Aktiviteter och utbildningar

Här presenteras pågående och kommande aktiviteter i FoU Skolas regi. Så snart ett datum för en aktivitet är bestämt läggs det ut här, så håll utkik!

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Det finns två seminarier per termin.

De enskilda programpunkterna finns beskrivna i nedanstående lista över aktiviteter på FoU Skola. Anmälan görs till respektive aktivitet.

FoU Skolas regionala rektorsnätverk 2020/2021

FoU Skolas rektorsnätverk fortsätter för fjärde år och riktar sig till skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt erfarenhetsutbyte mellan rektorer från kommuner i alla Skånes hörn. Utbytet ska ske dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare.

Liksom under innevarande läsår kommer fyra av nätverkets sex sammankomster att kombineras med seminarierna i serien ledarskap på vetenskaplig grund.

Mer information finns här: Inbjudan Regionalt Rektorsnätverk 2020/2021
Anmäl dig.

FoU Skolas regionala nätverk för särskola 2020/2021

Under 2019/2020 har 34 rektorer och biträdande rektorer deltagit inom FoU Skolas regionala rektorsnätverk för särskola. Nätverket fortsätter under skolåret 2020/2021.

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar på särskola.

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2020/2021, halvdagar som startar eller avslutas med gemensam lunch, varierande för- och eftermiddagstid. Alla träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert.

Mer information finns här: Inbjudan nätverk särskola 2020/2021
Anmäl dig.

Kompetensutveckling – Skola på vetenskaplig grund 2020/2021

Syftet med denna kompetensutvecklingsinsats är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare, didaktiker med flera. Gruppen består av 10-15 personer

Mer information finns här: Inbjudan Skola på vetenskaplig grund
Anmäl dig.

Läsecirkel om skolutveckling

Syfte med läsecirkel att skapa reflekterande mötesplats för personer som arbetar på olika kommuner med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola. Tanken med läsecirkel är enkelt – i början av terminen skickas förslag på en bok med reflektionsfrågor till alla anmälda deltagare. När terminen närmar sitt slut samlas alla deltagare för en eftermiddag i centrala Lund för att diskutera och reflektera om boken tillsammans.

Mer information finns här: Inbjudan Läsecirkel om skolutveckling
Anmäl dig.

2020-04-24 Utbilda för framtiden – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund – digitalt

Var: Genomförs digitalt – länken skickas till alla anmälda deltagare

När: 24 april, 2020, kl. 11:00-12:00 frågestund med föreläsaren.

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, lektorer, skolpolitiker m.fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande: Dr. Peter Gladoic Håkansson, forskare på Malmö universitet

Pris: kostnadsfritt.

Föreläsning är nu tillgänglig. Du behöver anmäla dig om du vill få länk på direktsänd frågestund med föreläsaren.

Del 1: Digitalisering och arbetsmarknad

Del 2: Stad, land och skolans roll i framtida arbetsmarknad 

Bilder från föreläsning

OECD Working Paper (rekommenderas i föreläsningen).

Anmäl dig. Inbjudan för spridning.

2020-09-01 Kollegialt lärande och digitalisering utifrån skolledares perspektiv – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Var: Kommunernas hus, Gasverksgatan 3a, Lund, vån 4 (max 35 deltagare) samt på live-sänds på distans.

När: 1 september, 2020, 10:00-12:00 (fika serveras från 9:30 till de som deltar på plats)

Pris: Kostnadsfritt

Medverkande: Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik, Malmö universitet, och Edward Jensinger, skolledare och skolutvecklare. Tillsammans har de skrivit en bok Att integrera digitalisering och kollegialt lärande

Anmäl dig. Mer information och inbjudan för spridning.

2020-09-18 Konferens: Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan

Var: Kommunernas hus, Gasverksgatan 3a, Lund, vån 4 (40 plats) samt på distans

När: 18 september, 2020, 9:00-16:00 (fika serveras från 8:30, teknik testas från kl 8:00)

Pris: 150 kr

Medverkande: Anette Klang Jensen, verksamhetschef för förskolorna i Falkenbergs kommun.

Anmälan: Förvaltningen utser deltagare från sina respektive kommuner.

Mer information om konferensen.

2020-10-08 Fokus Skolnärvaro – en heldagskonferens

Var: Hotell Scandic Star, Glimmervägen 5, 224 78 Lund. En plan för digitalt genomförande finns vid behov.

När: 8 oktober, 2020, 8:30-16:00

Målgrupp: skolledare, lärare, elevhälsa, lektorer, skolpolitiker

Medverkande:

Malin Gren Landell, författare, disputerad psykolog och regeringens tidigare utredare med ansvar för den statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, medlem i kommittén för INSA (International Network for School Attendance).

Aggie Öhman, civilekonom, verksamhetsutvecklare, utbildare och författare till rapporten Skolans tomma stolar, med statistik och analys om hur skolor och kommuner arbetar med skolfrånvaro. Hon är också grundare av Prestationsprinsen.

Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet. Hennes forskning handlar huvudsakligen om hur man kan göra samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser för barn.

Representanter från Östra Göinge kommun, Bromölla kommun, Svalöv kommun, mm.

Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här. Mer information och inbjudan för spridning.

2020-10-22 Distribuerat Ledarskap – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund – OBS! Nytt datum, flyttat från 2020-06-04

Var: Lund

När: 22 oktober, 2020, 10:00-12:00

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, lektorer, skolpolitiker m.fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande: Dr. Mette Liljenberg, forskare på Göteborgs universitet, författare bakom boken ”Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete: Lärares och skolledares praktik”.

Pris: Kostnadsfritt

Mer information och anmälan kommer inom kort.

2021-04-16 Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021

Var: Pedagogiskt Center och Filbornaskola, Filbornavägen 101, Helsingborg

När: 16 april, 2021, 8:30-16:00

Målgrupp: lärare, förskolelärare, rektorer, skolpolitiker, förvaltningschefer, lektorer, utvecklingsstrateger och andra intresserade i skolutveckling

Inbjudan att presentera utvecklingsarbete på Lärarnas skolutvecklingskonferens.Sprid gärna vidare.

Mer information på konferens webbsida.

Senast uppdaterad: