IPS – Individual Placement and Support – 4 dagar INSTÄLLD, NYA DATUM

Tid

 • 2020-06-08
  8:30 - 16:00
 • 2020-06-09
  8:30 - 16:00
 • 2020-06-10
  8:30 - 16:00
 • 2020-06-11
  8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

IPS – Individual Placement and Support – 4 dagar INSTÄLLD, NYA DATUM

Kursen är inställd och nya datum är 17-20 november.

IPS – Individual Placement and Support

1.Beskrivning av innehåll i 4 dagars utbildning IPS (Individual Placement and Support)

Utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå. Grundläggande för kursdagarna är principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa och Programtrohetsskalan:

 • 1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
 • 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 • 3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
 • 4. Vanligt lönearbete är målet
 • 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)
 • 6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
 • 7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
 • 8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

Dessa principer är grundblock i metoden och man använder sig av alla principer och programtrohetsskalan under hela processen. Under kursdagarna ges möjlighet att prova de manualer IPS – metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Utbildningen innehåller även historik, evidens, forskning och erfarenheter såväl nationellt som internationellt.

Vid varje kurstillfälle finns en kursledare som är van vid arbete med klient, samt har en lång pedagogisk erfarenhet.

Nedan följer syfte, mål och beskrivningar kring innehållet i utbildningens respektive olika moment:

Historik, teori, fakta och forskning kring IPS samt den egna yrkesrollen enligt IPS värdegrund.

Syfte

Syftet med momentet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper kring IPS vad gäller historik, teori och fakta såväl nationellt som internationellt. Momentet ger även kunskaper i metodens värdegrund och det coachande förhållningssättet i samspel med den egna yrkesrollen.

Mål

Efter momentet ska deltagaren känna till bakgrunden till IPS och vad som kännetecknar metoden och vilken värdegrund som metoden hela tiden utgår ifrån. Deltagaren ska kunna tillämpa ett coachande förhållningssätt på ett sätt som är förenligt med övriga krav på den egna yrkesrollen utifrån Supported Employment/IPS värdegrund.

Beskrivning

Vi föreläser i historik, teori och fakta kring IPS såväl nationellt som internationellt. I efterföljande diskussion problematiserar vi och kopplar innehållet till aktuella yrkesrollers förutsättningar. Vi genomför olika övningar kring vad ett coachande förhållningssätt innebär i praktiken, samt hur deltagaren kan utöva det i sin dagliga yrkesroll utifrån vilket uppdrag med dess ramar och regelverk som styr. Vi har också reflekterande diskussioner kring vad ett gemensamt förhållningssätt innebär och hur det kan se ut i praktiken.

Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta

Syfte

Syftet är att ge kunskaper och färdigheter att som arbetsspecialist kunna stötta och möta varje individ som uttrycker viljan att arbeta utifrån IPS:s värdegrund med ståndpunkten att en individ är direkt ”job-ready”. Att få kunskaper i den forskning och evidens som IPS baserar sitt förhållningssätt på.

Mål

Målet är att deltagaren ska känna till den forskning och evidens som IPS grundar momentets princip på, samt ha kunskaper, färdigheter och tekniker i att utifrån IPS:s ståndpunkt möta individer med utgångspunkten att de är direkt ”job-ready”.

Beskrivning

Teori ges kring principen ”lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta”. Deltagaren får kunskap i vad forskningen visar, samt därefter i praktiska övningar träna sig i och kunskap att använda tekniker för att möta individer och planera olika stödstrategier utifrån förhållningssättet i IPS. I efterföljande diskussioner får deltagaren tillsammans med andra reflektera kring erfarenheter i den svenska kontexten och identifiera utvecklingspotential i den egna yrkesrollen att arbeta i enlighet med värdegrunden i IPS.

Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen

Syfte

Syftet är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik enligt IPS som utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som arbetsspecialist fokuserar på att förmedla hopp, stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp. Samt få förståelse för förhållningssättet i IPS och dess betydelse i metodens evidens.

Mål

Deltagaren ska efter momentet ha kunskaper och grundläggande färdigheter i använda olika verktyg och samtalstekniker enligt IPS så att klientens preferenser, intressen och val blir viktiga och får styra processen. Deltagaren ska ha färdigheter i att utforma, upprätta och uppdatera individuella och personcentrerade yrkesprofiler utifrån IPSmetodiken.

Beskrivning

Genom att varva teori med praktiska övningar och efterföljande diskussioner får deltagaren kunskap i och träna sig på att tillämpa flera olika verktyg och samtalstekniker i enlighet med förhållningssättet i IPS. Såsom många olika frågetekniker, fördjupat och reflektivt lyssnande, förändring och motivation, att identifiera, utforma och upprätta individuellt effektiva mål i aktivt samspel med individen, att plocka fram resurser och förmågor, att genomföra yrkes- och intresseinventering utifrån en individs önskemål och dennes preferenser. Vi utgår ifrån G.Egan:s ”The Skilled Helper”, som är en av grunderna i IPS-metodens samtalsmetodik. Momentet ger deltagaren kunskap att använda yrkesprofilen som ett personcentrerat verktyg och ger kunskaper i syfte, relevant informationsinhämtning, individuell utformning och dess betydelse för jobbmatchning.

Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla

Syfte

Syftet med momentet är att ge deltagaren kunskaper gällande principen ”konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla” som verktyg i IPSmetodiken. Samt få en förståelse kring principens betydelse enligt evidensen i IPS för att nå en effektivare arbetsrehabilitering.

Mål

Målet är att deltagaren ska ha kunskaper i vilka tekniker man kan använda i vårt svenska system för att uppnå principen ”konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla” i enlighet med IPS-metodiken och dess evidens.

Beskrivning

Teori ges kring syfte, effekt, evidens och erfarenheter av att erbjuda konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning. Deltagaren får kunskap om när i arbetslivets olika faser detta ska erbjudas, vilka möjligheter och resurser som blir användbara i Sverige, samt vad som ingår i yrkesrollen som IPS-coach kring momentet. I gruppövningar och efterföljande diskussioner får deltagaren reflektera kring egna erfarenheter och begrunda utvecklingsområden gällande den egna yrkesrollen, samt den egna verksamheten kring principen som verktyg i enlighet med IPS i den svenska kontexten.

Vanligt lönearbete är målet

Syfte

Syftet är att ge kunskaper i och förståelse kring IPS-metodikens förhållningssätt och målsättning kring vanligt lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden, samt att sätta det i perspektiv kring likheter och skillnader mellan systemen i USA och i Sverige.

Mål

Efter momentet ska deltagaren ha kunskap i vad och hur man kan använda vårt svenska system för att man i sin yrkesroll och den egna verksamheten ska kunna jobba utifrån IPS-metodikens förhållningssätt kring vanligt lönearbete som målsättning.

Beskrivning

Momentet innehåller teori som varvas med praktisk övning där deltagaren ges möjlighet att reflektera över vad som räknas som vanligt lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden i relation till ländernas olika system och förutsättningar. I efterföljande diskussioner låter vi deltagaren reflektera över sina egna, samt omgivningens värderingar utifrån IPS-metodikens förhållningssätt kring vanligt lönearbete, samt identifiera, lyfta fram och beskriva hur man kan använda de möjligheter och förutsättningar vårt svenska system erbjuder.

IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)

Syfte

Syftet med momentet är att deltagaren får kunskaper och färdigheter i att effektivt verka för att upprätta ett samverkande teamarbete kring individen enligt IPS som utgör en tydlig förutsättning för ett lyckat metodarbete.

Mål

Målet är att deltagaren ska ha kunskap och färdigheter i såväl vikten av, samt hur man effektivt upprättar ett samverkande teamarbete enligt IPS utifrån metodens förhållningssätt.

Beskrivning

Genom att varva teori med praktiska övningar och efterföljande diskussioner får deltagaren kunskap om och träning i verktyg för att nå och upprätta ett samverkande teamarbete med olika aktörer och personer i individens nätverk. Deltagaren får kunskap i vikten av och hur man använder IPS-metodikens förhållningssätt och samtalstekniker kring att förmedla hopp, leta styrkor, samt att föra samtal i positiv anda och kring framtiden i ett effektivt teamarbete. Momentet lär ut tekniker kring ansvarsfördelning med tydliga handlingsplaner för respektive teamroll i olika faser i arbetet, samt kunskaper kring informationsflöde och kommunikation inom teamarbetet.

Sökandet efter arbete inleds snabbt

Syfte

Syftet är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att använda verktyg och tekniker som bidrar till ett aktivt, delaktigt och effektivt jobbsökande med god jobbmatchning hos jobbcoachen såväl som hos den jobbsökande.

Mål

Målet är att deltagaren ska känna till och kunna använda verktyg och tekniker som bidrar till ett aktivt, delaktigt och effektivt jobbsökande med god jobbmatchning, samt kunna förstå och hantera det samspel i detta som finns mellan jobbcoachen och den jobbsökande.

Beskrivning

Teori varvas med praktisk tillämpning, filmer och återkopplande diskussioner. Vi använder olika verktyg och tekniker såsom yrkesprofil, yrkeskortlek, jobbkarta, yrkesmiljökarta, jobbspaning och jobbmatchning.

Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser

Syfte

Syftet med momentet är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i att effektivt samarbeta och verka för att bygga och upprätthålla hållbara relationer med företag och arbetsplatser.

Mål

Efter momentet ska deltagaren ha kunskap och färdigheter i att bygga, utveckla och upprätthålla hållbara relationer med företag och arbetsplatser där vikten av att se arbetsgivares behov och samverka utifrån det är grundläggande för att IPS som metod ska vara effektiv.

Beskrivning

Teori kring att bygga och upprätthålla hållbara relationer med företag och arbetsplatser varvas med praktisk tillämpning. Rollspelsövning med återkopplande diskussioner genomförs i olika verktyg och tekniker enligt IPS-metodiken. Deltagaren får kunskaper, färdigheter och träning i verktyg såsom att använda samtalstekniker enligt IPS för att närma sig en arbetsplats, börja bygga relationer, inhämta information, svara på arbetsgivares frågor, samt upprätthålla och bibehålla relationer. Momentet innehåller även verktyg och tekniker för hur inhämtandet av information samlas i en behovsanalys och hur den sedan används tillsammans med verktyget yrkesprofil för att nå en god jobbmatchning för så väl jobbsökande som arbetsgivare.

Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

Syfte

Syftet med momentet är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att identifiera, utforma, upprätta och bibehålla ett individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning till den anställde i olika faser i arbetslivet.

Mål

Målet är att deltagaren efter momentet har grundläggande kunskaper och färdigheter i att identifiera, utforma, upprätta och bibehålla ett individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning till den anställde genom dess olika faser i arbetslivet. Samt att ett välfungerande och skräddarsytt stöd är av grundläggande betydelse för att främja en individs förutsättningar att bibehålla ett arbete och nå utvecklings- och karriärsmöjligheter.

Beskrivning

Genom att varva teori med praktiska övningar och efterföljande diskussioner får deltagaren kunskaper i och träna på hur man identifierar, utformar, upprättar och bibehåller ett individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning till den anställde i olika faser i arbetslivet. Momentet ger färdigheter kring att kunna förstå det samspel som sker via jobbcoach, individ, arbetsplats och nätverk. Deltagaren får kunskaper i att tillämpa IPS-metodens verktyg, tekniker och teamarbete för att i samverkan med nätverket runt individen och dennes arbetslivsfaser upprätta och utforma ett skräddarsytt välfungerande stöd. Momentet ger konkreta exempel på vad ett individuellt anpassat stöd kan innebära, samt tillgång och kunskap i att använda verktyg såsom checklistor och utvärderingar.

Programtrohetsskalan

Syfte

Syftet är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i verktyget Programtrohetsskalan som IPS grundar sin evidens på.

Mål

Målet är att deltagaren ska ha kunskap i hur Programtrohetsskalan är uppbyggd, vad den innehåller, samt hur den används som verktyg för att främja en verksamhets implementering av IPS, samt utveckling att på ett effektivt och kvalitativt sätt få fler individer i anställning.

Beskrivning

Momentet innehåller teori som varvas med praktisk övning där deltagaren ges möjlighet att granska sin egen yrkesroll och verksamhet utifrån Programtrohetsskalans kriterier. I efterföljande diskussioner låter vi deltagaren reflektera kring hur programtrogen IPS man är i dagsläget, vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar man har framför sig, samt hur man utifrån det använder Programtrohetsskalan som verktyg för att skapa förutsättning till implementering och utveckling i såväl den egna yrkesrollen som verksamheten i helhet.

Planering av fortsatt arbete på hemmaplan

Syfte

Syftet är att främja implementeringen av kunskaper, metoder och verktyg i IPS i sitt dagliga arbete och skapa en struktur för fortsatt lärprocess.

Mål

Målet är att deltagaren ska identifiera och sätta upp egna mål för fortsatt arbete med IPS och ha beredskap att börja tillämpa metoder och verktyg.

Beskrivning

Deltagaren beskriver under handledning en plan över hur de ska tillämpa verktyg och metoder från kursen i sitt dagliga arbete och för hur de ska fortsätta sin lärprocess inom området.

2. Upplägg och pedagogik

Utbildningarna följer ett strukturerat upplägg i form av lektioner, diskussioner, interaktiva gruppövningar samt samhällsbaserade övningar med hemuppgifter i enlighet med forskningen ”Improving Job Development Through Training and Mentorship” av Alberto Migliore, John Butterworth, Derek Nord och Amy Gelb. Utbildningen sker utifrån upplevelsebaserad och interaktiv pedagogik, vilket innebär att kursdeltagaren genom teori i kombination med aktivt deltagande i reflektionsseminarium får möjlighet att tillsammans med andra använda sin erfarenhet kopplad till ny kunskap. Dessutom erbjuder vi i enlighet med ovan forskning att kursdeltagarna får individuell handledning och mentorskap via telefon eller mail både under och fram till 3 månader efter genomförd utbildning.

Utbildningen i IPS bygger på forskning i USA (Bond, Gary R 2004, Bond och Becker, 2008) och i Europa (Burns, Catty et al 2007), och i Sverige (Ulla Nygren 2012, Annika Lexén, Caisa Hofgren, Ulrika Bejerholm, 2012). Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av IPS hos Dartmouth Psychiatric Research Center, där metodens grundare är verksamma. Vi utgår från nationell och internationell kunskap, erfarenhet och forskning.

Vid varje kurstillfälle finns en kursledare som är van vid arbete med klient, samt har en lång pedagogisk erfarenhet. Efter avslutad utbildning kommer varje deltagare erhålla en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg med utbildningens omfattning, innehåll, datum och ansvarig utbildare.

3. Utbildningsmaterial
Litteratur

Varje kursdeltagare erhåller kursmaterial med verktyg, metoder och mallar att använda i sitt fortsatta arbete innehållandes både text och bild:

− ”Metod- och verktygsbok i IPS” (Misa Kompetens 100 sidor) med bl a svenskt översatt IPS-material direkt från forsknings- och utvecklingscentrat Dartmouth PRC i USA − ”Programtrohetsskalan” (den svenska översättningen från Socialstyrelsen) − ”Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen” – den svenska översättningen av arbetsboken i IPS från Socialstyrelsen (i pdf-fil)

Misa Kompetens tillhandahåller även referenslitteratur:

− ”Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete – enligt modellen Individual Placement and Support” (Socialstyrelsen) − Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd” 2011 (Socialstyrelsen) − ”Supported Employment A Practical Guide for Practitioners and Supervisor” (Sarah J Swanson, Deborah R Becker) − “A Working Life for People with Severe Mental Illness” (Deborah R. Becker, Robert E. Drake) − “Individual Placement and Support” (Robert E. Drake, Gary R. Bond, Deborah R. Becker) − “Samordna rehabiliteringen – Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting) − The Skilled Helper (Egan. G) − Diverse samtalskort (Mareld)

Misa Kompetens tillhandahåller även digitala åhörarkopior (i pdf) för de powerpointbilder som visas under utbildningen. Dessa läggs upp digitalt på Misa Kompetens hemsida efter varje genomfört kursdatum under ”kursmaterial” och kan sedan laddas ned av respektive kursdeltagare genom det lösenord som getts ut under utbildningstillfället.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.