Region Dalarna på studiebesök i Skåne

Region Dalarna var nyfikna på Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration. I Dalarna finns behov av ökat utbyte och samverkan mellan kommunerna. Därför tog Pablo Vilches och Åsa Norrman från Region Dalarna nattåget till Lund för ett samtal med Jenny Strand på Kommunförbundet Skåne och Tobias Hedkvist på Region Skåne om regional samverkan, integrationsinsatser och utvecklingsmöjligheter i Skåne och Dalarna.

Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration bedrivs sedan 2017 som en mötesplats för i första hand kommunala chefer och strateger. Forumen utvärderades strax före jul med övervägande positiva resultat. Mer om detta i kommande inlägg på Integrationsbloggen. Region Dalarna har inte bara spanat in Skånes strategiska forum, utan också tagit del av Kommunförbundet Skånes rapport ”Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner” som publicerades 2018. Rapporten beskriver utmaningar och erfarenheter ur ett kommunalt perspektiv. Åsa Norrman har besökt samtliga kommuner i Dalarna – och berättar att hon känner igen Skånes nulägesbeskrivning i den kommunala dalavardagen. Trots skilda förutsättningar för länen: Skåne – med en ung och växande befolkning, Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och lägst tillväxt, och Dalarna, – ett av länen med störst tillväxt, låg arbetslöshet, tillväxtpotential men med en åldrande befolkning och flera kommuner som har väldigt få invånare, håller på att försvinna och pratar kommunsammanslagningar. För både Skåne och Dalarna gäller att invandringen är den största källan till befolkningsökning, det råder brist på kompetens på arbetsmarknaden och att det utan nyanlända saknas personal till jobben.

I Skåne finns regional samverkan i RÖK (Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering). I Dalarna finns sedan 2015 ”Vägen in”, en regional överenskommelse mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, kommunerna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna och Almi. Med finansiering från Länsstyrelsen, kommunerna och högskolan har Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna ett gemensamt kansli som arbetar för att operationalisera den regionala samverkan. Pablo och Åsa är två av fyra medarbetare. ”Vägen in” ska skapa förutsättningar för bättre samverkan och samordning av insatser, öka och sprida kunskap om effektiva metoder och arbetssätt och öka resiliensen för hela systemet i Dalarna.

Under 2018 gjorde ”Vägen in” ett omtag om den regionala samverkan och parterna träffades intensivt under sex månader för fem heldagsworkshops med representanter från alla aktörer och kommuner. Utifrån att Länsstyrelsen är en part i den regionala samverkan med ansvar att ta fram en överenskommelse – men inte med nödvändighet måste leda processen, anlitades en extern processledare för arbetet. Workshopparna håller nu på att sammanställas men kan sammanfattas med att den regionala samverkan bör vara ett forum för innovation, för att ta fram fakta och analys, samt stimulera mellankommunal utveckling och ge kommunerna tillgång till varandras kunskap och metoder. Ett uttalat behov från kommunerna är en kommunikationsplattform på regional nivå. Pablo och Åsa har sneglat på Gävleborgs län, som just har tagit fram en sådan. Mer information om detta i kommande inlägg, då Kommunförbundet Skåne i skrivande stund besöker Gävleborgs län för att delta i ett nationellt integrationsnätverk för kommunförbund m fl.

I Skåne finns Kommunförbundet Skåne som är Skånes 33 kommuners intresseorganisation. Just nu pågår arbetet med att stärka Skånes mellankommunala samverkan på integrationsområdet genom att Kommunförbundet Skåne sammankallar Integrationsrådet. En arbetsordning för Integrationsrådet har arbetats fram av representanterna och ska under våren förankras hos samtliga skånska kommuner. I Dalarna finns sedan årsskiftet inte längre något kommunförbund. Detta ser Pablo och Åsa ser som en brist, då Region Dalarna inte har mandat att driva kommunernas frågor. De ser behovet av en samlande kommunal kraft och att den mellankommunala samverkan behöver öka. Åsa ska vara Region Dalarnas kontakt till kommunerna. Utifrån sina kommunbesök ser hon att några av kommunerna har ett mycket bra integrations- och kompetensförsörjningsfokus i sitt arbete. De arbetar verksamhetsövergripande utifrån att alla verksamheter har en roll och ett ansvar för att främja integration och arbetar aktivt tidigt i etableringen. Det speglas i sysselsättningskurvorna, menar Åsa: ”Om kommunen är aktiv går det oftast bättre”.

Vi tackar Region Dalarna för ett oerhört givande besök och hoppas på fler erfarenhetsutbyten i framtiden!

 

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar