Strategiskt forum om långsiktig strategi och organisation

Förra veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration hade temat "Långsiktig strategi och organisation". Innehållet rörde sig från teoretiska perspektiv på strategi och organisation till konkret innovativ integration med strategiskt arbete i praktiken.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration anordnas av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som en mötesplats för Skånes kommuner. Målgrupp är kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i vårt samhälle – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i en kommun! Forumen fokuserar på teman utifrån kommunernas behov.

Skånes kommuner arbetar på olika sätt och har kommit olika långt när det gäller långsiktigt hållbara arbetssätt och strategier för nyanländas etablering och integration. Behovet av fokus på temat var stort. Forumet tog sin utgångspunkt i perspektiv på strategibegreppet och lyfte fram strategi som plan, position och process. Strategiers förhållande till organisationsstruktur blir särskilt tydligt när integrationsfrågor ska hanteras i arbetsvardagen – alla verksamheter är berörda men organisationsstrukturer hindrar ofta gemensamt handlande utifrån en helhetssyn på behoven. Igenkänningsfaktorn var här hög.

Medverkande under dagen var, förutom Jenny Strand, integrationsstrateg på Kommunförbundet Skåne, och Tobias Schölin, näringslivsutvecklare på Region Skåne, Karin Perols från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Lena Alderskiöld, Landskrona, Sara Svensson, Eslöv, samt Dhara Söderström och Tobias Hedkvist från projektet BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan. Dagen varvades med samtal utifrån de medverkandes presentationer som innehöll såväl ett nationellt, regionalt som lokalt perspektiv. Karin Perols uppmärksammade SKL´s nya Agenda för integration och bad om hjälp med prioriteringar i SKL´s fortsatta arbete i linje med agendan. Hon presenterade också, utifrån modellen för uppföljning av det lokala integrationsarbetet, Framgångsrik lokal integration, den nyligen utgivna användarguiden Nyckeltal för integration, som ger konkreta verktyg i det strategiska arbetet. Jämförelser mellan kommuner åskådliggjordes via Kolada och gav upphov till reflektion över skillnader och likheter. Den nämnda användarguiden ger stöd i hur jämföraren i Kolada kan användas.

Lena Alderskiöld, migrationsstrateg, berättade därefter om ekonomisk styrning, samordning och förutsättningar i Landskrona. Sara Svensson, mångfaldsstrateg presenterade arbetet med organisation och styrning mot social hållbarhet i Eslöv. Tobias Hedkvist, processledare, och Dhara Söderström, projektledare, från det pågående projektet BOSS delade erfarenheter kring strategisk samverkan genom deltagardemokratiska modeller.

Dagen avslutades med ett ”Worldcafé” med rubriken ”Innovativ integration”. Frågeställningen som diskuterades var följande: ”Du är nyanställd som strateg i en traditionell kommun med liten erfarenhet av att ta emot nyanlända. Nu tar man emot ett större antal och har anställt dig som strateg på kommunledningskontoret. Ditt uppdrag är att se till att kommunen blir bäst i Sverige på integration med goda resultat på lång och kort sikt. Hur ska ni strategiskt agera så att kommunen blir omtalad på grund av sin innovativa förmåga på området – du får göra vad du vill och har fullt förtroende från ledningen. Leverera en idé, strategi eller handlingsplan…” Den följande redovisningen från cafébordens samtal rörde sig om att verka för ett nytt mindset i hela kommunen där nyanlända är en värdefull tillgång/kompetens överlag och i synnerhet vid rekryteringar, en ”hotline” till regeringen för direkt avhjälpande av systemfel, obligatoriska uppdragsutbildningar, många arbetsintegrerande sociala företag, att engagera förtroendevalda och medarbetare i kommunerna i arbetet utifrån ett CSR-tänk, omedelbara kompetensinventeringar med digitala matchningsverktyg ut mot arbetsmarknaden, medskapande innovativa upphandlingar, mer undervisning på modersmål för både barn och vuxna, individen i fokus med handledning ”hela vägen” och motivationsarbete med en incitamentstrappa som premierar framsteg, och de nyanlända som medskapare i hela etableringsprocessen, med mera.

Ett medskick från dagen var att våga, att utmana gränser och vara kreativa! Dessutom att strategi i praktiken, på mikronivå, också har en avgörande betydelse – det vill säga små handlingar och beslut i vardagen, vilket även inkluderar hur vi pratar om och ser på varandra och våra samverkanspartners! Till sist att inte förlita oss på eller invänta att få klara direktiv för hur arbetet ska planeras och genomföras, utan istället identifiera det handlingsutrymme som finns och som vi upptäcker om och när vi rör oss framåt och utmanar gränserna. Övrigt att fundera vidare är hur vi på lokal och regional nivå arbetar vidare med de utvecklingsområden som SKL har identifierat i sin agenda för integration.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar