Utvecklingsinsats för erfarna chefer i MalmöLundregionen

Utvecklingsinsatsen för chefer med lång erfarenhet inbjuder till utbildning, utmaning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande över kommungränserna. Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde


Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2019/2020

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Syfte Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Utvecklingsgrupperna består av


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten 08.30 – 10.30 Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50 Paus 10.50 – 11.15 Rättsliga förutsättningar för vård enligt LVM, fortgående missbruk, socialtjänstens samtliga resurser uttömda, specialindikationerna hälso-,


Peer learning för undersköterskor

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Peer Learning – att lära i samarbete med en jämbördig. En strukturerad handledningsmodell för det livslånga lärandet. Förmåga att samarbeta, reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt, samt kommunicera och artikulera kunskap, förståelse och färdigheter och


Kulturmöten – utmaningar och möjligheter, grundutbildning

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Integration Kommunikation Lärande, arbetsliv och integration Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

  Välkommen till Kommunförbundets kurs i kulturmöten och integration! Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och