Nyanlända kvinnors potential i fokus

Utrikes födda kvinnor är en stor potential för den svenska arbetsmarknaden, inte minst som ny arbetskraft till kommunen som arbetsgivare, men det krävs satsningar för att ta till vara på denna resurs. Simrishamns kommun startade projektet SADIA för att stärka nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 var sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor 62,9%, att jämföra med gruppen utrikesfödda män där 70,9% var sysselsatta, och inrikes födda kvinnor som var sysselsatta till 80,8%. Utrikes födda kvinnor är alltså en resurs som skulle kunna tas till vara på bättre, något som skulle gynna såväl samhälle som individ. Genom att få en större andel av gruppen nyanlända kvinnor i arbete kan arbetslösheten och trycket på försörjningsstöd minska. Dessutom kan det göra stor skillnad för individens integrering och självkänsla. Men det krävs satsningar för att ta till vara på resurserna och att få fler nyanlända kvinnor närmre arbetsmarknaden.

 

SADIA

Arbetsmarknadsprojektet SADIA drivs i samverkan mellan Simrishamns kommun och Arbetsförmedlingen och riktar sig till nyanlända kvinnor som är inskrivna i etableringen. Målet med projektet är att stärka deltagarnas motivation för framtiden i hopp om att få fler nyanlända kvinnor ut på arbetsmarknaden. I projektet synliggörs individens förutsättningar genom att deltagarna lär känna sina egna behov, värderingar och kompetenser och hur de i sin tur kan uppfylla arbetsgivares behov.

Visionen är att projektet ska ge möjlighet till arbete i kommunen, något som uppstår i mötet mellan individ och arbetsplats. Deltagarna får därför en chans att praktisera på en arbetsplats inom kommunen eller på en extern verksamhet, som matchas efter individens intresse, kunskaper och erfarenheter och som förhoppningsvis kan leda till framtida arbetsmöjligheter.

Kvinnorna deltar i SADIA på halvtid och lär sig under resten av tiden svenska inom SFI. Under de första veckorna fokuserar verksamheten på aktiviteter som bland annat rör information om det svenska samhället och arbetsmarknaden, inspirerande föreläsningar och studiebesök, för att sedan övergå i praktik. Kombinationen av svenskundervisning och praktik på en arbetsplats underlättar för språkinlärningen då deltagarna får möjlighet att använda sina kunskaper på praktikplatsen.

Sedan starten 2017 har tre grupper med sammanlagt 36 kvinnor påbörjat projektet, varav 32 av dem fullföljt hela verksamheten. Vid projektets slut har 23 av kvinnorna antingen en praktikplats eller blivit erbjuden ett jobb. Det goda resultatet har motiverat kommunen till att starta upp ett nytt arbetssätt (ARENA) utifrån erfarenheterna i SADIA. I den nya plattformen ska nyanlända coacher fungera som ambassadörer med en dubbelkulturell kompetens för att rusta fler individer för arbete.

SADIA är ett exempel på projekt där nyanlända kvinnors potential sätts i fokus. För att få fler nyanlända kvinnor ut i arbete behövs fler satsningar, något som både samhälle och individ tjänar på.

___________________________

Vill du veta mer?

Kontakta
Anne Olofsdotter
Arbetsmarknadsstrateg
anne.olofsdotter@simrishamn.se
0414- 819132

Bilal Ejaz
Projektkoordinator SADIA
bilal.ejaz@simrishamn.se
0414-819178

Läs gärna tidigare inlägg på integrationsbloggen om vikten av etablering av utrikes födda kvinnor

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar