Elevhälsa

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevers kunskaps- och personliga utveckling. Arbetet i elevhälsan bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Kommunförbundet Skåne stödjer kommunerna i detta arbete på olika sätt genom:

Hälsofrämjande skolutveckling
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne är en process som stöds av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, i nära samarbete med Skolverket, sedan år 2000.

Nätverk för elevhälsochefer

Nätverket är indelat i tre delar för sydvästra, nordvästra och östra Skåne. Nordvästra Skåne, Familjen Helsingborg, har ett fungerande nätverk som träffas regelbundet.

På agendan för nätverkets träffar i sydvästra och östra Skåne står:

  • Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Dyslexiöverenskommelsen
  • Aktuella elevhälsofrågor
  • Eventuellt information från myndigheter, organisationer mm.
  • mm.

Länkar

Free You – Ett digitalt verktyg för att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

Inslag på Sveriges Radio om Free You

Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa – en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning

Ramöverenskommelse barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Vägledning för elevhälsa

SISAM – en samverkansmodell för SIS, skola och socialtjänst

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård