Forskarutbildade lärare

Rapport FoU Skola Skåne 2016

Rapport FoU Skola Skåne 2016

 

Rapport: Tillbaka i skolan som kommunlektor

Rapporten finns att ladda ner här FoU Skola genomförde under 2016 en studie om forskarutbildade lärare i skolväsendet. Studien är en intervjustudie där sjutton forskarutbildade lärare, de flesta med titeln ”lektor” i grund- eller gymnasieskolan, fått ge röst åt sina erfarenheter. Fokus för intervjuerna har varit att undersöka hur forskarutbildade lärare i dessa skolformer förstår sina kompetenser, sin roll och sitt uppdrag och vilka tänkbara utvecklingsmöjligheter de ser i sitt arbete hos kommunala och fristående huvudmän. Syftet har varit att lyfta vilka möjligheter som står skolväsendet till buds genom att forskarutbildade lärare får utvecklingsuppdrag inom skolan. Hur kan kommunlektorstjänster utformas så att både de forskarutbildade lärarna själva och deras arbetsgivare upplever att forskarutbildningens kompetenser tas tillvara och kommer till nytta? Vilka möjligheter och svårigheter upplevs i kommunlektorsuppdraget? Rapporten riktar sig främst till skolhuvudmän, kommunlektorer, och andra forskarutbildade lärare, men dess innehåll är av intresse även för lärosäten som bedriver forskarutbildning i samarbete med kommuner och för skolmyndigheter.

Forskarskolan CSIS

Forskarskolan Communicate Science in Schools, CSIS, pågår 2015-2019 och är ett samarbete mellan forskarmiljöer i naturvetenskapernas didaktik vid Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad. Tio kommunlicentiander från nio skånska och blekingska kommuner deltar. FoU Skola, Kommunförbundet Skåne, har en samverkande roll i forskarskolan, främst med att stödja och utveckla huvudmannaperspektivet.

Tre licentianderna har försvarat sina avhandlingar:

Eva Pennegård, Ängelholms kommun: lic-avhandling ”Att se undervisningen genom elevernas ögon”. Den handlar om hur lärare i naturvetenskapliga ämnen omsätter sin ämnesdidaktiska kunskap i undervisningen och vad elever tänker om detta.

Cristian Abrahamsson, Svedalas kommun: lic-avhandling ”Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv”. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett lärarperspektiv ge en kompletterande bild av NO-undervisning. Med begreppet elevengagemang som utgångspunkt läggs fokus på vad lärarnas undervisning har för påverkan på elevernas engagemang.

Johan Lind, Burlövs kommun: lic-avhandling ”Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser”. Avhandlingens övergripande syfte är att generera ny kunskap om hur elever successivt utvecklar en teknisk litteracitet inom ett projektarbete i en svensk grundskola.

 

FoU-nätverk inom Skåne

Kommunförbundet Skåne har ett förvaltningsövergripande nätverk för personer som arbetar i olika FoU-funktioner i medlemskommunerna. Nätverket är under uppbyggnad och träffas en gång per termin under temat ”forskning med och i kommunerna”. Nätverksträffar består av föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Ämnen som tas upp under träffarna bestäms av deltagare självs. Vill du ingå i nätverket? Kontakta Elena Zukauskaite, elena.zukauskaite@kfsk.se

FoU Skola har också utvecklingsgrupper för personer som arbetar med skolutveckling i medlemskommunerna. Grupperna träffas 5 gånger per år och arbetar utifrån upplägg som annonseras i förväg under våren. Mer information här.

Nätverket VIS

För forskarutbildade lärare i Skåne finns nätverk att ingå i. Mer information finns här

Senast uppdaterad: