Aktiviteter och utbildningar

Här presenteras pågående och kommande aktiviteter i FoU Skolas regi. Så snart ett datum för en aktivitet är bestämt läggs det ut här, så håll utkik!

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Det finns två seminarier per termin.

De enskilda programpunkterna finns beskrivna i nedanstående lista över aktiviteter på FoU Skola. Anmälan görs till respektive aktivitet.

FoU Skolas regionala rektorsnätverk 2019/2020

FoU Skolas rektorsnätverk fortsätter för tredje år och riktar sig till rektorsutbildade skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt erfarenhetsutbyte mellan rektorer från kommuner i alla Skånes hörn. Utbytet ska ske dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare.

Liksom under innevarande läsår kommer fyra av nätverkets sex sammankomster att kombineras med seminarierna i serien ledarskap på vetenskaplig grund.

Mer information och länk till anmälan finns här: Inbjudan Rektorsnätverk 2019/2020

FoU Skolas regionala nätverk för särskola 2019/2020

FoU Skola har lång erfarenhet regionala nätverk för kollegialt lärande och främjande av vetenskapligt förhållningssätt för olika professioner inom skolväsendet. Kommuner inom FoU Skola har utryckt ett behov för särskilt nätverk som riktar sig mot de som leder arbete inom särskola. Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade från kommunerna anslutna till FoU Skola.

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar på särskola.

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2019–2020, halvdagar som startar eller avslutas med gemensam lunch, varierande för- och eftermiddagstid. Två av fyra träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert inom ämnet som väljs av nätverks deltagare.

Mer information och länk till anmälan finns här: Inbjudan Nätverk särskola 2019/2020

FoU Skolas regionala utvecklingsgrupper för FoU 2019/2020

Regional utvecklingsgrupper fortsätter under läsåret 2019/2020 med uppdaterad struktur. Deltagare får välja mellan två olika upplägg beroende på intresset och behov.

Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare med flera.

Mer information och länk till anmälan finns här: Inbjudan Utvecklingsgrupper 2019/2020

2019-10-3/4 Skolchefskonferens

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Var: Teleborgs slott, Växjö

När: 3-4 oktober, 2019

Målgrupp: Skolchefer

Medverkande:

Statssekreterare Erik Nilsson, Regeringskansliet
Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet
Matz Nilsson, ordförande Skolledarförbundet
Ann-Charlotte Gavelin Rydman ordförande Lärarförbundet skolledare
Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
Christel Horsak, skolchef Linköpings kommun
Stefan Claesson, skolchef Sävsjö kommun
Torbjörn Jansson, skolchef Vittra

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Pris: 2900 kr.

Sista anmälningsdag 2019-09-02. Mer information och anmälan här.

2019-10-23 Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap? – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Var: Malmö universitet, Orkanen, D131, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

När: 23 oktober, kl. 10:15-12:00

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer, skolpolitiker m. fl. ledande befattningar inom skolan samt forskare på Fakultet för Lärande och samhälle, Malmö universitet.

Medverkande:

Dr. Jonna Bornemark, författare bakom boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde; filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Seminariet anordnas i samarbete mellan FoU Skola och Malmö universitet.

Sista anmälningsdag 2019-10-09. Anmäl dig här.

Pris: 300 kr

Mer information och inbjudan för spridning finns här.

2019-10-29 En fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare på Vattenhallen Science Center

Var: Vattenhallen Science Center, Lund

När: 29 oktober, kl. 9:00-16:00

Målgrupp: grundskole- och gymnasielärare

Pris: 250 kr

Mer information här.

2019-11-19 Dialogforum: Att utveckla undervisningen med digital teknik: möjligheter och utmaningar

Dialogforum är en mötesplats för verksamma i Skånes skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet vid olika ämnesinstitutioner på Lunds universitet och Malmö universitet.

Grundidén bakom vetenskap är att den är i en ständig rörelse vilket innebär att ny forskning och nya teorier presenteras och kan tillföra ny kunskap till våra skolor för att stärka undervisningen. Hur ska praktiken vila på vetenskaplig grund när grunden är i konstant rörelse? Syftet med Dialogforum för skolsamverkan och forskningslitteracitet är därför att diskutera ny aktuell forskning och vetenskap om utbildning i en dialog med skolorna i Skåne med speciellt fokus på de komplexa, ofta omtvistade frågor där rekommendationer och riktlinjer från olika myndigheter och experter ofta går isär.

Teman för denna dialogforum är digitalisering. Enligt forskningsresultat kan digital teknik vara både värdefullt verktyg i lärande och källan till oro, psykisk ohälsa och sjunkande läsförståelse. Hur ska praktiken förhålla sig till vetenskaplig grund, när forskare själva är oeniga?

Var: Lunds universitet, rum Pangea, Geocentrum II, 2:a våningen, nr 229, Sölvegatan 12, Lund.

När: 19 november, kl. 9:30-13:00 (inkl. frukost och lunch)

Målgrupp: lärare, förskolelärare, rektorer, skolpolitiker, förvaltningschefer, lektorer, utvecklingsstrateger forskare och andra intresserade i skolutveckling

Medverkande:

Fil dr Sara Willermark, högskolan Väst och författare till avhandlingen  Digital didaktisk design (Skolportens favorit) och professor Agneta Gulz, professor i kongnitionsvetenskap, Lunds universitet

Pris: 290 kr (inkl, frukost och lunch)

Anmäl dig härMer information och program..

Dialogforum anordnas i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet.

2019-11-29 Lansering av Forskning i korthet med teman – Barn delaktighet i skolans och förskolans utveckling

Var: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund, vån 4

När: 29 november, kl. 13:00-15:00

Målgrupp: lärare, förskolelärare, rektorer, skolpolitiker, förvaltningschefer, lektorer, utvecklingsstrateger och andra intresserade i skolutveckling

Medverkande:

Kristina Westlund, Fil. lic. i pedagogik, Förskolelektor på Malmö Stad

Helene Elvstrand, Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem, Universitetslektor på Linköpings universitet

Roger Säljö, professor i pedagogik, särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Sista anmälningsdag 2019-11-14. Anmäl dig här.

Pris: Kostnadsfritt, men anmälan krävs. Utebliven deltagande debiteras med 300 kr.

2019-12-03 Förskola och Skola på vetenskaplig grund: Samverkan, strategier och modeller

Var: Radisson Blue, Hedvig Möllers gata 2, 223 55 Lund

När: 3 december, 9:00-16:00

Målgrupp: skolpolitiker, skolledare, rektorer, lärare, forskare, lärarutbildare, förvaltningschefer och andra intresserade i frågor om skola på vetenskaplig grund.

Medverkande:

Regionala lärosäten som ingår i ULF försöksverksamhet, kommunrepresentanter, samt nationella representanter för ULF verksamhet: Lars Olsson, Uppsala universitet och Magdalena Taube, Göteborgs universitet.

Mer information och inbjudan för spridning här. Anmäl dig här senast 4 november. Program

2019-12-10 Ledarskap för bättre skolresultat – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Var: Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2, Lund

När: 10 december, kl. 10:15-12:00

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, lektorer, skolpolitiker m.fl. ledande befattningar inom skolan.

Medverkande:

Dr. Maria Järl och Dr. Klas Andersson, forskare vid Göteborgs universitet, författare bakom boken Att organisera för skolframgång.

Sista anmälningsdag 2019-11-20. Inbjudan för spridning och mer information.. Anmäl dig här.

Pris: 300 kr.

2020-01-17 Lansering av Syntes – utvecklingsartiklar – Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019 och kick-off Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020

Var: Pedagogiskt center, Filbornavägen 101c, 256 61 Helsingborg

När: 17 januari, 13:00-15:00

Målgrupp: skolledare, lärare, förskolelärare utvecklingsledare, lektorer och andra intresserade i skolutvecklingsfrågor

Medverkande: Författare till syntes artiklar; Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola

Sista anmälningsdag 2019-12-20. Anmälan öppnas inom kort

Pris: kostnadsfri, men anmälning krävs. Begränsade antal platser. Först till kvarn!

2020-02-07 Vetenskaplig kompetensutveckling för rektorer efter rektorsutbildning

Var: Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, 224 78 Lund

När: 7 februari, 2020, kl. 9:00-16:00

Målgrupp: Rektorer inom förskola (förskolechefer), grundskola och gymnasiet som gick ut sin rektorsutbildning för minst två år sen.

Medverkande:

Prof. Stephan Rapp, Linneuniversitet
Prof. Italo Masiello, Linneuniversitet
Prof. em. Marianne Döös, Stockholms universitet.
Dr. Elena Zukauskaite, FoU Skola

Pris: 1150 kr

Sista anmälningsdag 2019-12-15. Anmäl dig här. Mer information.

2020-03-26 Konferens Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Var: Hotell Erikslund, Ängelholm

När: 26 mars, 2020, kl. 9:00-16:00

Målgrupp: politiker, verksamhetschefer, rektorer och förskollärare

Medverkande: Anette Klang Jensen, verksamhetschef för förskolorna i Falkenbergs kommun.

Pris: 150 kr

Anmälan via förvaltningschef i respektive kommun. Konferens 26 mars inbjudan

2020-11-11 Lärarnas skolutvecklingskonferens 2020

Var: Pedagogiskt Center och Filbornaskola, Filbornavägen 101, Helsingborg

När: 11 november 2020, kl. 8:00-16:00

Målgrupp: lärare, förskolelärare, rektorer, skolpolitiker, förvaltningschefer, lektorer, utvecklingsstrateger och andra intresserade i skolutveckling

Mer information på konferens webbsida.

Senast uppdaterad: