Workshop – Gestaltning av blå-grön infrastruktur i Skånes tätorter

Tid

  • 2020-09-07
    8:30 - 15:30

Plats

Åkersbergsgatan 3
243 23, Höör
0413-55 91 00
Karta

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728-85 47 57
  • E-post: therese.jephson@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Workshop – Gestaltning av blå-grön infrastruktur i Skånes tätorter

Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne samt Kommunförbundet Skåne bjuder in till en workshop med temat Gestaltning av blå-grön infrastruktur i Skånes tätorter.
Workshopstillfället riktar sig till kommuner med både mindre, mellanstora och stora tätorter i Skåne. På workshopen kommer erfarna konsulter inom landskapsarkitektur och ekologi att medverka för att bidra till att ta fram enkla utformnings-skisser för just ert stråk eller plats, så att vi tillsammans kan skapa en vision om platsens potential ur blå-grön infrastruktur-synpunkt och hur en vacker och hållbar utformning kan bidra till en attraktiv hälsofrämjande tätort och en hållbar utveckling.

Inför workshopen behöver deltagarna förbereda sig.
– INNAN workshopstillfället till kursledningen skicka in bilder, fotografier och kartor i *.pdf-format som visar stråkets/platsens läge i tätorten samt ett utdrag ur primärkarta och/eller grundkarta för föreslagen yta med närområde samt ytans läge i grönstruktur-planen eller motsvarande.

– TILL workshopstillfället medtages papperskopia på gällande detaljplan, grönstrukturplan, naturvärdesinventering. Primärkarta/grundkarta, pappersutskrift ett (1) ex. i A0- eller A1-format, skala 1:400. Ev. tidigare gestaltningsförslag för platsen/stråket.

Fundera igenom:

– Vad vill kommunen uppnå med området som värdekärna och/eller blå-grönt huvudstråk?

– Vilka ekosystemtjänster och upplevelsevärden (jmfr. SLU, Patrik Grahns 8 upplevelsevärden) behövs i denna del av tätortens blå-gröna infrastruktur för att komplettera övriga tätorten och landskapet kring tätorten?

 

För att kunna få ett likartat vokabulär om ekosystemtjänster kan Boverkets 22 kategorier av ekosystemtjänster (ikoner) eller Naturvårdsverkets mer utförliga 58 kategorier användas.
Boverkets indelning och ikoner: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/ekosystemtjanster/olika-typer-av-ekosystemtjanster/
Naturvårdsverkets kategorisering: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6797-7

 

Vid frågor kontakta:
Karl Magnus Adielsson, Region Skåne
KarlMagnus.Adielsson@skane.se 044 309 32 57

Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne
therese.jephson@kfsk.se 0728-85 47 57

Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne
johan.niss@länsstyrelsen.se 010-224 15 26

Målgrupp

Planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer, utvecklare men också övriga som arbetar med miljö- och samhällsplanering.

Program

08.30 09.00

Kaffe och registrering

09.00 09.30

Inledning av projektgruppen; Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne

09.30 10.00

Menti-undersökning – förväntningar, viktigaste utmaning/svårighet

10.00 11.30

**Skissarbete** - snabba timskisser & val av prioriterad plats för eftermiddagens fördjupning.

11.30 12.30

Lunch

12.30 14.30

**Fördjupat skissarbete utifrån vald prioriterad plats**
Alla grupper lämnar in tre (3) Powerpoint-bilder till kursledningen senast kl 14:30 som kortfattat redovisar den bärande gestaltningsidén kopplat till blå-grön infrastruktur, ekosystemtjänster med fokus på värdekärnor och blå-gröna huvudstråk.

14.30 15.00

Fika

15.00 15.30

Summering och dialog om det fortsatta arbetet i projektet.

15.30

Avslutning

Allt skissmaterial som producerats under dagen lämnas in till projektledningen som sammanställer och distribuerar ut det till samtliga deltagare efter kursen.