ULF i Skåne

ULF - utbildning, lärande, forskning - är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola gällande forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. På den här sidan kan du läsa om de ULF-processer som pågår i Skåne.

Den nationella försöksverksamheten ULF genomförs vid 25 av landets lärosäten. Lärosätena tillhör fyra olika noder. Varje nod leds av respektive lärosäten – Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Umeå universitet. Mer information finns på den nationella hemsidan.

Lärosäten i Skåne har anslutit sig till olika noder. Malmö universitet och Lunds universitet tillhör Uppsalas nod. Högskola Kristianstad tillhör Göteborgs nod.

Den gemensamma plattformen för ULF-samverkan i Skåne utgörs av det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. De har beslutat att det finns ett behov för en regional samordning av ULF relaterade aktiviteter i Skåne.

Avsiktsförklaring gällande ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning i Skåneregionen  har arbetats fram och undertecknats av Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och alla kommuner som tillhör FoU Skola via Kommunförbundet Skåne. En regional samordningsgrupp har etablerats i syfte att verkställa avsiktsförklaringen.

Den regionala samordningsgruppen består av representanter från Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Landskrona kommun, Burlövs kommun, FoU skolas styrgrupp, FoU Skola. Den vetenskapliga ledaren för FoU Skola är sammankallande för gruppen. Gruppen träffas tre gånger per termin. Gruppens huvuduppdrag är att samla och sprida kunskap från försöksverksamhet ULF i regionen samt fungera som ett forum för regional diskussion kring kommunernas och lärosätenas behov, utmaningar och möjligheter i relation till försöksverksamheten. Läs mer om uppdrag här.

Gruppens ledamöter:

Eva Pennegård, Ängelholms kommun

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Malmö stad

Åsa Melkersson, Kristianstads kommun

Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad

Margareta Serder, Malmö universitet

Anders Persson (ordinarie)/David Gudmudsson (suppleant), Lunds Universitet

Elena Zukauskaite, FoU Skola (sammankallande)

Minnesanteckningar – Regional samordningsgrupp

Minnesanteckningar_RSG_200420

Minnesanteckningar_RSG_190829

Minnesanteckningar_RSG_190412

Minnesanteckningar_RSG_190612

Minnesanteckningar_RSG_191112

Vad kan man göra som kommun?

För att kunna samarbeta med lärosäten på lika villkor behöver alla kommuner arbeta med forskningsliteracitet samt kunna tydligt kommunicera sina behov och beskriva utvecklingsområden. För samarbetsvägar med konkret lärosäte se information nedan.

Påverkansarbete 

På förfrågan av nationell samordningsgrupp för ULF har gruppen tagit fram en skrivelse på hur ULF verksamhet skulle kunna se ut efter av försöksperiod är avslutat. Skrivelsen har skickats till den nationella samordningsgruppen samt används som underlag i diskussion med andra aktörer som deltar i ULF verksamhet. Skrivelsen finns Skrivelsen finns här..

Medlemmar från regional samordningsgrupp deltar också i nationella konferenser för att diskutera framtida forskning inom ramen för ULF samt framtida organisation.

Spridning av ULF erfarenheter

3 december, 2019 anordnade Regional samordningsgrupp för ULF en konferens Förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Presentationer om ULF från konferensen:

HKr_Kristianstad_Helsingborg
MAU_Vellinge_Malmo
Lunds universitet
ULF Nationell Niva

Samverkansmodeller

Malmö universitet

Modeller: kombinerade tjänster, ämnesdidaktiska nätverk och samverkan på förvaltningsnivå.

Kontaktperson: Margareta Serder, vicedekan på Lärande och samhälle, med särskilt ansvar för samverkan, margareta.serder@mau.se

Mau har vid sidan av den regionala avsiktsförklaringen skrivit fem samarbetsavtal inom ULF försöksverksamhet. Dels finns avtal för tre olika nätverk kring gemensamma intresseområden kallade Didaktiska nätverk som tecknats med Helsingborg, Kunskapsskolan AB, Lomma, Malmö, Vellinge och Svedala.
Ett nätverk genomförs också för förvaltningsnivån unika utmaningar och för detta har Mau tecknat avtal med Helsingborg, Hässleholm, Kunskapsskolan AB, Landskrona, Malmö, Vellinge och Svedala.

Samtal om avtal för kombinerade tjänster pågår fortfarande och Mau söker kontakt med intresserade kommuner.

ULF aktiviteter på Mau kan följas via blogg.

MAU bedriver samverkan med skolhuvudmän utanför ULF försöksverksamhet. De samverkar med Burlövs kommun kring examensarbeten i en form som kallats Skriv hos oss i Burlöv. Det finns möjligheter att utvidga den verksamheten till andra ämnen än språk. Vid intresse för samverkan kontakta vetenskaplig ledare för FoU Skola, Elena Zukauskaite.

MAUs Regionalt Utvecklingscentrum arbetar med utveckling av lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag av skolor, kommuner och organisationer. RUC har tillsammans med Kävlinge kommun tagit fram en kurs på 15 hp om utvecklingsarbete och aktionsforskning. Kursen kan om önskemål finns ges som uppdragsutbildning även i andra kommuner. Kontakt är Anna-Lena Månsson, anna-lena.mansson@mau.se

 

Läs mer

Lunds universitet

Modeller:  Inom ramen för ULF samarbetar Lunds universitet med Lunds kommun och Åstorps kommun och gymnasie- och högstadieskolor som dessa kommuner är huvudman för. LU och Lunds kommun har skrivit under avsiktsförklaring. LU har också utlyst och kommer att ge fröpengar till sex praktiknära skolforskningprojekt som bedrivs i samarbete mellan LU, Lunds kommun och Åstorps kommun. Vidare en postdok med inriktning mot praktiknära skolforskning har anställts och tillträder 2019-08-01.

Kontaktperson: Anders Persson, Professor vid Utbildningsvetenskap, anders.persson@uvet.lu.se

Högskolan Kristianstad

Modeller: Forskningsprojekt i samverkan inom plattformen Lärande i samverkan.

Kontaktperson: Anders Jönsson, professor i didaktik, anders.jonsson@hkr.se

I plattformens styrgrupp ingår för närvarande representanter från Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Helsingborgs stad och Östra Göinge kommun. Dessa representanter sitter fram till 2021, varefter det finns möjlighet för andra skolhuvudmän att ta plats i styrgruppen för nästa mandatperiod (2022-2024). Styrgruppens ordförande, Henrik Svensson, dekan för Fakulteten för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, ska kontaktas vid intresset att ta plats i styrgruppen.

Andra skolhuvudmän kan ta del av plattformens verksamhet genom information på hemsidan och genom plattformens seminarieserie, som är öppen för alla. Verksamma lärare och förskollärare från andra skolhuvudmän kan även skicka in projektidéer för gemensamma forskningsprojekt. Information om seminarieserien och ansökningar finns här.

 

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite