Utbildning – Hyresundantaget och upphandlingsplikt för vissa hyresavtal

Tid

 • 2019-11-11
  8:30 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Utbildning – Hyresundantaget och upphandlingsplikt för vissa hyresavtal

En frågeställningen som vunnit förnyad aktualitet genom ett antal domstolsavgöranden på senare tid inom rättsområdet offentlig upphandling är; – När ska en överenskommelse som syftar till ett ingående av ett hyresavtal upphandlas enligt upphandlingslagstiftningen och …   – Offentlig upphandling av hyresavtal/hyresvärdar – hur skall det gå till och vilka är de juridiska utmaningarna i upphandlingsdokumenten?

Samspelet och gränsdragningen mellan det s.k. hyresundantaget i 3 kap 19 § LOU och definitionen av byggentreprenad i LOU tar denna utbildningsdag ett helhetsgrepp på. Inledningsvis behandlas tillämpningsområdet för hyresundantaget i LOU tillsammans med definitionen av byggentreprenad i LOU. Tillämpningsområdet för hyresundantaget ringas in utifrån relevant praxis från svenska domstolar och EU-domstolen.

Vilka typer av hyresavtal och överenskommelser som syftar till en förhyrning eller annan nyttjanderätt till fast egendom är att anse som upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt enligt gällande rätt, framfört allt rättspraxis?

Vid en konstaterad upphandlingsplikt av hyresöverenskommelsen, kan en direktupphandling genomföras med stöd av ett undantag i LOU och i så fall, under vilka omständigheter?

Vilka kan konsekvenserna blir för den upphandlande myndigheten/enheten vid ingående av hyresavtal utan föregående annonsering när så rätteligen skulle ha skett?

Programpunkter för utbildningen

 • Det s.k. hyresundantaget i 3 kap 19 § LOU. Vilket är tillämpningsområdet?
 • Definitionen av byggentreprenad och byggnadsverk i 1 kap 9 och 10 §§ LOU.
 • När blir ett hyresavtal ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt – vid om- och tillbyggnationer? Omfattas sedvanliga hyresgästanpassningar?
 • Vilka ageranden från den upphandlande myndigheten utlöser upphandlingsplikt? RFP, förhandlingar om ytor eller ett enkelt direktiv via e-post?
 • När utövas ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen?
 • Vid upphandlingsplikt, kan ett eller flera undantag åberopas för direktupphandling av hyresvärden? Kan ett ”utbrytande” av byggentreprenaden från överenskommelsen läka den inneboende upphandlingsplikten i hyresöverenskommelsen?
 • Kan jag in den uthyrande verksamheten drabbas av en LOU-problematik?
 • Aktiva åtgärder och riskminimering: Vilka på marknaden förekommande avtalsvillkor fungerar inte till uppfyllande av upphandlingsplikten? Vilka åtgärder/justeringar i ingångna hyresavtal kan ske – utan att upphandlingsplikt uppkommer – under pågående hyresperiod?
 • Vid offentlig upphandling av hyresvärdar: Vilka upphandlingsförfarande är lämpliga och möjliga? Vilka kvalificeringskrav och utvärderingskriterier är lämpliga och möjliga?

 

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen upphandlare eller med lokalanskaffning. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Medverkande

Per Ola Bergqvist – Advokat Foyen

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

Hålltider:
08.30 Start
09.30 Kaffe och macka
12.00 Lunch
14.30 Kaffe och kaka
16.30 Avslut