Kommunledningskonferens

Tid

  • 2015-03-13
    8:30 - 13:15

Plats

Västra Storgatan 12
291 32, Kristianstad
Karta

Kontakt

  • Telefon: Marianne Ivarsson 0728 - 85 47 28

Kommunledningskonferens

Deltagarförteckning:

Deltagare

Styrelsernas presidier hos Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har beslutat att till en av årets fastställda kommunledningskonferenser ta fram ett gemensamt program. Detta är en sådan konferens.

Dagens presentationer:

Program och övriga punkter

Sverigeförhandlingen

Bostadsplaneringskommittén

Det öppna Skåne 2030

Trelleborgs arbete med RUS

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Fiber till alla i Skåne och Blekinge

Information:

Närmare information om kommunledningskonferensen lämnas av Peter Nilsson, tfn 0728-85 47 32, e-post p.nilsson@kfsk.se och Therese Andersson, tfn 040-675 32 44, e-post therese.m.andersson@skane.se

Program

08.30 Samling och kaffe.

09.00 Välkommen Stefan Lundgren (m), ordförande, Kommunförbundet Skåne. Henrik Fritzon (s), ordförande regionstyrelsen Region Skåne.

09.10 Sverigeförhandlingen

I juli 2014 tillsatte den dåvarande regeringen en särskild utredare och förhandlingsperson med uppgift att ta fram förslag till principer för finansiering och utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I uppdraget ingår även att förhandla med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer. Detta är en stor satsning från nationell nivå, som Skåne måste agera kring. Sverigeförhandlingen är en unik möjlighet och kommer vara en viktig del i kommande infrastrukturplanering såväl nationellt som regionalt. Ju tydligare skånska aktörer kan visa på samhandling, konkreta bostadsbyggnadsprojekt och med en röst tala om vilka nyttoeffekter detta för med sig, desto mer av de statliga investeringspengarna kommer Skåne till del. För att få detta att fungera så måste Skåne agera tillsammans och helst med kraft.

Stina Nilsson, projektledare, Sverigeförhandlingen Region Skåne.

09.40 Bostadsplaneringskommittén

Regeringen tillsatte i augusti 2013 en kommitté med syfte att utreda och lämna förslag till åtgärder som kan behövas för planeringen på regional och kommunal nivå för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén ska utvärdera systemet med regionplanering och hur detta förhåller sig till dels systemen med regionala utvecklingsprogram och länsplaner för transportinfrastruktur, dels regionala trafikförsörjningsprogram. De ska även utvärdera hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar i dag. Betänkandet ska lämnas den 15 juni 2015.

Sara Jendi Linder, huvudsekreterare, Bostadsplaneringskommittén, regeringskansliet.

10.20 Från ord till handling – arbetet med Det öppna Skåne 2030

Den 17 juni 2014 beslutade en enhällig regionfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till Skånes regionala utvecklingsstrategi som utgår från målbilden om det öppna Skåne 2030. Med beslutad strategi inleds nu nästa fas i arbetet, genomförandet. Alla Skånes utvecklingsaktörer har dock en central roll för att nå framgång, samhandling för utveckling är avgörande. I den processen har de skånska kommunerna en viktig roll, ord, vilja och ambition måste följas av handling. Tillsammans förverkligar vi målbilden om det öppna Skåne 2030.

Therese Andersson, enhetschef, Region Skåne.
Stefan Lundgren (M) ordförande, Kommunförbundet Skåne.
Charlotte Rosenlund Sjövall, strategisk chef, Trelleborgs kommun.

10.40 Paus/kaffe

11.00 Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet

Ädelreformen 1992 innebar att stora delar av hemsjukvården kommunaliserades. Allt sedan dess har det därför funnits behov av ett avtal som reglerar de bägge huvudmännens ansvar och roller i hemsjukvården. Historiskt har avtalet utgått ifrån kostnadsansvaret och mindre utifrån patienternas/brukarnas behov. Sedan en tid tillbaka finns det ett arbete igång avseende ett nytt avtal, där i första hand behovsperspektivet legat i förgrunden. Ett koncept ligger nu framme med avsikt att ligga till grund för ett nytt samarbetsavtal gällande från den1 januari 2016.

Ulf Kvist, regionöverläkare, Region Skåne.
Carina Lindkvist, avdelningschef kommunförbundet Skåne.
Tove Klette (fp), ordförande, beredningen för vård och omsorgsfrågor, Kommunförbundet Skåne.
Anna-Lena Hogerud (s), ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne.
Gilbert Tribo (fp), 2:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne.

11.35 Fiber till alla i Skåne och Blekinge – Mål2projekt på gång

Region Skåne arbetar tillsammans med Kommunförbundet Skåne, Region Blekinge och Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge på att förbereda ett projekt inom Mål 2 Regionalfonden kring insatser som ska leda till att uppfylla målen i den Regionala bredbandsstrategin. Vi arbetar redan målmedvetet med dessa frågor men behöver ytterligare stärka våra insatser tillsammans.

Jerker Bjurnemark, samhällsplaneringschef, Region Skåne.

11.45 Aktuellt kring SONY

11.55 Övrigt nytt från Kommunförbundet Skåne

Stefan Lundgren (m), ordförande, Kommunförbundet Skåne.

12.05 Övrigt nytt från Region Skåne

Henrik Fritzon (s), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

12.15 Lunch