Tio slutsatser från strategiska forum för nyanländas etablering och integration

Som en del av Kommunförbundet Skånes pågående dialog med den skånska riksdagsbänken har en sammanställning av årets strategiska forum för nyanländas etablering och integration tagits fram. Ta del av sammanställningen med de tio slutsatserna som bland annat lyfter fram vikten av värderingar, organisation och ledarskap i ett strategiskt integrationsarbete.

De strategiska forumen har hållits med både i förväg fastställda teman, och som öppna forum dit deltagare har fått komma med samtalsämnen direkt till forumet. De i förväg fastställda temana har varit ”Etablering på nya sätt – om kommunens roll i nyanländas etablering”, ”Långsiktiga strategier och organisation” samt ”Kommunikation”. Samtliga forums teman och samtal har haft återkommande gemensamma nämnare; hur avgörande synsätt och grundläggande värderingar är i arbetet med nyanländas etablering och integration – och vikten av ledarskap som tydligt visar vägen. Värderingar och synsätt styr hur vi organiserar, agerar och kommunicerar – vilket i sin tur leder till verksamhetens resultat. Arbete med integrationsfrågor och nyanländas etablering handlar i mångt och mycket om värderingar, organisation och ledarskap. Undersökningar av resultaten i etableringsuppdraget visar att det spelar stor roll hur kommunerna agerar, och därför är kommunpolitiken och det lokala ledarskapet av avgörande vikt i strategiskt integrationsarbete – kommunen har en huvudroll i etableringsuppdraget och behöver agera därefter. Ta del av de tio slutsatserna i dokumentet Strategiska forum integration 2017

”Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete” är temat för nästa strategiska forum den 16 november. Forumet är ett samarrangemang med projektet BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan. Anmälan sker senast den 2 november här. Till detta forum välkomnar vi även chefer och strateger från Arbetsförmedlingen, samt från medarrangörerna Region Skåne och Länsstyrelsen.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar