Vi måste våga lyfta och synliggöra nej-rösterna

"Lyft och synliggör nej-rösterna" var ett av råden på veckans Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration - med temat kommunikation. Forumet blev en mötesplats för kommunikatörer och integrationssamordnare i Skåne och innehållet under dagen rörde sig från medborgardialog till information, både på en teoretisk och konkret, praktisk nivå.

Mötesplatsen var Stiftsgården Åkersberga i Höör, en ljuvligt vacker höstdag i september. Ett femtiotal tjänstepersoner från Skånes kommuner samlades för att nätverka och samtala om kommunikation och integration. Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne, och Tobias Schölin, näringslivsutvecklare, region Skåne, inledde dagen med reflektioner om beröringspunkter mellan teman på tidigare strategiska forum om långsiktiga strategier och organisatoriska förutsättningar, och kopplingen till kommunikation och integration: En sammanhållen kommunikation kan vara ett centralt ledningsverktyg i arbetet med nyanländas etablering och integration – om alla medarbetare har/tar ett kommunikationsansvar och ett integrationsansvar.

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun, berättade om erfarenheter av att möta allmänheten inför etablering av boende för nyanlända. Viktoria Hansson, etableringskoordinator, Trelleborgs kommun, ledde tillsammans med Tobias Schölin ett samtal om inkluderande kommunikation med utgångspunkt i enkätsvar från deltagare på forumet angående de egna kommunernas kommunikation via sina hemsidor. Jakob Axelsson, kommunikatör på Länsstyrelsen, informerade om kommunikationssatsningen ”Skåne tillsammans”, ett initiativ från Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering. ”Skåne tillsammans” vill bidra till att sprida information och kunskap om de insatser som görs för att främja nyanländas etablering och integration i Skåne.

Den mest långväga gästen på forumet var Martin Sande, Sveriges kommuner och landsting (SKL), som talade om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Martin gav en mycket tänkvärd överblick över samhällsutvecklingen ur ett demokratiperspektiv, och talade för vikten av att ta kommunernas roll som demokratiaktör på stort allvar när det gäller komplexa samhällsfrågor, såsom nyanländas etablering och integration/inkludering. SKL har i uppdrag att stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. I ett socialt hållbart, demokratiskt samhälle är tillit grunden. Alla undersökningar, berättade Martin, visar att tilliten i det svenska samhället sakta men säkert urholkas, om än från en hög nivå. Ofta är tillitsbristen ömsesidig – dvs inte bara invånare i förhållande till offentliga aktörer utan även från det offentliga gentemot invånare. Martin menar att integration är vår största demokratiska fråga och vi behöver förstå hur vi som offentlig aktör ska hantera spänningar och spänningsfält i samhället. Ett sätt är genom att lyfta och synliggöra nejrösterna – och våga skapa konfrontationer mellan ja- och nejröster – och faktiskt stå ut med att vara i dessa konflikter. Detta eftersom demokratins viktigaste uppgift är att acceptera att det alltid kommer att finnas grundläggande konflikter och att vi måste få låta dem komma till uttryck inom den demokratiska politikens ram. Dialogen bygger nämligen förtroende även om man inte är överens.

Vi kan inte kommunicera bort motstånd! Vi måste börja lyssna och föra dialog. Men hur bygger vi då samtalet? Martin menar att vi behöver skapa mötet mellan den etablerade befolkningen och den icke-etablerade befolkningen och att vår roll som kommun är att systematiskt skapa säkra och trygga arenor för dialog och medskapande. Vi behöver ”lyssna i 360 grader”. Alltför ofta vill samhället skydda medborgarna från svåra frågor och sopa dem under mattan. Som människor tycker vi av naturen inte om konflikter – men måste våga gå ut och vara i dem. Det viktiga arbetet med medborgardialog, i den mån det sker, genomförs idag dock alltför ofta av tjänstepersoner – men bör ske på demokratisidan, dvs av de politiskt förtroendevalda. Samtidigt finns det tjänstepersoner som ser som sin uppgift att hålla politiken borta, men Martin menar att vi behöver föra den inre dialogen i våra organisationer vertikalt inom den politiska makten och den utförande.

Om politikens roll är att föra medborgardialogen (till skillnad från brukardialog som helt ägs av tjänstepersoner) så är tjänstepersonernas roll att vara neutrala och opartiska samtalsledare – vilket är ett hantverk som kräver kompetenshöjning. SKL erbjuder därför utbildning för samtals- och processledare specifikt riktat mot medborgardialog för integration och inkludering. Vägledning kan också fås genom SKLs publikationer Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor10 steg för dialog vid konflikter och Medskapande dialog för romsk inkludering. SKLs arbete med medborgardialog har varit och är en utvecklingsprocess, säger Martin, och beskriver utvecklingen över tid från försök till metoder och systematik. Vi har misslyckats systematiskt – och därmed lärt oss massor, säger han och menar att vi måste våga prova och ”misslyckas fort, ofta och billigt!”.

Kommunförbundet Skåne undersöker i dialog med SKL möjligheten att anordna utbildningar i medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och för samtals- och processledare. Mer information kommer. Nästa strategiska forum för nyanländas etablering och integration hålls den 12 oktober i Region Skånes lokaler i Malmö och genomförs i form av ”Open space” – dvs helt utifrån deltagarnas frågeställningar och samtalsämnen. Anmälan sker via Kommunförbundet Skåne – varmt välkommen.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar