Peer learning för undersköterskor

Lärande, arbetsliv och integration
Hedvig Möllers Gata 2, Lund, 223 55, Sweden

Peer Learning – att lära i samarbete med en jämbördig. En strukturerad handledningsmodell för det livslånga lärandet. Förmåga att samarbeta, reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt, samt kommunicera och artikulera kunskap, förståelse och färdigheter och


Handläggning av ekonomiskt bistånd

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar. Under kursen går vi


Utbildningsdag för ekonomiassistenter

Ekonomi Kommunövergripande

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Dessa arbetsuppgifter innefattar frågor som berör styrning och kontroll av ekonomin.