Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter

Det övergripande syftet med samverkan mellan kommuner och lärosäten är att stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam mötesplats där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig karaktär kan behandlas. Samverkan avser skollagsstyrda verksamheter och lärosäten i och kring regionen.

Genom en gemensam samverkan skapas förutsättningar för att förbättra och fördjupa, det för parterna angelägna, arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Det fördjupade samarbetet skall bidra till lokal skolutveckling och skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad som kan brukas i kommunala verksamheter såväl som i fristående verksamheter och inom lärosätena.

Samarbetet syftar också till att stärka lärarutbildningens kvalitet och studenternas yrkesutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten (se VFU-avtal).

FoU Skola ger organisatoriska förutsättningen att identifiera stora och viktiga forskningsbaserade strategier med utgångspunkt i den kommunala verksamheten. Samverkansrådet är en naturlig part i det samverkansarbete som krävs för att ”En skola på vetenskaplig grund” ska kunna genomföras på ett bra sätt.

 

Medlemmar i samverkansrådet

Representation i det regionala samverkansrådet

Skåne nordväst
– Tony Mufic, Helsingborg (ordförande)
– Fredrik Menkus Wegbratt, Landskrona

Skåne ost
– Ulrika Olsson, Östra Göinge
– Lena Hjelmström, Simrishamn

Skåne sydväst
– Vakant
– Jytte Lindborg, Lund

Malmö
– Roberto Citterio

Kommunförbundet Skåne
– Nils Pihlsgård, utbildningsstrateg
– Elena Zukauskaite, FoU-skola

Blekinge
– Tomas Ringberg

Högskolan i Kristianstad
– Henrik Svensson
– Lena Löfgren

Lunds universitet
– Sinikka Neuhaus
– Bo-Anders Jönsson

Malmö universitet
– Anders Linde Laursen
– Anders Olsson

Friskolorna
– Martin Åkerman, Montessorigrundskolan Maria
– Marie Forslin, Kunskapsgymnasiet Malmö
– Torbjörn Jansson, AcadeMedia
– Jimmy Rosengren, AcadeMedia

VFU-avtal

Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning VFU

Under 2018 har ramavtalet för VFU inom lärarutbildningen arbetats om och uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter för olika berörda yrkeskategorier inom skola, skolform och lärosäte. Ramavtalet har varit ute på remiss hos Skånska skolhuvudmän och efter det justerats på relevanta punkter. Ramavtalet gäller från och med att det undertecknats av lärosäten och huvudman, dock tidigast 1 januari 2019. Samtliga kommunala skolhuvudmän i Skåne samt Sölvesborg, Olofström, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg-Bromölla gymnasieförbund har undertecknat avtalet.

Ramavtal VFU 2019

Överenskommelsen reglerar samarbetet mellan lärosätena och kommunerna avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Samverkan omfattar även special­pedagog- och speciallärarutbildningarna samt studie- och yrkesvägledarutbildningen i tillämpliga delar.  De verksamhetsförlagda och högskole-/universitetsförlagda delarna är en integrerad del av utbildningen. Samarbetet syftar till att förstärka lärarutbildningens kvalitet, studenternas yrkesutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten.

Lärosätena och kommunerna förbinder sig att verka för ett fördjupat samarbete, vilket skall leda till att lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. Vidare skall det ges möjlighet för deltagande skola/förskolas lärare samt lärare från lärosätena att utveckla sina respektive yrkeskompetenser. Det fördjupade samarbetet kan bidra till lokal skolutveckling.

Förutom organisation och kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling regleras den ekonomiska ersättningen för mottagande av studerande.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård