Vill du lyfta blicken?

Den 14 januari är sista ansökningsdag till European Migration Forum i Bryssel den 3-4 april – en dialogplattform om migration, asyl och integration. Ansökan är enkel och den om antas får både resa och logi betald. Integrationsbloggens inlägg handlar idag om European Migration Forum och European Week of Regions and Cities, som båda är potentiella arenor för Skånes kommuner att lyfta blicken och öka sin kunskap och delaktighet i EU-frågor.

Publicerad: 20 december, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Språkinlärning som ger resultat och varning för när språket blir målet

Yrkes-sfi Skåne har klarat resan från projekt till permanent verksamhet och får stöd för sina metoder av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under Kompetenskalaset häromveckan presenterades Yrkes-sfi Skånes resultat hittills. Nationellt centrum för svenska som andraspråk stod för forskningsöversikten på området andraspråksinlärning, och ett stort antal samverkande parter närvarade för att diskutera Yrkes-sfi Skåne nu och framåt.

Publicerad: 10 december, 2018

Läs mer

Malmö stad öppnar dörren för en inkluderande arbetsmarknad

För att öka inkluderingen på arbetsmarknaden räcker det inte att förstärka individens förutsättningar för att få arbete, arbetsplatsernas förutsättningar och kompetens för att ta emot utrikesfödda behöver också stärkas. ESF-projektet Vägen In syftar till att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda malmöbor, samtidigt som projektet står på andra sidan dörren och stöttar arbetsplatserna för att ta emot arbetssökande med annan kulturell bakgrund och med svenska som andraspråk.

Gemensamma utmaningar men skilda lösningar i europeiskt samarbete

Vad kan vi vinna på att samarbeta med andra europeiska aktörer på integrationsområdet? Sverige är inte ensamma om att möta utmaningar kopplade till migration. Flertalet europeiska lokala aktörer står inför liknande utmaningar, men har tillämpat andra lösningar. Skillnaderna i lösningar öppnar upp för ett erfarenhetsutbyte med möjlighet för nya perspektiv på integration. Det har projektet ELAINE tagit vara på, med Skåne Nordosts EU-kontor som projektägare. Nu har projektet övergått till ELAINE 2.0 med nya utmaningar att möta.

Publicerad: 19 november, 2018

Läs mer

Medskapande mötesplatser, nyckeln för integration?

Med syftet att öka delaktigheten i samhället, för medskapande mötesplatser samman såväl nya som gamla kommuninvånare, och viktiga samhällsaktörer i Skurup och Svedala. Konceptet främjar dialog och samtal mellan människor, och tar tillvara på den drivkraft som finns hos deltagarna. I detta gästinlägg delar mötesplatsutvecklare Amanda Stjärnqvist med sig av erfarenheterna inom projektet med medskapande mötesplatser.

Sveriges Radio uppmärksammar World Values Surveys värderingsstudie i Skåne

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia på Institutet för framtidsstudier och generalsekreterare för World Values Survey, berättar idag i Sveriges Radio om värderingsstudien som ska genomföras i skånska kommuner under hösten. Ett tiotal kommuner är nu igång med att förbereda sig för genomförandet av värderingsundersökningen. 

Publicerad: 16 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Civilsamhällets betydelse för integration

Integration är ett frekvent förekommande ämne inom såväl yrkesmässiga, som politiska och privata sammanhang, men det är sällan vi definierar vad vi faktiskt menar med integration, och vilket innehåll vi fyller begreppet med. I detta gästinlägg är det just frågan om innebörden av integration och civilsamhällets roll som Sebastian Sanchez Riveros, utvecklare i Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona stad, resonerar kring.

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Nyligen fick Skånes kommuner ett erbjudande om att delta i migrantversionen av World Values Survey (WVS). WVS är världens största globala studie av värderingar och har sedan 1981 genomfört återkommande studier världen över. Bi Puranen, generalsekreterare för WVS, menar att samhället har förändrats från en rädsla för att tala om nyanländas värderingar till insikt om nödvändigheten - för att möjliggöra en positiv utveckling och integration för tillväxt.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Gemensamma krafttag för att halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor

Familjen Helsingborg tar ett gemensamt krafttag för att inom två år halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. Under två konferensdagar på Ven diskuterades såväl strukturella som individuella hinder för etableringen av kvinnor på arbetsmarknaden, samt hur dessa hinder ska övervinnas. En av slutsatserna som drogs är att det krävs ett gemensamt förhållningssätt, och att utrikes födda kvinnor ska ses som resurser för samhället. I Familjen Helsingborgs gästinlägg på integrationsbloggen får vi veta mer om vad de kommit fram till och planerna för att nå målet.

Publicerad: 28 september, 2018

Läs mer

Spridning av lärdomar och innovation på strategiskt forum

Höstens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration i Skåne genomfördes under onsdagen med fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. Dagen öppnade upp för många intressanta resonemang om såväl utmaningar som möjligheter, och flera personer lyfte hur viktigt det är att vi möts över kommungränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Publicerad: 21 september, 2018

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

I integrationsbloggens gästinlägg berättar Abdi Hashi om fina resultat i Lomma kommun med M.I.N-modellen - motivation, information och nätverk. Hårt arbete, med coachning av såväl ungdomar som arbetsgivare, ligger bakom de goda resultaten.

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Strax före sommaren träffade tjänstepersoner från Skånes kommuner skånska riksdagsledamöter i arbetsmarknads- och socialförsäkringsutskottet för dialog om arbetsmarknads-, etablerings- och integrationsfrågor. Mötet var en del i den pågående dialogen mellan skånska riksdagsledamöter och Kommunförbundet Skåne. Ta del av reflektioner och dokumentation på Integrationsbloggen - bland annat om nationell kompetensförsörjningsplan, gränshinder och mottagandeutredningen.

Publicerad: 17 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden med mentorskap

Gruppen nyanlända akademiker kan bidra till ett modernt interkulturellt samhälle, en höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Därför bör arbetsgivare se nyanländas kompetens som en tillgång. Med denna utgångspunkt vill kommunerna i Skåne Nordost genom projektet NANA öka möjligheterna för nyanlända akademiker att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden genom bland annat arbetsmarknadsinsatser och mentorsprogram.

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fortsätter att tillsammans med Skånes kommuner arrangera strategiska forum för kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågor som rör nyanländas etablering och integration. Nu går det att anmäla sig till höstens forum - med många spännande teman.

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Om man är rädd för friktion och samtidigt jobbar med integration – då har man valt fel yrke”

Orden är Mustafa Panshiris, f d polis och numera integrationsföreläsare och författare - som utmanade deltagarna på Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i maj. Föreläsningen ledde till intensiva samtal om värderingar och integration, och många fick anledning att fundera ett varv till på brännande frågor. Därmed uppnåddes viktiga syften med de strategiska forumen - att inspirera, utmana och ge kunskap för långsiktigt och hållbart integrationsarbete i Skånes kommuner.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Tillgång eller belastning? – Ett val av perspektiv

Under fredagen den 1 juni hölls en konferens på Kommunförbundet Skåne där avdelningen för Lärande, arbetsliv och integration presenterade sin nyutgivna rapport kring de skånska kommunernas arbete med nyanlända och integration ”Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner”. Under konferensen deltog både kommunpolitiker och tjänstepersoner från ett flertal skånska kommuner och dagen ledde fram till många intressanta tankar.

Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

I veckan publicerades "Tillgång eller belastning? - En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner" på Kommunförbundet Skånes hemsida. Rapporten har tagits fram på uppdrag av den politiska beredningen för Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne, och innehåller en nulägesbeskrivning ur ett kommunperspektiv, goda exempel och lärdomar, samt rekommendationer till Skånes kommuner.

Publicerad: 31 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Mer lek och passion i integrationsprocessen!

I veckan samlades medarbetare från Skånes kommuner i Lund för en tvådagars utbildning i coachingmetoderna Fire-works och Playfulness. På plats var utbildare från Thomas More University i Belgien och PLAI Academy - ett projekt om styrkebaserad coachning, passion och lek i mötet med nyanlända. Spontana kommentarer från deltagarna uttryckte stor entusiasm över utbildningens innehåll och mötet med skånska kollegor. Nu följer lokala, kommunövergripande lekfulla och passionerade experiment i samverkan mellan skånska kommuner.

Publicerad: 23 maj, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Utrikes födda kvinnor är en stor potential för den svenska arbetsmarknaden, inte minst som ny arbetskraft till kommunen som arbetsgivare, men det krävs satsningar för att ta till vara på denna resurs. Simrishamns kommun startade projektet SADIA för att stärka nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.