning

Förvaltningschefer utbildning – beslutande organ, majoritetsbeslut och beslutsför oavsett hur många som deltar vid beslutstillfällena. Förvaltningschefer eller motsvarande. Alla kommuner representerade. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande: Elena Zukauskaite, Kommunförbundet Skåne.

2. Kommuner

Kommuner – Skånes 33 kommuner, Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund samt KORt (Karlshamn, Olofström och Ronneby kommuner) fattar beslut i eventuellt uppkomna frågor som ej kan tas på delegation av respektive förvaltningschef/motsvarande.

3. Styrgrupp gy/vuxsamverkan

Styrgrupp gy/vux-samverkan – Referens- och rådgivande grupp. Kan ge rekommendationer till avtalskommunerna. Se även info om kommuner. Respektive avtalskommuns ordförande i utbildningsnämnd/motsvarande med ansvar för gymnasie- och vuxenutbildning. Leds av Kommunförbundet Skånes beredningsordförande i beredningen för lärande-,arbetslivs-, och integrationsfrågor. Sammanträder vid behov. Sammankallande Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

4. Beredningsgrupp fsk/skola m.fl skolformer

Beredningsgrupp samverkansavtal fsk/skola m fl skolformer – beredande organ till förvaltningschefer utbildning. En representant per 4 hörn plus en för Malmö. Malmö ingår ej i skolavtalet men däremot i den del som avser förskolesamverkan. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande: Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

5. Beredningsgrupp gymnasie- och vuxsamverkan

Beredningsgrupp samverkansavtal gy/vux – beredande organ till förvaltningschefer utbildning. Två representant per 3 hörn plus en för Malmö samt en för KORt (Blekinge). Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande: Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

6. Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter

Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter – avtalsstyrd samverkan mellan kommuner och lärosäten i syfte att stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam mötesplats där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig karaktär kan behandlas. Samverkan avser skollagsstyrda verksamheter och lärosäten i och kring regionen. Kan bereda frågor till förvaltningschefer utbildning. Ledamöter från Skånes 3 hörn, lärosätena samt friskolornas riksförbund. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

7. FoU Skola

FoU Skola – En skola på vetenskaplig grund. FoU Skola är en avtalsstyrd regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund. Kan bereda frågor till förvaltningschefer utbildning. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer från Skånes tre ”hörn” (nordväst, sydväst och ost), samt från Malmö stad, beställer uppdrag och beslutar om inriktningen för FoU Skola inom ramen för gällande avtal. FoU Skola leds och samordnas av en vetenskaplig ledare som är placerad vid Kommunförbundet Skåne i Lund. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande är Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, Kommunförbundet Skåne.

Läs mer

8. Skåne Nordväst, Skåne sydväst, Skåne öst, KORt(gy)

Skånes ”hörn” och KORt – samordnings/samverkansgrupperingar i Skånes 3 hörn samt Blekinge. Kan bereda frågor till förvaltningschefer utbildning. Familjen Helsingborg (Skånes 11 nordvästra kommuner, Skåne sydväst (Skånes 11 sydvästra kommuner, Skåne öst (Skånes östra 11 kommuner, samt KORt (Karlshamn, Olofström och Ronneby).

9. Antagningskanslier

Antagningskanslier – antagningschefer i antagningskanslierna i Skåne och västra Blekinge (KORt: Karlshamn, Olofström och Ronneby inom gy-samverkan). Kan bereda ärenden till förvaltningschefer utbildning. Sammankallande: Madeleine Andersson, Kommunförbundet Skåne.

10. Informations- och marknadsföringsgrupp

Informations- och marknadsföringsgrupp – praktisk hantering av skanegy.se, gymnasiekatalogen och vissa frågor kring gymnasiemässor. Kan bereda ärenden till förvaltningschefer utbildning. En person per 4 hörn samt en från antagningskanslierna. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

11. IKE-grupp Fritt sök-avtalen, fsk/skola/gy

IKE-grupp – beredande organ till förvaltningschefer utbildning och praktisk hantering av IKE kopplat till fritt-sök avtalen alla skolformer utom grsksär, gysär och vux. Ekonomer inom utbildningsorganisationerna, två per 4 hörn samt två från Malmös gy+fsk. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande. Sammankallande: Henk te Kiefte, Kommunförbundet Skåne.

12. Utbuds- och dimensioneringsgrupp

Utbuds- och dimensioneringsgrupp – grupp kopplad till ursprungsavtalet om gymnasiesamverkan. Kan bereda frågor till förvaltningschefer utbildning. Gruppen har inte alltid varit aktiv. Ledamöter utses vid behov. Förvaltningschef/motsvarande är ordförande och sammankallande.

13. Antagargrupp

Antagargrupp – arbetsgrupp för personal vid antagningskanslierna. Sammankallande, systemansvarig Kommunförbundet Skåne.

14. Ekonomgrupp

Ekonomgrupp – arbetsgrupp för skolekonomer. Sammankallande, Kommunförbundet Skåne.

15. SYV-chatt

SYV-chatt – funktion på skanegy.se som bemannas av en grupp utsedda studie- och yrkesvägledare må-to 16-20 samt några helger, året runt. Finansieras av kommunerna gemensamt. Kommunförbundet Skåne samordnar och informations- och marknadsföringsgruppen sätter schema.

16. SYV-råd

SYV-råd – referensgrupp huvudsakligen till skanegy.se och gymnasiekatalogen Ditt gymnasieval. Två representanter för Skånes 4 hörn samt två för KORt. Sammankallande Nils Pihlsgård, Kommunförbundet Skåne.

17. Kommunala aktivitetsansvaret

KAA-grupp – arbetsgrupp för personal som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Sammankallande, systemansvarig Kommunförbundet Skåne.

18. AD hoc arbetsgrupper

Ad Hoc arbetsgrupper – förvaltningschefsgruppen och de beredande organen kan tillsätta arbetsgrupper vid behov. För närvarande finns arbetsgrupper kring ULF-avtal och VFU-avtal m. fl.

19. Andra grupper/verksamheter med koppling till verksamhetsområdet

Andra grupper/verksamheter med koppling till verksamhetsområdet

  • Extern arbetsgrupp Tidiga insatser – arbetsgrupp från Kommunförbundet Skåne för att arbeta med tidiga insatser för barn- och unga i behov av stöd. Samarbete med Region Skåne.
  • Yrkessfi Skåne – Avtalsstyrd verksamhet med syfte att studerande ges möjlighet att snabbt lära sig det svenska språket och yrkesspråket, få kunskap om yrkesområdet samt att få yrkesutbildning samt yrkesbevis/certifikat. Yrkes-sfi är ett samarbete mellan alla skånska kommuner, Sölvesborg (Blekinge) samt Kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne. Arbetet leds av en processledare från Kommunförbundet Skåne samt en styrgrupp med representanter för 4 hörn samt Kompetenssamverkan Skåne. Ordförande Kommunförbundet Skåne.
  • SYV i Skåne – arbetsgrupp med uppdrag från Kompetenssamverkan Skåne och utbildningssamverkan i Skåne att föreslå åtgärder för likvärdig studie- och yrkesvägledning i Skåne. Sammankallande,Kommunförbundet Skåne.
  • Elevhälsochefer – Kommunförbundet Skånes professionsnätverk för yrkesgruppen. Sammankallande Nils Pihlsgård,Kommunförbundet Skåne.
  • Kompetenssamverkan Skåne – Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) bildades 2012 i syfte att säkra samverkan, och är ett sätt för Region Skåne att arbeta med uppdraget kompetensplattformen. KoSS består av en styrgrupp respektive arbetsgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne (ordförande), Länsstyrelsen Skåne samt Lärosäten Syd. Kompetenssamverkan Skånes uppgift är att vara rådgivande åt sina uppdragsgivande organisationer. Kompetenssamverkan Skåne är inte ett beslutsfattande organ utan ett samverkande organ med följande uppgifter: Kraftsamla offentliga aktörer i Skåne och när möjligt, agera samlat i dialog med regeringskansli och statliga myndigheter; Forum för utvecklingsdiskussioner och dialog; Identifiera och genomföra analyser och kunskapsutveckling; Samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning; Samverka med andra aktörer i utbildnings- och kompetensfrågor.
  • Arbetsmarknadsrådet – Med utgångspunkt i kommunernas arbetsmarknadsverksamheter (AME) samlar Kommunförbundet Skåne ett råd bestående av representanter för fyra delregioner i Skåne. Syftet med rådet är att arrangera kompetensutveckling i form av två årliga konferenser varav en är ett internat lunch till lunch. Sedan 2017 ingår rådet i ett samarbete med Arbetsförmedlingen Skåne med målet att förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Skåne under arbetsnamnet ”Skånemodellen”. I arbetet ingår att omsätta det nationella avtalet om samverkan mellan SKL och AF, på regional nivå. Sammankallande, Kommunförbundet Skåne.
  • RegioVux – Skolverket driver ESF-projektet RegioVux. Projektet pågår mellan 1 juni 2015 och 31 maj 2018 och har som övergripande syfte att stimulera framväxten av regionala strukturer för kommunsamverkan kring yrkesutbildning för vuxna samt för regional och lokal branschsamverkan. Projektet har nu förlängts till 31 december 2018. Kommunförbundet Skåne samordnar insatserna i Skåne.

Senast uppdaterad: