Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd för Lunds kommuns politiker

Tid

  • 2019-02-20
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive fikaVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd för Lunds kommuns politiker

Att verka som förtroendevald

 

Programmet riktar in sig på den förtroendevaldes roll och ansvar i kommunorganisationen.

Program:

• Kort om sammanhangen i den kommunala juridiken. Hur sitter det ihop?
• Genomgång av den kommunala organisationen, i det ingår förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna även gemensamma nämnder, utskott, presidier, kommunalförbund, kommunala bolag, regioner och avtalssamverkan mellan kommuner.
• Vem/vilka bestämmer i kommunen?
• Roller och ansvar

– Fullmäktiges roll och ansvar

– Nämndens/styrelsens roll och ansvar

– Den enskilde ledamotens roll och ansvar – vad innebär förtroendeuppdraget?

– Förvaltningens ansvar

– Politikens förhållningssätt gentemot förvaltningen – hur skapas ett bra samarbetsklimat?

– Det tudelade ledarskapet – vem styr och vem leder?

– Politikens förhållningssätt gentemot medborgarna

 

• Reglementet – vad har det för betydelse för mig som förtroendevald?
• Delegering – vad innebär det och hur ska det hanteras?
• Sammanträdesformalia – vi går igenom de grundläggande begreppen som varje förtroendevald måste känna till

– Yrkanden och förslag

– Propositionsordning

– Bordläggning och återremiss

-Omröstning och återremiss

-Reservationer – vad innebär det?

-Ej delta i beslut – vad innebär det?

-Protokollsanteckning – vad är det?

-Justering av protokollet

Utbildningen är upplagd på ett sätt som ger utrymme för deltagarnas frågor och diskussioner.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till de som är nyvalda, men innehållet passar även de som är omvalda.

Medverkande

Kommunutbildarna Hans Gåsste och Ove Axelsson

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 02-15 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

13.00 16.00