Skånerapporten om nyanländas värderingar presenterades

Igår redovisades resultaten från undersökningen av migranters värderingar i Skåne - Migrant World Values Survey. Bi Puranen, huvudansvarig för genomförandet av undersökningen och generalsekreterare för det globala forskarnätverket World Values Survey, var på plats i Malmö. 2077 skåningar med migrantbakgrund har deltagit i undersökningen och svaren kan ligga till grund för planering av insatser för att främja integration och etablering.

Bi Puranen och Institutet för framtidsstudier fick under 2018 ett regeringsuppdrag att undersöka migranters värderingar. World Values Survey genomförs sedan 1981 och är världens största studie om människors värderingar. Ett problem med denna undersökning är att den saknar tillräcklig data för att kunna säga något om migranters värderingar. Därför behövs en undersökning som särskilt inriktas mot att kartlägga migranternas röster. Utifrån att många av de migranter som kommer till Sverige kommer från länder som värderingsmässigt skiljer från Sverige sig på flera områden, behöver vi ta reda på vad som händer med värderingar vid migration. I förlängningen är det intressant att förstå hur värderingar förändras och hur integrationsprocessen kan effektiviseras för de migranter som kommer till Sverige.

Migrant World Values Survey baseras på svar från migranter från de sju utomeuropeiska länder som flest migranter kommer ifrån, varav många från Syrien.

”Det är inte alltid vi förstår vilka stora processer som ska äga rum inom en människa som migrerar. Förutom upplevelser av flykt, krig och trauman, kommer de flesta från helt annorlunda samhällssystem. Vill vi ha lyckad integration måste vi ha respekt för den inre processen i varje människa och de svårigheter som ligger i den”

Bi Puranen

Migration förändrar värderingar

Tidigare studier tyder på att migranter i sina nya länder behåller sin religion, samtidigt som värderingarna i viktiga samhällsfrågor förändras mot mer frihetliga värderingar. Att vistas i ett nytt land med annorlunda värderingar medför i sig en påverkan på individers värderingar, och effekten förstärks i kombination med utbildning. En annan faktor som påverkar migranters värderingar är att det redan innan migrationen finns en ”pre-selection”, vilket innebär att de som migrerar, exempelvis till Sverige, vet om att Sverige är ett land med starka frihetliga värderingar och kan tänka sig att migrera till ett sådant land. Bi hänvisar till studier som visar att de som inte kan tänka sig att migrera vanligen är betydligt mer konservativa i sina värderingar.

Fler insatser behövs för att stärka individens frihet

Den aktuella undersökningen visar exempelvis att lågutbildade migranter känner större trygghet i Sverige (och Skåne) än högutbildade. Kortutbildade kvinnor trivs bättre i Sverige än högutbildade män. Angående synen på mäns och kvinnors rättigheter visar resultaten att många migranter i Sverige (och Skåne) har gjort en tydlig värderingsförflyttning (i jämförelse med värderingarna hos majoritetsbefolkningen i deras ursprungsländer) mot värderingar om lika rättigheter för män och kvinnor. Resultaten skiljer sig åt beroende på migranternas ursprungsland, men också beroende på vistelsetid i Sverige med flera faktorer. Angående individens självbestämmande verkar inte samma värderingsförflyttning mot värderingar om individens rätt till självbestämmande ske. Här handlar frågorna om individens frihet när det gäller relationer, äktenskap, skilsmässa, barnafödande, homosexualitet med mera. En slutsats som Bi drar av resultaten är att fler integrationsinsatser behöver inriktas mot att främja en värderingsförflyttning mot ökad frihet för individen i hemmet och familjen. Arbete med tillitsbyggande behöver ske parallellt och arbetet behöver i mångt och mycket ske lokalt – i personliga möten, utbildning och dialog. Det kan till exempel konkret handla om vilka frågor och frågeställningar (om arbete, föräldraskap, jämställdhet mm) nyanlända möts av vid ankomst till och under etableringsprocessen i en kommun, och vilka forum som finns för kontinuerlig värdegrundsdialog. Frågor som ställs kan väcka tankar, som vidgar perspektiv, som leder till nya insikter och förändringar…

Den subjektiva integrationen

Undersökningen belyser den subjektiva integrationen – hur människor själv uppfattar sin situation och omvärld. Bi förklarar sin tankemodell om hur trygghet, tillit och tolerans hänger ihop. Den som känner trygghet i tillvaron känner också en ökad tillit till andra vilket i sig leder till en ökad tolerans mot andra, öppenhet för nya idéer och olika sociala normer. En känsla av osäkerhet främjar i stället xenofobi och slutenhet. Trygghet, tillit och tolerans är således viktiga faktorer i samhällsbygget.

Undersökningens insamlade data är omfattande och öppnar för många möjligheter till analys och fördjupning. Regionalt i Skåne pågår samtidigt flera studier inom MILSA  angående bland annat tillit, motivation, välmående och hälsa. Studierna tillsammans Migrant World Values Survey ger ett gediget underlag för gemensam analys och prioriteringar inom den regionala samverkan för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering.

”Som kommun är jag jätteglad eftersom jag fick med mig ny information och underlag för diskussion med nyanlända.”

”Vi tar fasta på slutsatser i rapporten och planerar insatser för att bli tydligare i vårt värderingsarbete.”

Röster från kommunrepresentanter som närvarade vid presentationen av undersökningen

Länk till den nationella rapporten Med migranternas röst

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar