Skolans digitalisering

Förändringar fram till den 1 juli 2018

Regeringen tillsatte i september 2015 en arbetsgrupp bestående av forskare och tjänstemän på Skolverket i uppdrag att föreslå strategier för skolans digitalisering. Arbetsgruppen la under 2016 fram två förslag; ett för för- och grundskolan samt fritidshemmen och en för gymnasieskolan och vuxenutbildningen: Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet Dnr U2015/04666/S.

Regeringen fattade den 9 mars 2017 det första beslutet avseende skolans digitalisering, vars inriktning har en direkt påverkan på hur skolor måste arbeta med elevers och lärares digitala kompetens.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

De nationella strategierna för skolans digitalisering innehåller även andra förslag som ännu inte kommit till beslut. Bland annat föreslås att skolforskningsinstitutet inom ramen för sitt uppdrag ska utlysa och fördela stöd för forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande.

Skolverkets fortbildningsmoduler 

Länkar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård