Analysgrupper – Datateams

”Analysgrupper” är den svenska benämningen för The Datateam® Procedure – en arbetsmodell för skolutveckling som utarbetats vid Universitetet i Twente, Nederländerna. Modellen bygger på en process i åtta steg där stor vikt läggs vid lägesanalys som grund för systematiskt utvecklingsarbete. Modellen utsågs till vinnare i ”EAPRIL2015 Best Research and Practice Award” 2015-11-28.

En analysgrupp utgörs av ett arbetslag på 5-7 personer där också skolledaren aktivt deltar. Arbetet i analysgrupperna stöttas av en särskilt utbildad coach och det kollegiala lärandet ses som centralt i analysgruppernas arbete. Analysgrupperna samlar in och sammanställer data som belyser något problem eller någon fråga som man gemensamt kommit överens om att arbeta med. Målet är att grunda skolförbättringsarbete i välgjorda analyser av data, istället för att snabbt skrida till handling på ”magkänsla”. En av framgångsfaktorerna är att arbetet är långsiktigt, eftersom den så kallade åttastegsmodell som man arbetar efter ofta tar 1-2 år att genomföra.

FoU Skola vid Kommunförbundet Skåne skrev för sina medlemskommuners räkning avtal med Universitetet i Twente för att pröva arbetsmodellen i en pilotomgång under läsåret 2015-2016. Avtalet gav möjlighet för skolor i medlemskommunerna att delta i modellen.

Under läsåret 2015-2016 deltog Malmö stad, Landskrona stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad med sammanlagt 13 skolor, från förskola till gymnasium.  Dessutom utbildades åtta coacher i analysgruppsmodellen. Satsningen utvärderades vid läsårets slut med ett positivt utfall sett till att en stor majoritet av alla svaranden ansåg att modellen bidrar till gemensam reflektion och ökad insikt i de problem man lokalt har valt att arbeta med.

Uppstarten för analysgrupperna skedde i Lund den 25-26 augusti 2015. 12 av de 13 skolor som var med från starten hade pågående analysgrupper även läsåret 2016-2017 som sedan avslutades.

Pilotprojekt med analysgrupper har tidigare ägt rum i Nacka kommun, och på flera håll i Europa (bland annat i Nederländerna och Storbritannien). I Skåne möjliggjordes pilotomgången genom ett ekonomiskt bidrag från Region Skåne.

 

Senast uppdaterad: