Dags för uppföljning: ”Värderingar och integration, del 2: GÖR”

Den 24 maj är det dags för strategiskt forum för nyanländas etablering och integration med uppföljning av temat "Värderingar och integration"- denna gång med fokus på att GÖRA, det vill säga HUR man kan arbeta med värderingar och integration. Mustafa Panshiri, högaktuell i samhällsdebatten inom integrationsområdet, är en av flera medverkande. Målgruppen är även denna gång bred - tjänstepersoner från Skånes kommuner oavsett yrkesroll och verksamhetsområde.

Publicerad: 7 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Hur vänder man en bostadskris?

Införandet av bosättningslagen 2016 satte stor press på Lunds Kommun som sedan tidigare varit kända för en stor bostadsbrist, med resultatet att kommunen hade svårt att ta emot de nyanlända som anvisats till kommunen. Hårt arbete med samverkan mellan olika aktörer har dock gett framgång, och under våren bjöds Sara van Lunteren från Lunds Kommun in till konferens i Stockholm om etablering av nyanlända för att tala om arbetet med bostadsbristen. I detta gästinlägg berättar hon mer om vändningen i Lunds Kommuns bostadskris och de fortsatta utmaningar som kommunen står inför.

Näringslivets roll i integrationen

Integrationen berör oss alla, och det är därför viktigt att frågan inte enbart hanteras av kommun eller myndighet, utan att det finns ett brett engagemang kring frågan. Med inspiration från Malmö och Helsingborg har Vellinge kommun återkommande näringslivsupprop för integration med syftet att skapa en mötesplats där frågorna kan diskuteras på ett konstruktivt sätt. I detta gästinlägg berättar Monica Hallworth mer om Näringslivsuppropet för integration i Vellinge Kommun.

När ska skånska arbetsgivare fullt ut ta till vara på alla invånares kompetens?

Skåne står inför stora utmaningar med en svagare ekonomisk tillväxt och produktionsutveckling än Sverige i helhet. Den skånska konkurrenskraften måste därför stärkas genom att skapa goda förutsättningar för tillväxt, med fler arbetstillfällen och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Med projektet Bred kompetens i Skåne är syftet att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Nyanlända ges en röst med invandrarindex

För att kunna utveckla en verksamhet är det viktigt att ha en förståelse för användarnas uppfattning av den. Det gäller även för integrationsprocessens verksamheter. För att utveckla integrationen i samhället är det därför centralt att få en förståelse för hur nyanlända själva uppfattar integrationsprocessen. Trots detta har det funnits en brist på kunskap om nyanlända invandrares egna erfarenheter. Invandrarindex har därför gett nyanlända en röst och en möjlighet till en ökad förståelse.

Du är inte ensam

Arbetet med migrations-, etablerings- och integrationsfrågor i en kommun kan ibland kännas ensamt och utsatt - inte minst i en tid med populistiska strömningar och när medias rapportering oftare lyfter fram problem och svårigheter i relation till nyanlända och migration än positiva berättelser och exempel. I förra veckan arrangerades European Migration Forum i Bryssel och Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand var på plats tillsammans med goda krafter från hela Europa.

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kompetensutveckling och nätverk för en Lyckad integration i Skåne (LIS)

”Nätverk, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att möta nyanlända barn och unga för ett stärkt integrationsarbete”, så sammanfattar Nina Lanje ESF-projektet LIS – Lyckad integration i Skåne. I projektet har Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner gått samman med syftet att genom uppgiftsrelaterade plattformar och kompetensutveckling av personal främja integration. På längre sikt är målet att LIS ska leda till en ökad sysselsättningsgrad, för nyanlända barn och unga. I detta gästinlägg på integrationsbloggen berättar projektledaren Nina Lanje mer om arbetet med LIS.

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Skurups kommun har i samverkan med lärare från Skurups folkhögskola skapat en plattform för nyanlända kommuninvånare som söker arbete. Samverkan mellan parterna har resulterat i ett projekt med integrationscoachning, och i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är målet att få deltagarna närmre arbetsmarknaden. I detta gästinlägg berättar Amanda Ingvaldson om projektet och bjuder in till ett förmiddagsseminarium i Skurup den 19 mars.

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Många är överens om att en snabb etablering på arbetsmarknaden underlättar för integrationen. Vägarna dit ser dock annorlunda ut. I Örkelljunga har projektet ENA - Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden skapats för att stärka etableringen. I detta gästinlägg berättar Magnus Lind på Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun mer om projektet.

Publicerad: 23 februari, 2018

Läs mer

Åstorps kommun kartlägger nyanländas boendeförhållanden

Förståelsen för nyanländas bosättning är en viktig del i arbetet för att kunna förbättra integrationen. I Åstorps kommun har en ökad inflyttning av nyanlända ägt rum. Med grund i detta har kommunen påbörjat en kartläggning av nyanländas bosättning i Åstorp med syftet att öka förståelsen för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för sina invånare. I detta gästinlägg på Integrationsbloggen berättar Linnea Tingne om kartläggningen.

Publicerad: 14 februari, 2018

Läs mer

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Värderingar har fått ett ökat intresse och utrymme i det offentliga samtalet. I relation till nyanländas etablering och integration talas det ibland om "svenska värderingar". Vårens strategiska forum för nyanländas etablering och integration fokuserar på värderingar och integration. Bi Puranen och Per Brinkemo medverkar på första forumet den 23 mars.

Publicerad: 1 februari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Den nya etableringslagen och samverkan – en alldeles nödvändig kombination

I förra veckan gjorde Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen gemensam sak och drog på Skåneturné för att informera om den nya etableringslagstiftningen, samverkan kring nyanlända och aktuella händelser på temat. I Helsingborg, Kristianstad och Malmö samlades chefer och strateger från Skånes kommuner och Arbetsförmedlingen. I Integrationsbloggens inlägg får du del av kommunernas frågor till och svar från Arbetsförmedlingen om det nya etableringsprogrammet.

Publicerad: 29 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Vi är många som tycker, tänker och tror när det gäller nyanlända och integrationsfrågor. Men hur ofta lyssnar vi på de nyanlända själva och låter deras röster utgöra underlag för planering och insatser? Invandrarindex vill ge möjlighet för de nya svenskarnas röst att höras och är ett av de exempel på digitala verktyg i etablering och integration som presenteras på Kommunförbundet Skåne den 7 februari.

Publicerad: 11 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Riksdagsledamöter och skånska kommuner i dialog om nyanlända och arbetsmarknad

"Kommunens medverkan i etableringsuppdraget är avgörande för resultatet och HR-funktionerna behöver vara delaktiga i arbetet" och "Extratjänsterna är en möjlighet för kommunerna att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen" - förutom samtal om nyanländas etablering och arbetsmarknad innehöll dialogen på Kommunförbundet Skåne också återkoppling på den sammanställning av systemfel som Skånes kommuner gjorde under våren 2017.

Publicerad: 9 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Trelleborgsmodellen – från rebell till modell

Trelleborgs kommun är först ut 2018 som kommunexempel på Kommunförbundet Skånes integrationsblogg! Genom sitt veckobrev om Trelleborgsmodellen sprider de sitt arbets- och förhållningssätt i frågor som rör bland annat nyanländas etablering - inspiration för dig som vill ha hjälp att reflektera och få perspektiv på ditt eget arbete och förhållningssätt.

Publicerad: 3 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Den stora potentialen på arbetsmarknaden

Utrikes födda kvinnor lyfts fram som den stora potentialen på svensk arbetsmarknad. Nästa år väntas ökade statsbidrag för insatser för utrikes födda kvinnor. Vad kan kommunerna göra för att främja nyanlända kvinnors etablering?

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Rättighetskartläggningen i Klippans kommun

Idag delar Klippans kommun med sig av sitt arbete med Rättighetskartläggning. Josefine Smedberg,som projektledde initiativet under sin traineeperiod i Klippans kommun, berättar att syftet med kartläggningen var att få koll på vad kommunen redan gör bra samt vad man kan bli bättre på när det gäller rättighetsfrågor.

Teorin om varför det är hopplöst att försöka samarbeta med någon annan

”Är det inte helt nödvändigt så gör det inte”. Med de orden, syftande på samverkan, inledde Mats Tyrstrup sin föreläsning på samverkanskonferensen "Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete" – ett samarrangemang mellan Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration och projektet BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan.

Publicerad: 30 november, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering

Denna vecka är det Svedala kommuns tur att dela med sig av sina erfarenheter via Kommunförbundet Skånes integrationsblogg. De berättar om sitt arbete med extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering på arbetsmarknaden. Extratjänsterna fungerar som en språngbräda för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.

Publicerad: 22 november, 2017

Läs mer

BOSS – projektet som ägnar sig åt samverkan

BOSS-teamet skriver idag på Kommunförbundet Skånes integrationsblogg om deras och kommunernas samverkansarbete. BOSS, Bred Operativ Strategisk Samverkan, är ett tvåårigt ESF-finansierat projekt med syfte att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. Projektet startade i november 2016 med en analys- och planeringsfas, som sedan i mars 2017 efterföljde i en strategisk fas. Nu är den operativa fasen igång för de deltagande kommunerna.

Publicerad: 15 november, 2017

Läs mer