Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden med mentorskap

Gruppen nyanlända akademiker kan bidra till ett modernt interkulturellt samhälle, en höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Därför bör arbetsgivare se nyanländas kompetens som en tillgång. Med denna utgångspunkt vill kommunerna i Skåne Nordost genom projektet NANA öka möjligheterna för nyanlända akademiker att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden genom bland annat arbetsmarknadsinsatser och mentorsprogram.

Hur kompetensen hos nyanlända ska tas till vara har varit ett återkommande tema på integrationsbloggen, och är en viktig del av såväl integrationen som för att nå en högre sysselsättningsgrad. Projektet NANA (Nyanlända Akademiker Närmare Arbetsmarknaden) startades under 2017 med målet att den kompetens som utländska akademiker besitter ska tas till vara bättre och att individer ska få arbeten som motsvarar deras kompetens- och utbildningsbakgrund. Samtidigt ska projektet verka för en attitydförändring bland samhällsaktörer för en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad i regionen.

NANA är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Skåne nordosts kommuner Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Bromölla, Hörby och Osby, i bred samverkan med Arbetsförmedlingen, samt med rekryteringsföretag och arbetsgivare i regionen. Verksamheten är förlagd i projektägaren Kristianstads kommun och arbetsförmedlingen ansvarar för att rekrytera deltagare med svenskt uppehållstillstånd, som varit i Sverige i mindre än 7 år, har minst 2 års eftergymnasial utbildning och är bosatta i någon av Skåne Nordosts kommuner.

Under projektets 20 veckor långa utbildning används kompetenshöjande insatser som ska minska de individuella hindren till arbetsmarknaden. Deltagarnas behov av såväl språkliga färdigheter som kunskaper om arbetsmarknad och skolväsende möts upp och utvecklas vidare för att uppnå en bättre tillgång till arbetsmarknaden. Mer konkret innebär det att deltagarna under utbildningen bland annat får möjlighet att medverka i språkträning, CV-skrivning, genomföra intervjuövningar och delta på studiebesök. En annan betydande del av projektets form är att nyanlända akademiker ges kontakt med arbetslivet via ett mentorsprogram. Deltagarna kopplas samman med mentorer som på ett professionellt plan ger stöd inom det gemensamma yrkesområdet. Deltagare och mentor träffas en gång i månaden under en period av nio månader för att diskutera och prata om de möjligheter som finns för det aktuella yrket på arbetsmarknaden. Samtidigt kan mentorsprogrammet erbjuda en möjlighet till ett större kontaktnät, något som tillsammans med språkinlärningen är en väsentlig del för etableringen på arbetsmarknaden.

”svenskan inkl uttalsutbildningen, mentorskapsprogrammet, samarbete med bemanningsföretag, kunskap om svensk arbetsmarknad och utbildningsvägar är delar som vi ser som centrala i utbudet”
– Dijana Baric, projektledare NANA

Utöver de individanpassade insatserna har projektet även som mål att genom samverkan jobba med strukturerna på regional nivå och att förändra attityden hos olika samhällsaktörer gällande mångfald och jämställdhet på arbetsmarknaden. Projektet vänder sig därför även till arbetsgivare och organisationer för att utveckla deras förmåga att möta målgruppens behov. Genom NANA:s företagsnätverk kan företag hålla sig uppdaterade genom att delta på seminarium, samt ta del av information om aktuell kompetens inom projektet med hjälp av en kompetensbank. Som tidigare nämnt besitter nyanlända akademiker en stor kompetens och kan bidra till ett modernt interkulturellt samhälle, en ökad sysselsättning och en mer inkluderande arbetsmarknad. En tillgång som måste tas till vara.

___________________________

För mer information
Besök Skåne nordosts hemsida 

Eller kontakta Dijana Baric
Projektledare NANA
dijana.baric@kristianstad.se
0738-532820

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar