Nyanlända ges en röst med invandrarindex

För att kunna utveckla en verksamhet är det viktigt att ha en förståelse för användarnas uppfattning av den. Det gäller även för integrationsprocessens verksamheter. För att utveckla integrationen i samhället är det därför centralt att få en förståelse för hur nyanlända själva uppfattar integrationsprocessen. Trots detta har det funnits en brist på kunskap om nyanlända invandrares egna erfarenheter. Invandrarindex har därför gett nyanlända en röst och en möjlighet till en ökad förståelse.

Bristen på information om nyanlända invandrares erfarenheter av mottagning och integration ledde till att invandrarindex skapades 2014, med syftet att ge nya svenskar en röst som inte funnits tidigare. Tanken är att kartläggningen av nyanländas uppfattning av integrationsprocessen på sikt ska ligga till grund för möjligheten att förbättra och effektivisera integrationen.

Invandrarindex är uppbyggt på en enkätundersökning riktad till nyanlända invandrare i Sverige. Undersökningen genomfördes första gången i Västernorrland 2014, följt av en utökning i Norrland 2015. Idag har invandrarindex utvecklats till en kommunbaserad årlig studie som rikstäckande mäter invandrares attityder och reflektioner om hur det är att bo i Sverige. Hösten 2017 genomfördes en undersökning i ett representativt urval av 30 svenska kommuner. Däribland de skånska kommunerna Båstad, Höganäs och Osby.

”Som kommun kan vi använda svaren i diskussioner om på vilket sätt vi når ut med information till nyanlända på bästa sätt eller inför att vi ska planera insatser som gör störst nytta”

Susanne Brommée, integrationssamordnare Höganäs Kommun

I enkäterna, som genomförs i samband med SFI-undervisning och på gymnasieprogrammet språkintroduktion, får nyanlända invandrare dela med sig av sina erfarenheter av den svenska mottagningen och integrationsprocessen, samt besvara frågor om hälsa, arbete, utbildning, entreprenörskap, boende, fritid mm. Det ger en samlad bild av deras uppfattning som är viktig i integrationsarbetets utveckling.

Genom invandrarindex finns också målet att sprida exempel på effektiva metoder mellan kommuner. Invandrarindex har en förhoppning om att fler skånska kommuner nu ska anmäla sitt intresse att medverka i enkätundersökningarna för att på sikt kunna göra en rapport över läget i Skåne och ställa det i relation till övriga delar av landet. Det pågår en diskussion om hur Skåne på regional nivå skulle kunna använda sig av invandrarindex möjligheter.

Är er kommun intresserade av att delta i invandrarindex undersökning
Kontakta Fredrik Lundvall: fredrik.lundvall@invandrarindex.se
mer information finns på http://www.invandrarindex.se/

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar