Malmö stad öppnar dörren för en inkluderande arbetsmarknad

För att öka inkluderingen på arbetsmarknaden räcker det inte att förstärka individens förutsättningar för att få arbete, arbetsplatsernas förutsättningar och kompetens för att ta emot utrikesfödda behöver också stärkas. ESF-projektet Vägen In syftar till att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda malmöbor, samtidigt som projektet står på andra sidan dörren och stöttar arbetsplatserna för att ta emot arbetssökande med annan kulturell bakgrund och med svenska som andraspråk.

Projektet Vägen in är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Mine, ett nätverk av företag och offentliga organisationer i Sydsverige som verkar för en ökad mångfald och inkludering. Projektet har en strävan att bidra till en höjd sysselsättningsgrad och ökad social inkludering i Malmö, samt en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Från starten i februari 2017 till projektets slut i december 2019 ska kompetensutveckling genomföras för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Det sker genom utbildning i kombination med anställning, praktik och coachning, samt kompetensutveckling för arbetsgivare inom ledarskap och kommunikation, mångfald, normer och arbetsplatskultur samt språkutveckling. Projektet vänder sig följaktligen till de tre målgrupperna utrikesfödda kvinnor, utrikesfödda ungdomar och arbetsgivare. Vägen in skiljer sig på så sätt en del från ordinarie verksamhet inom Malmö stad då de arbetar med flera olika målgrupper och arbetsgivare, i samma verksamhet. Sektionschef Tiba Khozestani ser det som en fördel att projektets medarbetare är med hela vägen av processen och träffar alla inblandade.

En prioriterad målgrupp med ett stort fokus i projektet är utrikes födda kvinnor. Projektet har synliggjort målgruppen genom att anställa 30 kvinnor på heltid inom kommunen. Deltagarna har bildat en klass på vuxenutbildning där de under två år studerar grundutbildningen till undersköterska på halvtid, samtidigt som de arbetar inom kommunens vård och omsorg på halvtid. Ett mervärde som finns med att kombinera utbildning och arbete är att deltagarnas språkliga utveckling gynnas genom att de får vara på en arena där de dagligen använder svenska språket. Projektet stöttar inte enbart de deltagande kvinnorna, utan även handledare hos arbetsgivarna för att ge de bästa förutsättningarna.

För målgruppen utrikesfödda ungdomar i åldern 18–29 finns ett behov av praktikplatser. Projektet erbjuder därför tre månaders praktik hos såväl privata som kommunala arbetsgivare. Praktiken kan antingen genomföras på heltid, eller på halvtid för möjligheten att samtidigt kunna studera, till exempel SFI. Praktikhandledarna, som ingår i den tredje målgruppen, stöttas genom utbildning och coachning. Projektet förser potentiella handledare med utbildning i ledarskap och kommunikation samt kompetensutveckling kring mångfald, språkutveckling och normer för att ge bästa möjliga förutsättning för både praktikant och anställd. Det finns ett egenvärde för medarbetare att genomföra utbildningen oavsett om de sedan blir handledare till praktikanter eller inte, då de blir stärkta med verktyg som kan bidra till en arbetsplats med ett mer öppet och förstående klimat. Något som är av stor vikt för att åstadkomma en mer inkluderande arbetsmarknad, där båda sidor om dörren till arbetsmarknaden är delaktiga.

______________________________

Vill du veta mer?

Besök Malmö stads hemsida

Eller kontakta Tiba Khozestani
Tiba.khozestani@malmo.se

_________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar