När ska skånska arbetsgivare fullt ut ta till vara på alla invånares kompetens?

Skåne står inför stora utmaningar med en svagare ekonomisk tillväxt och produktionsutveckling än Sverige i helhet. Den skånska konkurrenskraften måste därför stärkas genom att skapa goda förutsättningar för tillväxt, med fler arbetstillfällen och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Med projektet Bred kompetens i Skåne är syftet att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

I den utmaning som Skåne nu står inför är det viktigt att ta till vara på de resurser som finns. Trots hög arbetslöshet i vissa grupper uppger arbetsgivare att de har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Därför måste matchningen på arbetsmarknaden förbättras mellan efterfrågan på kompetens och individens utbildning och kvalifikationer. En av de resurser som inte alltid tas till vara på är de nyanlända, och det är därför av stor vikt att också främja deras etablering på arbetsmarknaden. Förutom utmaningen med kompetensförsörjning har Skåne en segregerad arbetsmarknad där diskrimineringsgrunder till viss mån styr var individer arbetar snarare än kvalifikation och intresse. Det innebär att kompetens riskerar att gå förlorad.

För att arbeta med den utmaning som offentliga arbetsgivare i Skåne står inför startades under våren 2018 projektet Bred Kompetens i Skåne med målet att skapa fler vägar till arbete och säkra kompetensförsörjning. Målet är att de deltagande organisationerna ska utveckla ett förändringsarbete inom strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med koppling till breddad rekrytering och mångfald.

Projektet initierades av parterna inom Regional Överenskommelse (RÖK) och Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) och de gav Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne i uppdrag att skriva en ansökan till ESF. Länsstyrelsen Skåne är projektägare och de partners som ingår i projektet är Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne samt Region Skåne.

De deltagande organisationerna kommer under projektets gång på två år att:

  • Utreda och kartlägga organisationens behov
  • Delta i kompetensutveckling för breddad rekrytering och genomföra utvecklings- och förändringsarbete
  • Delta i mentorsprogram
  • Delta i regionalt erfarenhetsutbyte
  • Vara delaktiga i spridningsarbete av breddad rekrytering

Patrik Åkesson, projektledare för Bred Kompetens i Skåne är glad att projektet nu är igång och berättar:

” Vi är nu i kartläggnings- och analysfasen och jobbar för fullt, både med fördjupade analyser och med att förbereda insatserna som alla parter ska delta i. Jag ser verkligen fram emot att Bred Kompetens i Skåne kan bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning framöver. Det behövs.”

Kanske kan Bred kompetens i Skåne vara en del av vägen till en skånsk arbetsmarknad som ser den fulla potential som finns, bland annat hos nyanlända. Resurserna finns där, nu är det dags att ta till vara på dem.

Publicerad:

Skriv en kommentar