Griffin PlugIn

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar sig helt mot s.k. UVAS, d v s unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. I skrivande stund medverkar fem kommuner: Bromölla; Klippan; Lund; Svalöv och Vellinge. Satsningen pågår t o m den 30 juni 2018.

ESF-rådet logo                                   Griffin PlugIn

Griffin PlugIn bygger vidare på de kunskaper som Kommunförbundet Skåne och fyra av deltagande kommunerna tagit med sig från det mycket framgångsrika projektet PlugIn 2.0, men riktar sig mot såväl de ungdomar som ingår i det s.k. kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som mot de unga vuxna som helt saknar sysselsättning och som finns i åldersspannet 20-24 år och –    fr o m den 1 juni 2017 – även de som är 25-29 år.

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i Skollagen (SFS 2010:800, kap. 29, § 9) och innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt (avslutat skolår 9), inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens ansvar innebär att den ska hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda individuella åtgärder till ungdomarna. De sistnämnda ska, i första hand, motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera åtgärderna och föra ett register över ungdomarna på ett med relevant lagstiftning förenligt sätt.

Även om siffrorna givetvis varierar från kommun till kommun ligger Skåne, generellt sett, högre än rikssnittet vad gäller UVAS. Detta gäller inte bara KAA-ungdomar, utan t.ex. finns det i åldersgruppen 20-24 år ca 8 000 i Skåne som helt saknar sysselsättning och i gruppen 25-29-åringar talar vi om nästan 9 000.

För att lyckas i arbetet har vi i Griffin PlugIn ett individcentrerat arbetssätt och ett holistiskt perspektiv på individen med de fyra framgångsfaktorerna Bemötande, Samverkan, Flexibilitet samt Koll och uppföljning som bas.

Den övergripande målsättningen med projektet är att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. Vägarna dit ser olika ut för de många projektdeltagarna, men gemensamt är att allt utgår från var man befinner sig i nuläget. Beroende på detta kan därför studiernas längd variera.

I projektet finns också ett starkt fokus på de s.k. horisontella principerna (jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt lika möjligheter och icke-diskriminering). Dessa är helt integrerade i varje del och varje moment av projektet.

Till detta kommer samtliga projektdeltagare att erbjudas att besvara en enkät kallad ”Rättvisekollen” där hittillsvarande upplevelser mäts samt där man kan ange förslag till förbättringar. Utfallet från dessa enkätsvar kommer att analyseras och ligga till grund för kompetensutveckling för samtliga medarbetare i projektet. Om detta arbete utfaller så väl som vi hoppas kommer övriga skånska kommuner att erbjudas möjligheten att genomföra enkäten och sedan få fortbildning inom området.

De som arbetar i projektet har också enats om att allt vi gör ska bygga på en gemensam värdegrund där begreppen funktionalitet, jämlikhet och mångfald är centrala. Den övergripande utgångspunkten i de lokala projektgruppssamtalen är därför att normer blir synliga först då de bryts och att det därför är viktigt att vara uppmärksam på när det händer.

Griffin PlugIn har passerat halvtid och prioriterat för den resterande tiden är att uppnå de höga mål som är satta, både vad gäller kvalité och kvantitet. Målsättningen är att jobba med så många unga och unga vuxna som möjligt, och att de ska hitta meningsfulla sysselsättningar i form av arbete och/eller studier. Stort fokus är den nya målgruppen 25-29 åringar. Troligtvis har dessa stått utanför arbetsmarknaden länge. Målsättningen är att allt det som har fungerat väl ute i kommunerna ska implementeras i den dagliga verksamheten när projektet avslutas.

Alla erfarenheter och goda exempel som projektet genererar kommer att spridas till de skånska kommuner som inte medverkar i satsningen eller valt egna vägar för att lyckas med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson