Rättspraxis offentlig upphandling från första halvåret 2020 FLYTTAD TILL DEN 11 JUNI

Tid

  • 2020-06-08
    11:00 - 12:00

Rättspraxis offentlig upphandling från första halvåret 2020 FLYTTAD TILL DEN 11 JUNI

Kursen är framflyttad till den 11 juni.

Under våren 2020 har förvaltningsdomstolarna meddelat ett antal domar som påverkar upphandlande myndigheter och enheters vardag, detta till exempel vid författandet av upphandlingsdokument, hanteringen av sekretessfrågor och överprövningsprocesser samt ändringar i ingångna kontrakt. Under en timme redogörs för de viktigaste domarna från kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen under 2020 och dess påverkan på upphandlande myndigheters och enheters vardag. Frågor som kommer att behandlas är bl.a.:

  • Avgörande om takvolymer och historiska volymer i ramavtal – i bakvattnet av Coopservice
  • Golvpriser – uppräkning till minsta nivå för utvärdering?
  • Upphävande av förlängd avtalsspärr – en öppning i rättspraxis
  • Sekretess vid avbrutna upphandlingar – dörren får stängas helt för vem som deltagit i det avbrutna förfarandet
  • Förlänga avtalsspärren – går det?
  • Leverantörsbyte – tillåtet vid partiella verksamhetsövergångar
  • Ändringar i ingångna kontrakt – förlängning av avtalstiden

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.