Aktiviteter och utbildningar

Här presenteras pågående och kommande aktiviteter i FoU Skolas regi. Så snart ett datum för en aktivitet är bestämt läggs det ut här, så håll utkik!
Fler aktiviteter som är intressanta ur ett FoU-perspektiv tipsar vi om på sidan På gång regionalt

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Höstens seminarier äger rum den 23 oktober och den 28 november kl 10.15-12.30.

De enskilda programpunkterna finns beskrivna i nedanstående lista över aktiviteter på FoU Skola. Anmälan görs till respektive aktivitet.

2018-08-27 Dialogmöte 2 för samverkan kring praktiknära forskning: skolhuvudmän och lärosätena i Skåne

Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, våning 4, Lund

Tid: Måndagen den 27 augusti kl. 13-16

Deltagare: Representanter för Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Malmö universitet samt deltagare som representerar kommunerna och de fristående skolhuvudmännen i Skåne. Deltagarna representerar sina respektive organisationer och är utsedda av dessa. Dialogmötet är därför inte öppet för anmälan för andra än dessa.

Läs mer här

För mer information, maila margareta.serder@kfsk.se

 

2018-09-10; 2018-11-21; 2019-02-11 samt 2019-05-15 Regionala utvecklingsgrupper för FoU

Som ett led i att fördjupa samverkan mellan utbildningsförvaltningar i Skåne och Sölvesborg startas hösten 2018 (beroende på intresset) en eller två parallella så kallade utvecklingsgrupper för FoU. Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med uppdrag att på förvaltningsövergripande nivå utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier är lektorer, strategiska utvecklare, utvecklingsledare m fl.

Grupperna ska vara ett återkommande sammanhang där deltagarnas förhållningssätt och ställningstaganden utmanas, som erbjuder ny kunskap och möjlighet att pröva erfarenheter. Deltagarna utgör i sammanhanget varandras kritiska vänner, med målet att bidra till ökad kvalitet i utvecklingsarbetet i deltagarnas organisationer. Utgångspunkten för erfarenhetsutbytet är att det ska gynna lärare och elever.

Utvecklingsgrupperna består av 5–8 deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett års tid och som stöttas av en samtalsledare som samordnar processen.

Mer info och anmälningslänk här

 

2018-09-12; 2018-10-23; 2018-11-28; 2019-01-29; 2019-03-06 samt 2019-05-06 FoU Skolas regionala rektorsnätverk

FoU Skolas regionala rektorsnätverk har byggts med hjälp av skolledare från kommuner runt om i Skåne, med fokus på erfarenhetsutbyte och att organisera för utvecklingen av skolans vetenskapliga grund.

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt erfarenhetsutbyte mellan rektorer från kommuner i alla Skånes hörn. Utbytet ska ske dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare.

Liksom under innevarande läsår kommer fyra av nätverkets sex sammankomster att kombineras med seminarierna i serien ledarskap på vetenskaplig grund.

Mer information och länk till anmälan finns här: Rektorsnätverk 2018-2019 inbjudan

2018-09-22 ResearchED Scandinavia på Latinskolan i Malmö

FoU Skola är tillsammans med Pedagogisk Inspiration Malmö värdar för den tredje omgången av konferensen ResearchED Scandinavia. Konferensen är resultatet av en spirande gräsrotsrörelse vars mål är att minska gapet mellan forskning och skola. Konferenser med ResearchEDs signum poppar upp på mängder av platser i världen, från Toronto till Haninge, och dirigeras av ResearchEDs upphovsman Tom Bennett. Läs mer om hur det hela funkar och är tänkt på ResearchEDs hemsida. När det gäller konferensen den 22 september (ja, det är en lördag!) så finns det redan en lång och spännande lista över lärare och forskare som kommer att medverka – och listan fylls på hela tiden. Se mer Information och anmälan här !

2018-10-04 och 2018-10-05 Skolchefsinstitutet Jönköping university i samarbete med FoU Skola: Workshop på temat Att styra och leda i nya politiska landskap

Skolchefen är den lokala skolpolitikens eller den fristående ägarens främste tjänsteman och påverkar i sin roll såväl huvudmannens samtal som de lokala förskolornas och skolornas innehåll. Vad är det som ger förutsättningar för skolchefens arbete och hur kan dessa förutsättningar förstärkas? På den här konferensen möter vi bland andra forskare med politisk styrning som forskningsområde. Vi träffar också Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, som fokuserar på aktuella frågor där skolans politiska styrning och skolchefens roll är ett prioriterat område.

Vid Skolchefsinstitutets konferenser är deltagarna aktiva i syfte att öka den egna kunskapen och samtidigt bidra till den gemensamma kunskapsutvecklingen.

Inbjudan riktar sig till skolchefer som ansvarar för arbete med den politiska nämnden eller den fristående huvudmannen.

Medverkande är Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola samt Margareta Serder, vetenskaplig ledare för FoU Skola i Skåne, adjungerad forskare vid JU

Inbjudan finns här: Skolchefsinstitutet_inbjudan_Höstkonferens_2018 Anmälningslänk finns här

2018-10-23 Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan – Skolforskningsinstitutet besöker Ledarskap på vetenskaplig grund

Var: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund

När: 23 oktober kl. 10.15-12.30

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer m. fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande:  Skolforskningsinstitutet, Lisbeth Gyllander Torkildsen, FoU-chef Landskrona, Richard Wester, lektor i Lunds kommun, Petra Svensson, utvecklingssamordnare Pedagogisk Inspiration Malmö.

Skolforskningsinstitutet har sedan myndigheten startades 2015 i uppdrag att verka för skolans vetenskapliga grund, bland annat genom att ta fram systematiska forskningssammanställningar för prioriterade undervisningsområden. När 2018 går mot sitt slut kommer fem sådana sammanställningar att ha publicerats. De har alla kommit till under systematiska och kollegialt granskade processer.

Målet är att deltagarna efter seminariet har en tydligare bild av Skolforskningsinstitutets syn på evidens i skolans verksamhet, vilken typ av kunskap och förståelse som kan erbjudas genom forskningssammanställningarna och insikter om vad skolorna själva måste arbeta med för att ha kompetensen att ta emot erbjudandet.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal mellan Skolforskningsinstitutet och särskilt inbjudna gäster. Temat för samtalet är skolverksammas forskningslitteracitet.  Anmälan görs på länken här

Om du vill skicka inbjudan vidare till kollegor finns den som pdf :Inbjudan Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan_seminarium 23 okt_2018

Lärarfortbildningsdag på Lunds universitet 30 oktober 2018

Den 30:e oktober, tisdagen i vecka 44, erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med FoU Skola på Kommunförbundet Skåne en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet. Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

Vi håller just nu på att sätta programmet som kommer att innehålla ämnen som Plast i havet, Nanoteknik, Astronomi, Programmering mm mm. Vi återkommer i augusti med fullständigt program och inbjudan och hoppas att vi ses då och att ni vill reservera dagen redan nu.

Mer info kommer att finnas på Vettenhallens hemsida för konferensen http://www.vattenhallen.lth.se/skola/fortbildning/aktuell-fortbildning-hostlov/

2018-11-28 Demokratiuppdragets utmaningar och skolans värdegrund –  Ledarskap på vetenskaplig grund

Var: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, vån 4

När: 28 november kl. 10.15-12.30

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer m. fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande: Fredrik Alvén, forskare vid Malmö universitet.

Mer info kommer!

 

2019-03-16 Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Här finns flyer att sprida med information om skolutvecklingskonferensen! Banner skolutvkonf 2019

Läs mer på konferensens hemsida http://www.kfsk.se/skolutvecklingskonferensen

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Margareta Serder