FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

FoU Skola är en regional plattform för samverkan kring forskning och utveckling på skolområdet. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund (läs vidare här).

En styrgrupp bestående av förvaltningschefer från Skånes tre ”hörn” (nordväst, sydväst och ost), samt från Malmö stad, beställer uppdrag och beslutar om inriktningen för FoU Skola inom ramen för gällande avtal. Styrgruppen utses i respektive geografiskt kommunnätverk för ett år i taget.

FoU Skola leds och samordnas av en vetenskaplig ledare som är placerad vid Kommunförbundet Skåne i Lund. Sedan 2015 är Margareta Serder vetenskaplig ledare.

Det prioriterade arbetsområdet tills vidare är ”Ledarskap på vetenskaplig grund”. Flera insatser på detta område tillsammans med olika aktörer är på gång. Däribland startades våren 2016 en seminarieserie på FoU skola med samma namn (Ledarskap på vetenskaplig grund), samt ett regionalt skolledarnätverk under namnet FoU skolas regionala rektorsnätverk. Detta rektorsnätverk kommer att fortsätta med tidigare och nya deltagare läsåret 2018-2019.

Vid sidan av detta fortsätter FoU Skola med utgivning av skriftserien Forskning i korthet och dokumentation av forskningsprojekt i kommunerna, såsom den regionala forskarskolan CSIS. En högt prioriterad fråga är hur vi kan organisera för att forskarutbildade lärare ska bli en resurs i skolans utvecklingsarbete, liksom samverkan med olika lärosäten och aktörer för att tillvarata deras kompetens. Vi deltar också i olika nätverk kring FoU-frågor och arrangerar seminarier, kurser och utbildningstillfällen (se Aktiviteter och utbildningar). Löpande information läggs ut på FoU-bloggen samt på FoU Skolas Facebooksida.

Du kan prenumerera på nyheter från FoU skola genom att skapa ett konto under fliken ”prenumerera” i listen ovan, och sedan klicka i nyheter från ”Lärande och arbetsliv” samt ”FoU blogg”. Information om tidigare genomförda insatser finns under fliken Dokumentation.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Margareta Serder