Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd

Tid

  • 2019-01-11
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 07288854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd

Kursen kommer fokusera på två områden; ärendeberedningsprocessen samt de formella reglerna för sammanträdet och hur man som ordförande ska hantera och leda sammanträdet på ett korrekt och effektivt sätt.

Avsnitt 1 Ärendeberedningsprocessen

Standarden på sammanträdet sätts redan vid beredningen. En bra beredningsprocess ger bra och effektiva sammanträden.

I denna del går vi igenom roller och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen. Vår uppfattning är att det är grundläggande för en bra ärendeberedningsprocess.

Vi följer ärendegången, från initiering till expediering av ärenden där vi går igenom de olika momenten (vad som ska ske, varför det sker och vem som ansvarar för vad).

• Initiering av ett ärende (vem, vad, hur?)
• Vem bestämmer/prioriterar vilka ärenden som ska beredas?
• När kommer politiken in i processen? • Ordförandens roll i beredningsprocessen.
• Förvaltningens roll i beredningsprocessen.
• Vem/vilka bereder ärendena?
• Kvalitetskrav på, och utformning av beredningsunderlagen/beslutsunderlagen.
• Avstämning mot fastställda mål- och policydokument.
• Tidplan för beredningsarbetet.
• Vikten av väl utformade tjänsteskrivelser.
• Uppföljning av beslut.

Avsnitt 2 Sammanträdesteknik
Utgångspunkten i det här avsnittet är kommunallagens regler kring sammanträdet i nämnder, styrelsen och fullmäktige. Här har vi också en praktisk övning som klargör hur ett korrekt sammanträde skall gå till.

• Ordförandens, nämndens, förvaltningschefens, handläggarens och nämndesekreterarens roll på sammanträdet

• Sammanträdesteknik

– Kallelseförfarandet
– Lagens krav på protokollen
– Hantering av yrkanden och förslag
– formella yrkanden och sak yrkanden
. – Propositionsordning – hur skall det hanteras av ordföranden?
– Bordläggning och återremiss
– Genomförande av omröstning/votering omröstningar
. – Jäv och hur det skall hanteras på sammanträdet
. – Hantering av reservationer samt deras betydelse
. – Möjlighet att ej delta i beslut – vad innebär det?
• Delegationer och protokollföring av sådana beslut.
• Närvarorätt på sammanträdet.
• Ersättarnas tjänstgöring – inkallelseordning
• Justering av protokollet
• Viktigt att tänka på före, under och efter sammanträdet.
• Vikten av ett fungerande samspel mellan ordföranden och sekreteraren.
• Praktisk sammanträdesövning

Målgrupp

Målgruppen är dom som jobbar som ordförande i kommunala nämnder.

Medverkande

Kommunutbildarna Hans Gåsste och Ove Axelsson

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 01-06 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Kaffe med fralla
09.30 Kursen startar
12.00- 13.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas