Språkutvecklande medvetenhet för integration på arbetsmarknaden

Som tidigare nämnts på integrationsbloggen kan språket många gånger vara avgörande för en persons integration på arbetsmarknaden, men kraven på språknivå ser olika ut. Vad är egentligen en språknivå och hur definierar vi den? Det är frågor som ställts i Malmö stad och i detta gästinlägg berättar språkutvecklare Malin Brander mer om arbetsmarknadsavdelningens satsning på språkutvecklande medvetenhet i alla sina insatser.

Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad. Det är här det händer. Det är här man har tagit beslut för att man vill att något ska hända. Här möter vi människor med försörjningsstöd och rustar dem för att komma närmare arbete och studier. Många av våra deltagare möts av arbetsgivare som har anställningsbehov men som anser att personens språknivå inte lever upp till det behov som finns på arbetsplatsen.

– Så hur kan man komma tillrätta med det? Vad är en språknivå och hur definierar vi den?

I Malmö har man tagit itu med problemet. Den 1 februari 2018 anställdes två språkutvecklare. En lärare med svenska som andraspråk i botten och en tidigare jobbcoach med erfarenhet av att språkutveckla utländska akademiker med mycket goda resultat.

Men vad är det då vi gör?

Inledningsvis fick vi mycket tid på oss att omstrukturera och revidera ”Planen för det språkutvecklande arbetet” som tagits fram och som också till viss del la grunden för att vi språkutvecklare anställdes, och i maj klubbades den reviderade planen igenom av ledningsgruppen.

En stor del av vår arbetstid lägger vi på att fortbilda och coacha våra kollegor till att arbeta mer språkutvecklande med de deltagare de möter. I planen slås det fast att vi behöver arbeta med en språkutvecklande medvetenhet i alla våra insatser. Dels för att spara tid för deltagaren, att inte behöva lägga tid separat för språket, utan att detta kan och bör ske i samklang med insatser mot arbete och studier, men också för att det är till stor fördel för språkutvecklingen att deltagaren får arbeta språkligt kring det som intresserar hen, arbetet mot att slippa bidragsberoende och få komma ut i arbetslivet.

Vi jobbar också med handledarutbildning kring språkutveckling för handledare och arbetsgivare, främst för de som handleder extratjänster i nuläget. Men vi möter också deltagare, de som ska ut i extratjänster, de som går i olika insatser hos oss och de som ingår i våra interna arbetslag.

Sen var det ju det här med språknivåer.
Ibland används SFI-nivåerna, ibland efterfrågas kommunikativ svenska och ibland svenska i tal och skrift. Men vad betyder det?

Här i Malmö har vi sett att SFI-nivån inte alltid säger så mycket, vi har bland annat deltagare som blev färdiga med SFI för flera år sedan och efter det knappt använt sig av svenskan. Hur bedömer vi då språknivån? Och vad är kommunikativ svenska? Eller svenska i tal och skrift?

Vi har bestämt oss för att arbeta med europarådets framtagna skala för språknivå CEFR-skalan (Common European Framework of Reference for Languages) eller GERS på svenska (Gemensam Europeisk Referensram för Språk). Till detta finns en självskattningstabell som vi sakta men säkert börjat implementera i arbetet. Denna självskattning ska deltagaren göra tillsammans med personal från arbetsmarknadsavdelningen för att ge en bild av personens språkliga kunskaper samt inom vilka delar personen behöver arbeta mer med svenskan. Det ska också kunna underlätta för arbetsgivare, då de kan titta på vilka nivåer som är relevanta för just den arbetsplatsen.

Det som vi kan se som ett genomgående viktigt tema i vårt arbete är just att våga och vilja prata om språk. Att handledare och arbetsledare vågar diskutera den språkliga nivån med andraspråksinläraren och att andraspråksinläraren vågar ställa frågor och även be om att bli rättad. För kan vi inte synliggöra vad som behövs eller hur man kan nå dit, hur ska vi då kunna förvänta oss resultat?

________________________

Vill du veta mer?

Kontakta Malin Brander,
Språkutvecklare Malmö stad
malin.brander@malmo.se
0766-077738

_________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar