Kriterier Teknikcollege

För att få kallas Teknikcollege blir man ackrediterad av Industrikommittén. Kriterierna säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet industrin kräver. För att bli godkänd som Teknikcollege ska samtliga tio kriterier kopplade till Teknikcollege vara uppfyllda. Utbildningen äger rätt att kalla sig Teknikcollege under tre år. Efter det genomförs en revision om fortsatt ackreditering. 

Regionalt perspektiv 

Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkar genom avtal.

Infrastruktur för utbildningen 

Vid ett teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. Samarbete sker mellan vuxna och ungdomar, olika utbildningsformer, samt olika aktörer.

Tydlig profil 

Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade företagens profil.

Samverkan med arbetslivet 

I Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv och det finns en regionalstyrgrupp/ kompetensråd med företagen i majoritet.

Kvalitetssäkring

Den regionala styrgruppen är ansvarig för säkerställande av utbildningens kvalitet vid Teknikcollege.

Kreativ och stimulerande lärmiljö 

Vid ett Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attraherar såväl tjejer och killar som kvinnor och män.

Maskiner och utrustning 

Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik.

Sammanhållna arbetsdagar 

Utbildningen vid Teknikcollege kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning.

Lagarbete och ämnesintegration 

På Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid elevens personliga utveckling och förmåga att fungera i team. En sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett elev aktivt arbetssätt, skall finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen.

Lärande i arbete

Företagen erbjuder eleven ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Eleven kan dessutom få projektarbeten, praktik och sommarjobb.

Senast uppdaterad: