Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Breddad rekrytering och mångfald behövs för att klara Skånes kompetensförsörjning och tillväxt. Den 10 april gjorde Kommunförbundet Skånes och Region Skånes ”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” gemensam sak med projektet ”Bred Kompetens i Skåne” och anordnade konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne”. Konferensen följs upp den 21 maj med ett öppet forum för samtal och fördjupning.

Jenny Strand, strateg inom integration och arbetsmarknad på Kommunförbundet Skåne, och Tobias Hedkvist, näringslivsutvecklare på Region Skåne, bjöd tillsammans med projektet Bred Kompetens i Skåne in till konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne”. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar sedan ett par år tillbaka Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration tillsammans med Skånes kommuner. Forumen är en mötesplats för i huvudsak kommunala chefer och strateger i Skåne, men också för andra med intresse för frågorna. Jenny och Tobias var konferensens moderatorer och inledde med att berätta om strategiskt forum, om den utvärdering (med positivt resultat) som gjorts av forumen och bakgrunden till dagens tema. Forskning visar att arbetsgivare ibland väljer bort arbetssökande på grundval av etnisk bakgrund. Till exempel visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) att arbetssökande från Polen, Somalia och Irak har lägre eller betydligt lägre chanser att kallas till intervju än identiska sökande från Sverige, oavsett svenskt medborgarskap eller längre arbetslivserfarenhet. Dagens konferens ville ge utrymme för bland annat projektet Bred Kompetens i Skåne att dela med sig av sina erfarenheter med syfte att inspirera och möjliggöra fler skånska initiativ för breddad rekrytering och mångfald inom offentlig sektor.

Rätten till arbete och invandringens betydelse för kompetensförsörjning

Christina Johnsson, prefekt och universitetslektor vid Malmö universitet var konferensens första talare och la ett rättighetsbaserat perspektiv som grund för resten av dagen. Christina gav en ”crash course” i mänskliga rättigheter och konferensdeltagarna fick se varandra i ögonen med uppmaningen att ”se människan”, en påminnelse om den människosyn som rättigheterna och våra grundlagar vilar på – varav rätten till arbete är en. Henrik Bengtsson, samhällsanalytiker på Region Skåne, fortsatte med en presentation av den färska rapporten ”Invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i Skånes arbetsliv”. Han konstaterade på basis av rapportens slutsatser att invandringen till Skåne har en stor och växande betydelse för kompetensförsörjningen. Rapportens genomgång av 200 yrken visar dock att vinsterna från invandring fördelas ojämnt mellan yrken och att utrikes födda är överrepresenterade bland yrken inom yrken med låga utbildningskrav, inom hälso- och sjukvård samt transport. Som exempel nämnde Henrik Skånes specialistläkarkår där 34 % av specialistläkarna är utrikesfödda, medan det bland anläggningsmaskinförare i Skåne endast finns 5 % utrikes födda. Siffrorna ska ställas mot att den utrikes födda delen av Skånes arbetskraft uppgår till 19 %.

Skåne har lägst sysselsättningsgrad i landet

Efter presentationen av rapporten tog projektet Bred Kompetens i Skåne (BKiS) vid. BKiS riktar sig till offentliga arbetsgivare i Skåne. Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet, samt kommunerna Lund, Hässleholm, Kristianstad och Staffanstorp. Projektledare Patrik Åkesson, Länsstyrelsen Skåne, berättade om bakgrunden till projektet: en svag ekonomisk tillväxt i Skåne, en segregerad arbetsmarknad och stora skillnader mellan olika grupper, svårighet för offentliga arbetsgivare att rekrytera personal, en omöjlig ekvation inom vissa bristyrken, och samtidigt behov av att rekrytera stora volymer. Det finns viss skillnad mellan sektorerna – landstingen/regionerna har sedan länge uttryckt att de har brist på arbetskraft, och även kommunernas behov har ökat markant de senaste åren. Staten uttrycker inte samma behov av arbetskraft, men behovet har ökat. Utmärkande för Skåne i jämförelse med Sveriges övriga län, är att Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden (76 % jfr riket 79 %). Sysselsättningsgraden varierar kraftigt mellan Skånes fyra delregioner. Lägst är den i sydvästra Skåne med 74,8 % medan sydöstra Skåne har högst med 80,5 %. Sveriges nationella mål är en sysselsättningsgrad väl över 80 %. Samtidigt ökar gapet mellan Skånes andel av befolkningen och Skånes andel av bruttonationalprodukten med åren. Till Skånes fördelar kan nämnas en hög nettoinflyttning vilken bidrar till en gynnsam åldersfördelning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Till exempel har Malmö den yngsta befolkningen i Sverige.

Lunds kommun ska rekrytera 5500 nya medarbetare på fem år!

Projektet BKiS vill genom att främja breddad rekrytering och mångfald bidra till kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad i Skåne. Staffanstorps, Kristianstads och Lunds kommuner gav i sina presentationer konkreta exempel på analys av kompetensbehoven och pågående och planerat arbete inom ramen för projektet. Ulrika Blom, HR-specialist i Staffanstorps kommun, där utbildnings-, omsorgs-, arbetsmarknadsförvaltningen samt räddningstjänsten är de verksamhetsområden som deltar i projektet, angav som förväntat resultat att det kommunövergripande finns en strategi, levande processer och verktyg för kompetensförsörjning och rekrytering, att metoder och verktyg som främjar breddad rekrytering används och att kommunen utvecklar nyskapande tjänster/befattningar och ökar kvaliteten i verksamheten. Kajsa Sjögren, HR-strateg i Kristianstads kommun, berättade om ett stort rekryteringsbehov inom många yrken, speciellt inom barn- och utbildning och omsorgen. Genom deltagande i projektet hoppas de kunna vara en attraktiv arbetsgivare med mångfald som speglar samhället, få verktyg till hur de ska jobba med breddad rekrytering och skapa nya och fler vägar in för unga och utrikes födda. Sofia Rystad Ploska, HR-strateg i Lunds kommun, informerade om Lunds uppskattade rekryteringsbehov på 5 års sikt – 5500 externa rekryteringar. Uppskattningen baseras på utvecklingen 2013-2017, vilken indikerar att kommunen kommer behöva 800 fler tillsvidaretjänster de kommande åren, 1200 personer kommer gå i pension (antalet som fyller 65 år) och 3500 personer kommer säga upp sig baserat på den genomsnittliga personalomsättningen mellan 2013-2017 som var 10,4 %. Tillkommer gör rekrytering till alla visstidsanställningar och interna rekryteringar.

Samverkan kring kompetensförsörjning brister

De dryga 80-talet konferensdeltagare (majoriteten kommunrepresentanter från HR, integration och arbetsmarknad) fick sedan reflektera över hur samverkan kring kompetensförsörjning över funktionsgränserna inom respektive organisationer, särskilt med fokus på nyanlända och utrikesfödda, fungerar. Helena Aghed, processledare i BKiS, gjorde en snabb temperaturmätning som visade på att det finns ett stort förbättringsbehov, då flertalet signalerade bristfällig eller medelmåttig samverkan.

Bli medveten om dina egna fördomar och normer

Det avslutande passet på konferensen handlade om mångfald, innovation och verksamhetsnytta. Emma Ramebäck, Client Relations Manager och Ivar Nilsson, Project Manager från MINE var inbjudna att tala över temat. MINE är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Verksamheten arbetar utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv där mångfald kopplas till organisationsutveckling och affärsnytta. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education och det är dessa fyra grundpelare som organisationen vilar på. Emma och Ivar inledde med vikten av att vi är medvetna om våra egna normer. 95 % av det vi gör sker omedvetet och fördomar finns inbyggda i vårt DNA. De lyfte fram bland annat det multinationella konsultföretaget McKinseys rapport Delivering through diversity som analyserat 1000 större företag inom olika branscher där de undersökt lönsamhet och resultat kontra företagsledningens sammansättning. Resultatet visar att rekrytering med fokus på mångfald går tydligt hand i hand med företagets lönsamhet. Tyvärr är vi snara att snabbt se brister när någon avviker från normen. Till exempel när någon talar svenska med brytning så tenderar vi att se det som en belastning snarare än att se den tillgång som personen besitter – alla som bryter behärskar ju minst ett annat språk och kommer därmed med kompetens som kan vara värdefull.

Fördjupning och samtal på Öppet forum den 21 maj

Sammantaget gav konferensdagen en bra mix av perspektiv, statistik, fakta, reflektion, konkreta exempel och inspiration. Avslutningsvis bjöd Jenny Strand och Tobias Hedkvist in till samtal och fördjupning på Öppet forum den 21 maj kl 13-15.30. Anmälan via Kommunförbundet Skånes hemsida senast den 17 maj. Här finns möjlighet att i mindre format träffa, prata och söka samverkan med andra kommuner som vill gå vidare med frågorna kring breddad rekrytering. Det är inget krav att ha deltagit på konferensen för att delta på Öppet forum.

Konferensens presentationer finns HÄR

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar