Många teman på strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration hade formen av ett "Öppet forum", dit deltagarna fick komma med önskemål om samtalsämnen för strategiska samtal.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne och forumen arrangeras i samarbete med Region Skåne. Målgrupp är kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i samhället – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i kommunerna!

Ämnesförslagen var många och samtalsviljan stor när tjänstepersoner från Skånes kommuner i veckan samlades i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund. Åtta samtalsämnen avverkades och rörde sig exempelvis kring ämnen som ”Ändrade ersättningsnivåer för ensamkommande barn”, ”Arbetsmarknadsfrågor, etablering och kommunens roll”, ”Bostäder och konsekvenser av tillfälliga lösningar”, ”Social integration” och ”Att som tjänsteperson verka i spänningsfältet mellan lagar/förordningar och politisk (o)vilja”. Mötesdeltagarna följde enligt samtalsmetoden ”Open space” (Öppet forum) den så kallade ”Lagen om två fötter” och vandrade fritt mellan de samtalsämnen de ansåg mest relevanta och intressanta för just dem.

Nästa strategiska forum för nyanländas etablering och integration äger rum den 18 maj och har temat ”Långsiktig strategi och organisation”. Under denna heldag medverkar representanter från SKL (Sveriges kommuner och landsting), skånska kommuner, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Erfarenheter från den skånska kommunala verkligheten kombineras med pågående arbete och perspektiv från nationell nivå. Temat kommer att belysas utifrån olika vinklar och angreppssätt, med syfte att ge vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med utveckling av långsiktiga strategier och organisationer som främjar nyanländas etablering och integration. Välkommen med din anmälan här.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar