Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Nyligen fick Skånes kommuner ett erbjudande om att delta i migrantversionen av World Values Survey (WVS). WVS är världens största globala studie av värderingar och har sedan 1981 genomfört återkommande studier världen över. Bi Puranen, generalsekreterare för WVS, menar att samhället har förändrats från en rädsla för att tala om nyanländas värderingar till insikt om nödvändigheten - för att möjliggöra en positiv utveckling och integration för tillväxt.

Igår hölls ett informationsmöte för Skånes kommuner med anledning av möjligheten att delta i värderingsundersökningen. Bi Puranen, WVS, samt Fredrik Lundvall, Invandrarindex, var på plats för att svara på frågor och ge information om undersökningen. Enligt Bi har det länge varit ett utvecklingsområde för WVS att få med migrantperspektivet, då de nationella WVS-studierna inte lyckas få tillräckligt antal respondenter ur den utrikes födda delen av befolkningen. I samarbete med Invandrarindex, som har som verksamhetsidé att lyfta fram nyanländas röster genom enkäter som genomförs i klassrummen på sfi och språkintroduktion, har Bi funnit en metod för att nå nyanlända och utrikes födda.

”För några år sedan fanns en rädsla för att prata om nyanländas värderingar, en rädsla för att det skulle användas i populistiskt syfte”, berättade Bi och lyfte fram vikten av tillförlitliga data och fakta för att komma ifrån ideologiseringen på området nyanlända och integration. ”Väl underbyggda studier visar att värderingar kan påverkas och förändras och att motivation och tillit är nödvändiga ingredienser i integrationsbygget” skrev Bi och Anna Mia Ekström i DN debatt i december 2017. Inlägget fick god respons och visade att det nu är möjligt att prata om värderingar. Idag har Bi ett regeringsuppdrag med finansiering via arbetsmarknadsdepartementet för att genomföra värderingsstudien. ”Vi behöver veta hur det faktiskt ser ut och kunna presentera fakta för att kunna vidta adekvata åtgärder” menar hon. Värderingar är det som djupast styr våra handlingar och påverkar därmed samhällsutvecklingen. Vi vet att migration förändrar värderingar – men behöver veta mer om hur det faktiskt ser ut i Sverige och Skåne. Bi har haft ett mångårigt samarbete med Hans Rosling, och inledde informationsmötet med att citera Hans:

”Förmågan att ta in och förstå data – att bearbeta dessa, att extrahera värden från dem och sedan visualisera och kommunicera resultatet – det kommer att bli en enormt viktig färdighet de närmaste årtiondena. Den stora bristfaktorn är att förstå och tolka innehållet.”

Värderingsstudien har inletts med ett pilotgenomförande i Värmland. Den omedelbara responsen från respondenterna är positiva reaktioner på att deras röster blir hörda. Erfarenheten från tidigare studier genomförda av Invandrarindex visar även att både lärare och elever uttrycker stort engagemang över att få delta och nyfikenhet på att få ta del av och prata om resultaten. Just samtalet kring resultaten kan vara en viktig del i att som nyanländ/migrant förstå både sig själv och det nya sammanhang man befinner sig i och ge en ökad insikt och förståelse för de skillnader som finns – och som ibland skapar knutar som behöver lösas för framgångsrik integration. På samma sätt ger WVS välkända kulturkarta oss som bott i Sverige längre en insikt i hur våra värderingar skiljer sig från andras – en insikt som behöver få direkta konsekvenser när vi ska planera och genomföra integrationsinsatser. De värderingskonflikter som finns behöver hanteras – och hanteras klokt.

Värderingsstudien innehåller också en inbjudan till personer som bott i Sverige en längre tid – för att kunna studera hur värderingar förändras över tid. Erfarenheten av piloten i Värmland visar att kommuner i samarbete med språkstödjare och föreningsliv kan bjuda in med god uppslutning som resultat. Studieförbundet NBV har i uppdrag att stödja vid rekrytering av respondenter som inte går på sfi eller språkintroduktion. Möjligheten att delta i studien sprider sig sedan mun till mun. Det verkar finnas en stor vilja bland utrikes födda att få göra sin röst hörd!

Skånes kommuner har ombetts svara om de vill delta i studien senast den 5 oktober. Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne som, inom ramen för den regionala samverkan för att underlätta nyanländas etablering, gått ut med förfrågan. Arbetsmarknadsdepartementet finansierar ett nationellt representativt urval av kommuner. Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne finansierar ett regionalt representativt urval. Övriga kommuner kan ansluta sig till undersökningen mot en mindre kostnad. Läs gärna mer om undersökningen här: Broschyr WVS Invandrarindex

 

Frågor? Hör av dig till Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne, jenny.strand@kfsk.se eller 072-885 48 39

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar