Förbered er inför GDPR! Utbildning till dataskyddsombud – en nödvändig funktion våren 2018!

Den 25:e maj 2018 närmar sig med stormsteg - dagen då EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och medföra nya krav på hantering av personuppgifter. GDPR kommer att innebära stora omställningar för kommunerna. Här hittar du utbildningar som är nödvändiga våren 2018!

Utbildning till Dataskyddsombud – 2 dagar

Utbildning till Dataskyddsombud vänder sig både till den som i nuläget arbetar som personuppgiftsombud eller har fått rollen som dataskyddsombud, och till projektledare som är ansvariga för att kunna efterleva GDPR eller kontrollera dess efterlevnad.
Exempel från kursens innehåll:
• Allmänt om GDPR
• DPO-rollen
• Hur och vad måste inventeras
• Vilken typ av information måste ges till den registrerade/Data Subject
• Hur säkerställs att den registrerade/Data Subject kan tillvarata sina rättigheter
• Hur byggs ”Privacy by Design & Default”
• Incidentberedskap
• PIA (Privacy Impact Assessment)/konsekvensanalys
• Hur byggs organisationen för att alltid vara ”accountable”
• Utbildning i organisationen; utbildning för ledning och chefer samt allmän utbildning till alla

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är nuvarande personuppgiftsombud, projektledare som ska verka för att införa åtgärder för efterlevnad, kravställare/upphandlare av extern projektledare, internrevisor.

Kursen erbjuds den 18-19 april samt den 25-26 april. Till anmälan. 

Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14:e april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PUL trädde i kraft 1998. Det nya PUL benämns som GDPR.

I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs, samt krav på att den personuppgiftsansvarige under vissa förutsättningar ska utse ett uppgiftsskyddsombud (personupp­giftsombud). Uppgiftsskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer, expertkunnande om lagstiftning och praxis avseende uppgiftsskydd. Uppgifts­skyddsombudet kan vara en anställd som uppfyller kvalifikationskraven eller externt anlitad person med den efterfrågade kompetensen.

Under denna utbildningsdag kommer vi att gå igenom Dataskyddsförord­ningen och jämföra den med dagens personuppgiftslag för att kunna se vad förändringen kommer att innebära för din organisation.

Målgrupp
Personuppgiftsombud, kommunchefer, kommunjurister samt kommunala IT-chefer.

Kursen erbjuds den 9 mars samt den 26 mars. Till anmälan. 

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet

Kommunerna ansvarar för verksamhet som är mycket viktig för samhället och för den enskilda individen. Verksamheten är beroende av en fungerande informationshantering där informationen är tillgänglig, korrekt och spårbar samtidigt som känsliga uppgifter inte får komma i orätta händer. Informationen är alltså en central resurs i den kommunala verksamheten och därmed blir informationssäkerhet en viktig fråga för alla kommuner.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, informationsansvariga, verksamhetsansvariga och säkerhetsansvariga.

Kursen erbjuden den 12 mars. Till anmälan. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar