Forsknings- och utbildningssamverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten

Stöd i kontakt med lärosäten

FoU Skola kan bistå skolhuvudmän i Skåne och Sölvesborg som önskar stöd i kontakt med ett lärosäte för att beforska en fråga eller en process. Det kan gälla stöd i att inledningsvis ta fram förväntansdokument för parterna, att formulera en forskningsfråga eller att finna samarbetspartners i andra kommuner.

 

Nationell och regional samverkan

En skolhuvudman kan söka sig till vilket lärosäte som helst för samverkan kring eller upphandling av kompetensutveckling eller forskningssamverkan.

På utbildningsområdet finns i Skåne det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter där representanter för fristående och kommunala skolhuvudmän och för lärarutbildningarna i Malmö, Lund, Kristianstad och Halmstad regelbundet möts för att samråda i frågor som är gemensamt angelägna – exempelvis VFU, kompetensförsörjning och praktiknära forskning.

 

Samverkan kring praktiknära forskning – försöksverksamheten ”ULF”

Den nationella försöksverksamheten ”ULF”, som syftar till att prova och utvärdera olika samverkansmodeller kring praktiknära forskning i skolan, genomförs vid 25 av landets lärosäten under perioden 2017–2021. Mer information finns på den nationella hemsidan

FoU Skola representerar och samordnar i det sammanhanget kommunerna i Skåne och Sölvesborg. Den gemensamma plattformen för ULF-samverkan i Skåne är det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. Mer information om ULF i Skåne finns här.

 

Samverkansingångar till regionens lärosäten

Lärosätena i regionen har olika ingångar för forsknings- och utbildningssamverkan. Dessa beskrivs nedan.

Högskolan Kristianstad har samverkansplattformen Lärande i samverkan, vars syfte är att genomföra forskningsprojekt med högskolans forskare i samverkan med skolverksamma. Högskolan har även ett Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som är högskolans ingång för kompetensutvecklingsfrågor.

Lunds universitet organiserar uppdragsutbildning under LUCE

Lärarutbildningen vid Malmö universitet finns vid Fakulteten för lärande och samhälle. Läs mer om fakultetens samverkan här. RUC (Regionalt utvecklingscentrum) organiserar uppdragsutbildning och dit kan man vända sig för att få konsultation kring kompetensutveckling.

Högskolan i Halmstad organiserar kompetensutveckling och förmedlar forskning via RUC. Läs mer om denna samverkan på hemsidan

Senast uppdaterad: