Utvecklingsprojekt för att stärka mottagandet av barn och unga – Barnperspektivet del 1

Det här inlägget är den första delen i en serie blogginlägg om barnperspektivet i mottagandet av nyanlända. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne ska under nio månader tillsammans arbeta med att bland annat kartlägga mottagandet av nyanlända barn och unga och deras familjer, med syfte att stärka stödet till det regionala och lokala arbetet.

Organisationerna inom RÖK, den regionala samverkan för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering, vill stärka barnperspektivet i samverkan. Tjänstepersoner i Skånes kommuner har fått lämna intresseanmälningar för uppdraget att leda arbetet med att utreda Skånes mottagande av barn, unga och deras familjer. Urvalsprocessen pågår just nu. Att stärka barnperspektivet handlar inte bara om att hjälpa den enskilda individen och familjen, utan också om att jobba med människors möjlighet till integration på lång sikt. För att kunna jobba med barnperspektivet i mottagandet av nyanlända barn, unga och deras familjer behövs det en ökad kunskap hur det ser ut idag och vad som behöver förbättras.

Syftet med uppdraget är att stärka stödet till de som jobbar med mottagandet av nyanlända på regional och lokal nivå, och det kommer därför innebära att ta fram rekommendationer för ett stärkt barnperspektiv. Personen kommer jobba med att skapa en överblick över hur det ser ut idag och identifiera vilka strategiska beslut vi står inför. Fokus för tjänsten ska ligga på barnperspektivet i mottagandet av nyanlända.

Barnperspektivet är viktigt i all verksamhet och kanske extra viktigt när det kommer till nyanlända. Barn som lämnat sitt hemland och varit på flykt har kanske upplevelser med sig som kan ge konsekvenser för både hälsa och utbildningsmöjligheter och det är viktigt att i ett tidigt skede få syn på eventuella behov. Därför är vi glada att inom RÖK kunna lansera ett projekt syftande till att öka kunskapen om nyanlända barn och familjers situation i Skåne, för att bättre kunna stödja det regionala och lokala arbetet.

Jan-Åke Johansson, avdelningschef Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne.

Uppdraget kommer utföras i nära samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne, samt en referensgrupp med intressenter och sakkunniga. Arbetet ska ske i tät samverkan med pågående regionalt utvecklingsarbete kring TSI – tidiga samordnade insatser. Läs mer om TSI på Skolverket.

Publicerad:

Skriv en kommentar