Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling 1/2 dag

Tid

 • 2018-10-15
  9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling 1/2 dag

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om vissa arbetsrättsliga villkor i kraft i lagstiftningen om offentlig upphandling. Dessa nya regler innebär att en skyldighet införs för upphandlande myndigheter och enheter att vid vissa upphandlingar över tröskelvärdena ställa krav på att leverantören skall fullgöra kontraktet enligt vissa minimivillkor för lön, semester och arbetstid för de arbetstagare som skall utföra kontraktet. Dessa minimivillkor skall som utgångspunkt hämtas från centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Dessa nya regler har varit föremål för omfattande debatt och utgör reviderade regler avseende arbetsrättsliga villkor i förhållande till de som regeringen föreslog – och som Riksdagen sade nej till – i samband med införande av nya LOU och LUF. Reglerna skall tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter den 1 juni 2017 och återfinns i 17 kap 2 – 5 §§ LOU och 16 kap 2-5 §§ LUF. De nya reglerna är helt oprövade i domstol och dess omfattning och tillämpning är fortfarande omgärdade av frågetecken avseende de olika rekvisit som uppställs för deras tillämpning och hur det i praktiken skall gå till vid tillämpning. Under utbildningen gås de olika momenten i lagstiftningen igen med en praktisk ansats kring hur kraven skall formuleras, kontrolleras och följas upp.

Utbildningen avhandlar i dess avseende följande moment:

 • När är det, som lagstiftningen anger, ”behövligt” att ställa dessa krav?
 • Vad innebär egentligen ”lön, semester och arbetstid” och ”arbetstagare”?
 • Hur skall kraven ställas på underleverantörer?
 • Hur identifierar jag relevant kollektivavtal?
 • Måste jag hänvisa till ett specifikt kollektivavtal?
 • Hur och när samråder jag med arbetsmarknadens parter?
 • Vad gäller för utländsk arbetskraft? Utländska leverantörer?
 • Var och hur skall villkoren framgå? När skall villkoren vara uppfyllda? Hur följer jag upp dem och vilka blir konsekvenserna av icke-uppfyllelse?
 • För man ställa andra arbetsrättsliga krav, såsom t.ex. avseende pension?

Medverkande

Per Ola Bergqvist Foyen

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 09-27 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 12.00