Integration & arbetsmarknad

Tid

  • 2019-11-18
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Integration & arbetsmarknad

Välkommen till Kommunförbundets kurs om integration och arbetsmarknad!

 

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets-och trygghetsfunktioner?

Synen på arbete: Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur-och religionsmöten i arbetslivet. Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Momentet fokuserar på kulturvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning.

Arbetsmarknadsintegration: Det är stora skillnader mellan inrikes-och utrikesfödda när det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Är exempelvis SFI integrationsfrämjande eller integrationshämmande? Vi diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats på relativt kort tid, samt vilka konsekvenser detta har fått för målgruppen utrikesfödda. Avslutningsvis tittar vi på hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes-och utrikesfödda – med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration.

Föreläsning & workshop: utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden Utifrån arbetsmarknadens-och välfärdsstatens strukturer synliggör vi formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har lägst andel lågkvalificerade yrken i EU. Det medför höga krav på kompetens, kvalifikationer och språkkunskaper. Samtidigt är många utomeuropeiskt födda kvinnor lågutbildade, eller saknar utbildning som motsvarar kraven på den svenska arbetsmarknaden. En annan utmaning är hur den svenska välfärdsstaten snarare lägger fokus vid individen än vid kollektivet/familjen. För utomeuropeiskt födda kvinnor kan det orsaka problem utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hur kan man exempelvis tänka kring föräldraförsäkringen, som i nuläget kan missgynna den nämnda målgruppen?

Vi lyfter även kulturella hinder i samband med vård. Fysisk och psykisk ohälsa förekommer oftare bland utomeuropeiskt födda kvinnor än inrikes födda. Kulturella föreställningar och förhållningssätt till detta som avviker från det svenska vårdsystemet, medför ibland utmaningar i vårdsituationen. I förlängningen bidrar det till ytterligare bromsklossar vid etableringen på arbetsmarknaden. Vilka strategier förekommer för att bemöta den sortens utmaningar?
Starka värderingar gällande kvinnans roll som omsorgsfunktion i familjen tenderar att leda till ett lägre arbetskraftsdeltagande. Samtidigt kan dessa värderingar indirekt verka negativt då de även är ett hinder i etableringsinsatser som svenska för invandrare (SFI). Vad finns det för metoder för att stärka synen på arbetskraftsdeltagande för dessa kvinnor och deras omgivningar?
Workshop: I workshopen diskuterar vi tillsammans strategier och metoder som kan underlätta för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande i yrkeslivet. Hur kan exempelvis en kommun arbeta integrationsfrämjande genom att stärka målgruppens humankapital?

Målgrupp

Personer som arbetar med att etablera utlandsfödda på arbetsmarknaden, handläggare på AF och personer inom kommunala arbetsmarknadsenheter och gymnasielärare som arbetar med liknande frågor.

 

Medverkande

Religionsvetarna är en organisation som har god ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Vid sidan av religionsvetenskap har föreläsarna tillsammans även studerat andra samhällsvetenskapliga ämnen, så som sociologi, psykologi, antropologi, statsvetenskap, och historia, samt bedrivit fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna utgår  från forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och utbildningarna kräver inga särskilda förkunskaper. Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som att ge vägledning i hur sådan kunskap kan tillämpas praktiskt.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Kursstart
09.45 Fika
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
13.00-16.00 Workshop