Mottagandeutredningen om skånska kommuners kartläggning av systemfel

Skånes kommuners sammanställning av systemfel i mottagandet av nyanlända är till hjälp i den pågående mottagandeutredningen. Martin Olauzon, särskild utredare med ansvar för utredningen, tackar Skånes kommuner för sammanställningen och uppmuntrar Skåne att fortsätta hjälpa till i den pågående utredningen.

Mottagandeutredningen (2015:02) har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningens uppdrag är i korthet att föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, där ett helhetsperspektiv ska gälla, att analysera statens styrmedel, samt ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar, samt vid behov föreslå förändringar i myndigheternas uppdrag och mandat.

För Skånes kommuner är det av stort intresse att förutsättningarna för mottagande av asylsökande och nyanlända förbättras! I dagsläget går alltför mycket tid och kraft i kommunerna åt att hantera negativa konsekvenser av ett system där delarna inte hänger ihop. Den sammanställning av systemfel i mottagandet som under året har gjorts av de skånska kommunerna och Kommunförbundet Skåne, har nu delgivits mottagandeutredningen. Martin Olauzon, som sedan ett par månader tillbaka ansvarar för utredningen, tackar de skånska kommunerna för sammanställningen och de minnesanteckningar från dialogmötet mellan skånska riksdagsledamöter och skånska kommuner som ägde rum på Kommunförbundet Skåne i juni. Vid telefonkontakt med Martin berättar han för Kommunförbundet Skåne att han tycker att sammanställningen är intressant och till hjälp för utredningen. Som utredare letar han efter återkommande teman för att identifiera viktiga områden att fokusera utredningen på. Skåne pekar ut flera välkända problemområden och ger ytterligare tyngd åt dessa, men också nya vinklingar bland annat när det gäller EBO-adresser och ansvarsfördelning inom exempelvis hemtjänstfrågan. Skånes sammanställning ger också anledning för Martin och hans utredningskollegor att lägga större vikt vid segregation och utanförskap i utredningens konsekvensbeskrivning. Som Skånes kommuner pekar på i kartläggningen av systemfel, har Sverige i dagsläget ett system för mottagning av nyanlända och asylsökande som i flera delar skapar och reproducerar utanförskap.

Mottagandeutredningen fick sina utredningsdirektiv i november 2015 och arbetet påbörjades i februari 2016. I inledningsfasen prövade utredningen flera statliga alternativ för mottagande, men övergav dessa då man såg många fördelar med ett kommunalt ansvar. Utredningen har sedan fokuserat på hur ett kommunalt mottagande kan se ut och det finns ett förslag på detta. Den ursprungliga avsikten var att avsluta utredningen i oktober 2017, men utredningen har nu begärt förlängd utredningstid på grund av att uppdragsgivaren önskar att utredningen presenterar både ett statligt och ett kommunalt alternativ. Martin Olauzon säger att han själv har svårt att se hur ett statligt alternativ kan bli bättre än ett kommunalt, men att arbetet för att kunna presentera ett statligt alternativ nu pågår. Martin Olauzon kommer besöka Skåne den 27 november på en konferensdag för Skånes kommuner, och då finns möjlighet att framföra fler synpunkter till utredningen. Mer information om den 27 november kommer via Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar