Utbildning i bedömning för lärande (nr 4)

Tid

 • 2016-09-13
  14:00 - 16:30
 • 2016-10-17
  14:00 - 16:30
 • 2016-12-01
  14:00 - 16:30
 • 2017-02-01
  14:00 - 16:30
 • 2017-03-14
  14:00 - 16:30
 • 2017-04-27
  14:00 - 16:30

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

 • Margareta Serder
 • Telefon: 0728-85 48 21
 • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Utbildning i bedömning för lärande (nr 4)

FoU Skola erbjuder för tredje året i rad en utbildning i bedömning för lärande. Utbildningen har i tidigare omgångar fått mycket goda utvärderingar. Utbildningen startar september 2016.

Beskrivning: I skolornas strävan efter att stärka elevernas lärande har vikten av att arbeta med formativ bedömning, eller som vi föredrar att kalla det – bedömning för lärande – blivit allt tydligare. Den internationella forskningen på området är mångårig och under de senaste åren har området även väckt svenska forskares och pedagogers intresse. Allt fler vetenskapliga studier om bedömning för lärande har därmed även publicerats av svenska forskare. Det får numera betraktas som väl belagt att bedöm­ning för lärande, när den tillämpas som pedagogiskt förhållningssätt, kan ge kraftfulla effekter på elevernas prestationer. Potentialen i detta förhållningssätt framhålls även av Skolverket.

Upplägg: FoU Skolas utbildning riktar sig i första hand mot förstelärare och andra lärare inom grundskolan eller gymnasieskolan som har till uppgift att stödja sina kollegor i arbetet med att utveckla bedömning för lärande. Avsikten är att utveckla en fördjupad kunskap inom området och en beredskap att handleda andra. En rad grundläggande strategier tydliggörs och prövas därefter på deltagarnas skolor mellan seminarietillfällena. Genom inledande genomgångar, tips om litteratur för fördjup­ning och praktiska övningar som utvärderas gemensamt är avsikten att stärka de handledande lärarnas kunskap om de olika strategier och metoder som kan möjlig­göra en bedömning för lärande. Detta upplägg är således mest givande om man under utbildningens gång har möjlighet att pröva olika strategier för bedömning för lärande i sin egen praktik.

Genom detta upplägg utgår vi även från de forskningsresultat som visar på betydel­sen av kollegialt lärande för att utveckla verksamheten. Detta innebär att kollegor genom strukturerat samarbete i den vardagliga praktiken utvecklar kunskap och färdigheter, gemensamt löser uppgifter, formulerar problem och kritiskt granskar inte bara andras utan även sitt eget arbete. För en god utveckling behövs samtidigt ofta sakkunnigt externt stöd.

Kursledare: Ledare för utbildningen är fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning för lärande och elevers kompetens- och kunskapsutveckling i matematik. Kursen vänder sig dock till lärare i alla skolämnen. Andreia disputerade 2012 med en avhandling om bedömning för lärande och har under de senaste tio åren arbetat med olika utvecklingsprojekt. Hon är en van föreläsare och har varit engagerat i ett antal Skolverksprojekt med fokus på bedömning.

Plats: Utbildningen omfattar totalt sex utbildningstillfällen, varav tre under hösten 2016, och tre i början av 2017. Samtliga utbildningstillfällen hålls på Medborgarhuset i Eslöv. En kort beskrivning av temat för varje seminarium ges nedan.

Bild seminarier

 

Kurslitteratur: Kursledaren Andrea Bailan har tillsammans med Anders Jönsson tagit fram en vägledning utifrån aktuell forskning om bedömning för lärande som har publicerats i FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet. För en elektronisk version se: https://kfsk.se/konferens/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/31/sites/8/2015/01/Forskning-i-korthet-2014-2.pdf
Översikten kommer att fungera som ett centralt underlag för utbildningen och ett tryckt exemplar delas ut till deltagarna i samband med kursstart.
För den som vill fördjupa sig rekommenderas även följande litteratur:

 • Lundahl, Christian (2014) Bedömning för lärande, 2 uppl, Studentlitteratur
 • Jönsson, Anders (2013) Lärande bedömning, 3 uppl, Gleerups

 

Kostnad: I avgiften ingår kostnad för kaffe, kaka och frukt vid varje tillfälle samt ett tryckt exemplar av Forskning i korthet 2014:2. Vi debiterar efter första seminarietillfället.

Max antal deltagare är 30.

Målgrupp

Förstelärare/lektor i grundskola eller gymnasieskola eller andra lärare med uppgift att handleda sina kollegor.

Medverkande

Fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Avanmälan

Avanmälan kan ske fram till och med sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande.