Lärdag om Introduktionsprogrammen

Intresset var stort då Kommunförbundet Skåne den 16 juni genomförde sin fulltecknade lärdag om Introduktionsprogrammen (IM) i gymnasieskolan. Drygt 60 personer var på plats och fick sig till del ett blandat och uppskattat program.

Först ut var Marie-Louise Hultman, utredare på Skolinspektionen i Linköping och en av Sveriges främsta experter på IM, som 2013 ledde den största granskningen av IM hittills och vars resultat finns i rapporten ”Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan”

I sitt föredrag lyfte vår gäst bland annat fram de framgångsfaktorer för ett lyckat IM som Skolinspektionen funnit i sina granskningar.

En av framgångsfaktorerna är att eleven sätts i centrum och att man därmed utgår från hens erfarenheter, förutsättningar, behov och mål. Det betonades också hur viktigt det är hur eleven bemöts samt att medarbetare på IM vågar prova nya pedagogiska vägar och metoder.

Andra viktiga nycklar till framgång är god vägledning och elevhälsa samt intern och extern samverkan. Som ett exempel på det sistnämnda lyftes praktik tidigt i utbildningen fram. Marie Louise avslutade med att ta upp vikten av ett involverande arbetssätt.

Nedanför hittar du Marie Louise Hultman presentation.

Presentation Marie Louise Hultman

Nästa föreläsare var Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket, som gav sin myndighets syn på IM och de stora utmaningar som finns där.

Bengt berättade inledningsvis att om man lägger samman antalet elever på alla de fem introduktionsprogrammen är IM läsåret 2014/15 Sveriges numerärt största program med 23 000 elever. Fyra av fem IM-program finns på ”topp 12-listan”: störst är Språkintroduktionen med 10 139 elever och denna utbildning är därmed Sveriges fjärde största gymnasieutbildning just nu.

Antalet elever på IM fortsätter att öka och enligt Bengt finns det flera orsaker. De viktigaste är överföring av elever från gymnasiesärskolan; de hårdare antagningskraven till de nationella programmen och den stora invandringen.

Bengt fortsatte med att berätta att Skolverket inom kort kommer att publicera ett stödmaterial för huvudmännens planer för utbildningen. Här finns idag ett uttalat behov av stöd och hjälp.

Avslutningsvis informerade Bengt oss om att Skolverket nu utarbetar fyra modeller för Yrkesintroduktionen, som han kallade ”ett guldägg om det hanteras rätt”. Här tänker man sig endera Etappindelad utbildning; Ämnesstudier och praktik; Introduktion med efterföljande yrkesutbildning samt Studier av delar av ett nationellt program. Här finns med andra ord anledning att återkomma.

De bilder Bengt visade finner du nedanför.

Presentation Bengt Weidow

Efter en utsökt lunch var det dags för nästa gäst att äntra scenen: Per Kornhall, författare och debattör tog över stafettpinnen och inledde med att säga: ”Jag tänker inte vara snäll”. Med detta menade han att han tänkte ge sin, på svensk och internationell forskning baserade, syn på den svenska skolan och dess (stora) utmaningar. Och nog bjöds vi på en spännande odyssé i skolans och pedagogikens förlovade land!

Per berörde t.ex. de svaga skolresultaten i olika internationella mätningar och såg – med basis i OECD:s stora granskning – en mängd bakomliggande orsaker, bl.a. läraryrkets låga status; styrningsproblem (”ingen har tagit ansvaret”) och en bristande likvärdighet vilken leder till en segregerad skola.

Föredragshållaren uppehöll sig också kring frågan när man ska sätta in stödinsatser och fann ”ju tidigare desto bättre”.

Vi gavs också ett smakprov på vad forskare som John Hattie, Dylan William och Helen Timperley kommit fram till. Bl.a. berördes formativ bedömning, kollegialt lärande och vikten av kontinuerlig fortbildning, välgrundad och vetenskapligt grundad fortbildning.

Här nedanför hittar du de PP-bilder som Per Kornhall visade.

Presentation Per Kornhall

Dagen avslutades med att två av medarbetarna på Kommunförbundet Skåne gjorde korta inlägg om IM.

Först försåg Henk te Kiefte, systemansvarig, oss med ett digert sifferunderlag gällande IM i vår region samt berättade om vad vi på Kommunförbundet kan stödja med vad gäller underlag och statistik. Henks presentation finner du nedanför.

Presentation Henk te Kiefte

Jan-Åke Johansson, avdelningschef, delade sedan med sig av sina erfarenheter som lärare och sen skolledare på IM:s föregångare IV. Jan-Åkes råd och tips finner du här nedanför.

Presentation Jan-Åke Johansson

Senast uppdaterad: