Workshop: Att utvecklas till en attraktiv kommun genom användandet av ekologisk kompensation vid samhällsbyggnad

Tid

  • 2018-10-23
    9:00 - 15:45

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se

Workshop: Att utvecklas till en attraktiv kommun genom användandet av ekologisk kompensation vid samhällsbyggnad

Vid all form av byggnation tas mark i anspråk, något som ofta innebär en förlust av biologisk mångfald och grönytor. Genom olika kompenserande åtgärder, såsom att återskapa naturområden eller förbättra kvaliteten i befintliga, kan stora kulturella, sociala och ekonomiska värden kopplade till natur och ekosystem säkerställas – värden som är attraktiva för såväl företagare som innevånare. Detta är särskilt relevant i en så expansiv och attraktiv region som Skåne.

Hur man i praktiken genomför ekologisk kompensation är dock inte självklart. Några kommuner i Skåne har börjat jobba med detta medan andra fortfarande är i startgroparna. Kunskapsutbyte och diskussion behövs i båda fallen för att komma vidare i arbetet. Kommunförbundet Skåne och forskningsprojektet MuniComp bjuder därför in till en heldag om ekologisk kompensation i kommunalt sammanhang.

 

Under dagen bjuds det på verkliga exempel och inspiration genom besök till platser i Lomma kommun där kompensation har genomförts. Det kommer också finnas tid för egen kunskapsinhämtning och diskussion kring genomförandet av ekologisk kompensation.

 

Lunch, fika och busstur ingår utan kostnad.
Dagen är finansierad av Naturvårdsverket genom MuniComp och medfinansierad av Region Skånes miljöfond.

 

Förberedelser
Ett nytt lagförslag angående Ekologisk kompensation, SOU 2017:34 har lagts fram till regeringen. I detta föreslås förändringar i t ex miljöbalken och plan- och bygglagen, vilka skulle innebära att krav på ekologisk kompensation kan ställas vid exploatering. Som förberedelse inför workshopen och för att få inblick i nuvarande juridiska möjligheter att kräva kompensation vid exploatering och vad de nya lagförslagen kan leda till, gå till utlagt webbseminarium och se fram till minut 34. Är ni vidare intresserade att se ett förslag för tillämpning av kompensation i en kommun se resterande del av detta webbseminarium.

Målgrupp

Planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer, utvecklare, ekonomer och övriga som kommer i kontakt med ämnet samt förtroendevalda.

Medverkande

Från MuniComp

Ingemar Jönsson, Professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad (projektledare)

Anna Mellin, miljöekonom, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Erik Lindblom, projektledare Naturresurser & miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Fredrik Bengtsson, kommunekolog, Helsingborgs stad

Frida Franzén, utredare hållbarhet, Tyréns AB

Helena Björn, miljöstrateg, Lomma kommun

Henrik Scharin, analytiker ekonomi, Anthesis Enveco

Johanna Ersborg, miljöjurist, Enetjärn Natur AB

Marja Boström, FoU-strateg, Kommunförbundet Skåne

Scott Cole, miljöekonom, EnviroEconomics Sweden

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter anmälningstidens utgång, 2018-10-08, samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 500 SEK.

Program

09.00 09.10

Kommunförbundet Skåne och MuniComp hälsar er välkomna.

09.10 09.30

Sakkunniga partners i MuniComp introducerar till verktyget ekologisk kompensation och hur kommuner kan använda detta vid exploatering.

09.30 11.15

Workshop där ni inte bara får resonera och utbyta kunskap med varandra utan också ge input till MuniComp – var med och bidra till forskningen om ekologisk kompensation i ett kommunalt sammanhang! Frågor som kommer ställas är bland annat:

Vilka faktorer gör att ekologisk kompensation genomförs i verkligenheten och inte stannar vid en fin tanke? 

Hur kan ni lyckas förankra ett kompensationsprojekt i er kommun (hos förtroendevalda och tjänstemän) och hos exploatörer?

(passet  innehåller paus för fika)

11.15 11.45

Helena Björn från Lomma kommun ger en introduktion till eftermiddagens fältbesök i Lomma och Bjärred; Vad är det vi kommer att få se och varför visar vi detta?

11.45 12.45

Lunch

12.45 15.00

Fältbesök i Lomma

15.00 15.45

Tillsammans med MuniComp avslutar vi dagen och reflekterar kring nästa steg framåt.
(passet innehåller fika)