Gemensam klimatanpassning: en workshop om principer för hållbar samverkan mellan kommuner och medborgare

Tid

  • 2019-04-29
    8:30 - 13:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Gemensam klimatanpassning: en workshop om principer för hållbar samverkan mellan kommuner och medborgare

Sveriges kommuner och deras medborgare möter nya utmaningar till följd av ett klimat i förändring, inklusive översvämningar, värmeböljor, stormar och havshöjning. Nuvarande ansvarsförhållanden kan komma att omdanas då klimateffekterna överstiger kommuners mandat eller kapacitet. Det innebär att allt högre krav ställs på kommuners förmåga att samarbeta med andra aktörer i klimatanpassningsfrågan, inklusive medborgare med olika behov, uppfattningar och tillgångar.

Baserat på mångårig forskning kring kommuners och medborgares samspel för klimatanpassning syftar denna workshop till att introducera principer och verktyg för hur kommuner kan närma sig sådan samverkan på ett mer systematiskt sätt och med hänsyn till deltagares olika risk- och sårbarhetsnivåer.

Workshoppen riktar sig till kommuntjänstemän från olika sektorer som arbetar med eller vill lära sig mer om klimatanpassning, riskhantering och medborgardeltagande. Vi välkomnar medverkande med olika nivåer av förkunskap.

 

Workshoppens format

Dagen börjar med en kort introduktion till vad klimatanpassning är och varför medborgardeltagande allt oftare ses som nödvändigt.

Med basis i både internationell forskning och lokalt förankrade exempel kommer vi att gå igenom fyra strategiska mål för hållbar medborgarsamverkan i kommuners klimatanpassning. Deltagarna kommer att introduceras till olika principer och verktyg med hjälp av övningar och gruppdiskussioner.

De fyra strategiska målen är:

  1. Åtgärda klimatrisk på ett holistiskt sätt
  2. Hushålla med enskilda och gemensamma klimatanpassningsresurser
  3. Spegla olika sociala beteendemönster hos medborgare
  4. Förankra genom systematisk policyintegrering

 

Medverkande

Ebba Brink

Ebba disputerade i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet i juni 2018. Hennes doktorsavhandling undersökte ekosystemtjänster och medborgardeltagande i skånska kustkommuners klimatanpassning. Forskningen fokuserade på tre frågor: Hur och varför engagerar sig svenska medborgare i klimatanpassning? Hur används ekosystemtjänster i städers klimatanpassning? Vad har de två fenomenen betytt för styrningen av klimatanpassning i skånska kommuner?

Ebbas personalsida på Lunds universitet: https://www.lucsus.lu.se/ebba-brink

Läs mer om Ebbas forskning: https://www.lu.se/article/ny-avhandling-samhallet-maste-gora-mer-for-att-stotta-den-enskilde-att-hantera-klimatforandringarnas-effekter

Christine Wamsler

Christine är professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta och forska i Latinamerika, Asien, Afrika och Europa. Hennes forskning förespråkar ett paradigmskifte i hur vi tänker om stadsplanering och dess system och processer för katastrofreducering och klimatanpassning. Christine har varit projektledare för forskningen om samspelet för klimatanpassning mellan svenska kommuner och medborgare (2012-2019).

Christines personalsida på Lunds universitet: https://www.lucsus.lu.se/christine-wamsler

Läs mer om forskningsprojektet Sustainable Urban Transformation for Climate Change Adaptation  (på engelska): https://www.lucsus.lu.se/research/urban-governance/urban-transformation

Avanmälan

Sker avanmälan efter 2019-04-22 debiteras hel avgift.

Program

Preliminärt schema

08:30 – 09:00 Förmiddagsfika
09:00 – 09:05 Välkommen till Kommunförbundet
Marja Boström, Kommunförbundet Skåne
09:05 – 09:20 Klimatsamverkan Skånes klimatanpassningskampanj för förtydligad kommunikation Klimatsamverkan Skånes kansli
09:20 – 09:50 Presentation av forskningen: Hållbar omställning för klimatanpassning av städer (Sustainable Transformation for Climate Change Adaptation)
Ebba Brink och Christine Wamser, LUCSUS
09:50 – 10:10 Paus
10:10 – 11:40 Workshop med gruppövningar
11:40 – 12:00 Återsamling och summering
12:00 – 13:00 Lunch, kaffe och kaka