Grundläggande juridik för politiker INSTÄLLD

Tid

  • 2019-01-17
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Grundläggande juridik för politiker INSTÄLLD

I samband med höstens kommunala val erbjuder Kommunförbundet Skåne en heldagskurs med fokus på kommunalrätt, se kursbeskrivning och upplägg nedan.

Kursbeskrivning

Som förtroendevald i en kommun är det viktigt att ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller framför allt kommunallagen som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen och fullmäktige ska fungera. I offentlig verksamhet gäller även principen om allmänna handlingars offentlighet. Det är därför också viktigt att känna till grunderna i offentlighetslagstiftningen liksom förvaltningslagen som reglerar hur myndigheter ska gå tillväga vid sin behandling av ärenden. Syftet med denna utbildning är att ge kunskap kring reglerna för den kommunala verksamheten och en bra grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om innehållet i kommunallagen, offentlighetslagstiftningen och förvaltningslagen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nyvalda politiker i kommuner och landsting. Kursen vänder sig även till dig som sedan tidigare har ett förtroendeuppdrag och som vill fräscha upp sina kunskaper inom den kommunala juridiken. Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Kursledare är erfarna jurister på Foyen Advokatfirma som har lång erfarenhet av den juridik som styr den kommunala verksamheten. En av kursledarna är Ulrika Hedberg från Foyen Advokatfirma i Malmö. Ulrika har tidigare arbetat som chefsjurist och kanslichef i kommunal verksamhet. Hon har lång erfarenhet av kommunal juridik och kommunalt administrationsarbete. Ulrika har även erfarenhet av domstolsarbete i förvaltningsdomstol och allmän domstol.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 01-13 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 –16.00
Program (heldag)
• Den kommunala kompetensen
- Var går gränsen för vad en kommun får göra? Även kort om statsstödsreglerna.
• Organisation och uppgiftsfördelning
- Fullmäktige, nämnder, revisorer, utskott, kommunala bolag.
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Förhållandet förtroendevalda – tjänstemän
- Delegering av beslutanderätt
• Sammanträden
- Kungörelse och kallelse till sammanträde
- Ersättares tjänstgöring samt närvaro och yttranderätt
- Jäv
- Det kommunala beredningstvånget
- Omröstning och beslut
- Bordläggning och återremiss
- Reservationer
- De förtroendevaldas initiativrätt
- Motioner, interpellationer och frågor
- Protokollet och justering
• Överklaganden av kommunala beslut
- Laglighetsprövning
- Förvaltningsbesvär
• Offentlighet och sekretess
- Allmän handling
- Hemlig handling
- Meddelarfrihet
• Förvaltningslagens regler för handläggning av ärenden