Nyanlända i Skåne – en tillgång eller belastning?

I veckan publicerades "Tillgång eller belastning? - En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner" på Kommunförbundet Skånes hemsida. Rapporten har tagits fram på uppdrag av den politiska beredningen för Lärande, arbetsliv och integration på Kommunförbundet Skåne, och innehåller en nulägesbeskrivning ur ett kommunperspektiv, goda exempel och lärdomar, samt rekommendationer till Skånes kommuner.

Avsikten med rapporten ”Tillgång eller belastning?” är att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer i Skånes kommuner. Rapporten är indelad i tre huvudområden där den första delen ger en nulägesbeskrivning av arbetet med etableringen av nyanlända personer i regionen ur ett kommunperspektiv. Denna del består bland annat av underlag från en enkätundersökning som har genomförts med tjänstepersoner i Skånes kommuner om hur de upplever arbetet i sin kommun. Del två i rapporten innehåller goda exempel och lärdomar, och del tre innehåller rekommendationer.

Skånes kommunledningar rekommenderas i rapporten att tydliggöra sin roll, riktning och möjligheter med målsättningen att nå framgång för asylsökande och nyanlända i etableringen på arbetsmarknaden och i samhället, likväl som i förhållande till det bredare arbetet med integrationsfrågor. Färska siffror från SKL om nyanländas etablering visar att resultaten nationellt på kommunnivå varierar mellan 5 och 90 procent när man mäter etablering i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etablering. Mot den bakgrunden framgår det tydligt att de lokala förutsättningarna spelar roll. Kommunen spelar roll – en central och viktig roll – en huvudroll. Kommunförbundet Skånes rapport tyder på stora skillnader i hur Skånes kommuner uppfattar sin roll, och en möjliggörande framgångsfaktor för arbetet med nyanländas etablering och integration som lyfts fram av tjänstepersoner, är kommunledningar som tydligt tar ställning för en proaktiv kommunroll, anger en riktning och anslår ett möjlighetsperspektiv på mottagandet av nyanlända.

Möjlighetsperspektivet framgår även i rekommendationen om att Skånes kommuner tar fram handlingsplaner för breddad rekrytering och kombinationer av utbildning och arbete i syfte att stärka den strategiska kompetensförsörjningen och främja nyanländas etablering. Den tredje och sista rekommendationen är att kommunledningarna avseende asylsökande, nyanlända och integrationsfrågor fastställer organisationsstrukturer och processer för förvaltningsövergripande samverkan, samverkan med externa aktörer, samt samverkan såväl horisontellt som vertikalt. Läs mer om rekommendationerna och övrigt innehåll i rapporten här.

Rapporten presenteras i en presidiekonferens på Kommunförbundet Skåne den 1 juni, samt på Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration den 19 september. Den 1 juni medverkar även Trelleborgs kommun, Skurups kommun samt projektledaren för projektet Bred Kompetens i Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar