Offentlig upphandling av IT- system och IT-tjänster

Tid

  • 2020-11-25
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072-885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Anmälan inkl. kaffe och lunchVisa detaljer + 2,600kr (SEK)  

Offentlig upphandling av IT- system och IT-tjänster

Att upphandla tjänster och IT är ofta komplicerat och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. Det krävs ingående kunskaper om såväl LOU som utformning av IT-avtal.

 

I stort sett alla verksamheter idag är beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Det innebär att upphandlingar av IT-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både användare och beställare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna anbud.

 

Vid IT-upphandlingar krävs goda kunskaper om upphandlingsprocessen.

Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför IT-upphandlingar.

Du får även konkreta råd och tips avseende andra delar av upphandlingens genomförande (med fokus på val av upphandlingsförfaranden, Upphandlingsdokumenten, tilldelning, överprövning, avtalsförvaltning och väsentliga förändringar).

Du får konkreta råd om utformningen av olika avtalstyper vid den här typen av upphandlingar. Vad ska man tänka på beroende på om man handlar upp, standard eller specialanpassning? Tjänst eller produktleverans (eller kanske en kombination)? Löpande tjänster eller ett projekt? Hur kravställer man när man inte vet vilken teknik som kommer finnas på marknaden när avtalet ska börja gälla? Är det en vara, en tjänst (eller en kombination) man upphandlar?

Under kursen kommer vi även att gå igenom hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar avtalsskrivandet och kravställandet inom IT-relaterade upphandlingar.

Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats.

Denna heldagskurs syftar till att ge deltagarna förutsättningar för att kunna genomföra lyckade upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster.

Målgrupp

Tjänstepersoner som jobbar med IT system och IT tjänster.

Medverkande

Kursledare är Maria Lidbom och Annika Edmén, advokater vid advokatfirman LA PARTNERS, Malmö.

Maria har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av offentlig upphandling däribland olika former av komplexa IT- och tjänsteupphandlingar. Maria har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Maria företräder dagligen offentlig sektor i olika upphandlings- och avtalsrelaterande mål och ärenden såväl i som utanför domstol.

Annika Edmén har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av olika former av komplexa upphandlingar av IT, teknisk utrustning  och tjänster både inom den offentliga och privata sfären. Annika har hela sin karriär arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå och har mångårig erfarenhet av att upprätta, tolka och förhandla kommersiella avtal av olika slag och hon företräder såväl upphandlande myndigheter som andra beställare och leverantörer vid leveranser av IT-tjänster och system. Där myndigheter ibland saknar tillräcklig kännedom om IT-branschens arbetssätt och affärsmässiga villkor bidrar Annika med gedigen erfarenhet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras full avgift.

Program

09.00 Kursstart
10.00 Fika
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut av dagen