Språkinlärning som ger resultat och varning för när språket blir målet

Yrkes-sfi Skåne har klarat resan från projekt till permanent verksamhet och får stöd för sina metoder av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Under Kompetenskalaset häromveckan presenterades Yrkes-sfi Skånes resultat hittills. Nationellt centrum för svenska som andraspråk stod för forskningsöversikten på området andraspråksinlärning, och ett stort antal samverkande parter närvarade för att diskutera Yrkes-sfi Skåne nu och framåt.

 

Under en vecka i november arrangerade Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) Kompetenskalaset med event på olika platser i Skåne för att ge inblick i pågående insatser för att förbättra kompetensförsörjningen. Den 30 november hölls en heldagskonferens om Yrkes-sfi Skåne i Hässleholm. Med hjälp av Yrkes-Sfi kan nyanlända lära sig det svenska språket, och samtidigt genomgå en yrkesutbildning. Att lära sig svenska är en väsentlig del av integrationsprocessen för nyanlända – men inte på vilket sätt som helst: Språkinlärning behöver för att ge goda resultat genomföras med höga krav och förväntningar på eleverna och av lärare med förmåga att lära ut strategier så att eleverna själva blir goda språkinlärare.

Det primära för en svensklärare är att lära elever att bli goda språkinlärare – inte att lära ut ord. Det menade Aina Bigestans och Emmy-Linda Svensson från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, och höjde en varningssignal för när språket blir målet och inte medlet. Om språklärare har en förebild i sin egen franska- eller tyskainlärning så blir det inte bra. Språkets form är inte det viktigaste, och inte viktigare än innehållet. Grammatiken behöver få komma in när den verkligen behövs och är inte heller den ett mål. Det finns en föreställning om att ”Om jag lär mig ett allmänt språk först, en bas, så kommer jag klara mig i alla tänkbara situationer” – men detta säger språkforskningen är fel! Forskningen visar istället att autentiska texter utifrån elevens mål/intresse ger bättre närvaro och bättre studieresultat. Elever behöver inte ett allmänt språk för att klara specifika situationer. Språkinlärningen bör hellre utgå direkt från de specifika situationerna och se vilket språk som behövs där och låta det utgöra grunden för språkinlärningen. Så som Yrkes-sfi gör. Att börja i erfarenheter, i verkligheten och att låta språkstudierna vara utmanande, relevanta och ha höga förväntningar, så höga att eleverna nästan går under – det är framgångsreceptet, framförde Aina och Emmy-Linda. Svenskstuderande står inför en dubbel utmaning; de ska dels lära ett andraspråk och samtidigt lära på ett andra språk. Det primära för en svensklärare är att lära elever att bli goda språkinlärare genom att lära ut ett antal hjälpsamma strategier såsom bland andra minnesstrategier, kognitiva strategier och kompensationsstrategier. Lärandet kräver både drivkraft och träning. Motivationen finns om man kan se mening i det man gör. Den dubbla utmaningen är en jätteutmaning för den målgrupp vi talar om, menar Aina och Emmy-Linda.

I Yrkes-sfi har svenskundervisningen fokus på yrkesspråket och ger en möjlighet för individen att lära sig hur arbetsmarknaden och yrket fungerar i Sverige. Yrkes-sfi startades som en ESF-finansierad förstudie 2014 och gick över i ett regionalt utvecklingsprojekt, med genomförande under tidsperioden juli 2015-juli 2016. Idag har Yrkes-sfi implementerats som permanent verksamhet och är en plattform för samverkan mellan anordnare av sfi och annan utbildning i Skåne. Det är ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner, Kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Lärosäten Syd, och består följaktligen av över 40 organisationer som samverkar kring det regionala samarbetet Yrkes-sfi i Skåne. Eftersom samtliga Skånes kommuner är en del av samarbetet öppnar det upp för möjligheten att studera på flera platser i Skåne. 

Den regionala processledaren Mirlinda Iberdemaj berättade om Yrkes-sfi´s utveckling. I dagsläget finns det tre olika utbildningsformer: Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB), Yrkesvux med integrerad sfi och akademikerspår och ett 20-tal utbildningar har anordnats för arbete inom bland annat restaurang, maskinförare, trädgård, bussförare och ingenjör. Delar av det resultat som uppnåtts inom ramen för Yrkes-Sfi Skåne presenterades. Som exempel gavs arbetsmarknadsutbildningen, Yrkes-sfi för maskinförare i Höör med utbildningstid juli 2017 – juli 2018. Av dem som deltog på utbildningen hade 64% i oktober 2018 gått vidare till arbete och 7% till fortsatta studier. Resterande bestod av 22% jobbsökande samt 7% som avbrutit utbildningen. Som exempel för yrkesvux gavs Yrkes-sfi för bussförare där andelen som sedan fick arbete var 86%. Bland de som gått Yrkes-sfi för akademiker har 64,2% nu ett arbete, och 14,3% en praktikplats.

I den utvärdering som gjorts visar deltagarna stor uppskattning för att kunna kombinera sfi och yrkesstudier. Företrädare för Yrkes-sfi ser ett stort behov av att kunna erbjuda utbildningar till fler. Det finns dock ett flertal utmaningar för det fortsatta arbetet vilket också lyftes under konferensen, däribland bristen på lärare och Arbetsförmedlingens minskade budget. Klart och tydligt är dock att det finns ett driv och en vilja att fortsätta arbetet med planering av nya utbildningar och uppföljning av dem som redan finns. Därtill behövs diskussioner om hur de framgångsfaktorer som möjliggjort uppbyggnaden av den regionala plattformen Yrkes-sfi i Skåne, kan appliceras på andra och närliggande områden inom vuxenutbildning och arbetsmarknad. Kan vi använda yrkes-sfi/plattformen för andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden? Hur kan sfi-lärare användas i reguljära yrkesutbildningar? Hur kan vi gemensamt planera för utbildningsinsatser i Skåne så att konkurrens om deltagare undviks? Och hur kan vi gemensamt planera och agera för en växande grupp där steget till yrkesutbildningar är för stort?

______________________________

Vill du veta mer om Yrkes-sfi i Skåne?

Besök hemsidan

Publicerad:

Skriv en kommentar